Saf 6.6 versiooni muutused


6.6.8089 (23.10.2009)
Lisatud kaks uut esitatud arvete aruande trükist: Maksedistsipliin ja Maksedistsipliin_koond.


6.6.8088 (23.10.2009)
Ostu, müügi ja laodokumentidel on võimalik menüüvalikuga 'Dokument - Muuda valuuta' muuta jooksva dokumendi valuuta ja kurss. Muutmine pole lubatud, kui leidub seotud dokumente.


6.6.8087 (23.10.2009)
Palga valikutesse on lisatud uus JAH/EI valik , mis mõjutab pühade arvestust puudutud perioodil töövõimetuse aruandel. Jah valik arvestab puudutud perioodi jäänud pühad puudumiseks ja Ei valik arvestab puudutud perioodi jäänud pühad töötatud päevadeks.


6.6.8087 (23.10.2009)
Palga valikutesse on lisatud uued vaikimisi trükiste valikud: Puhkusetasu trükis, Puhkuse saldo trükis, Töövõimetuse trükis.


6.6.8085 (23.10.2009)
Konteeringu kirjeldustes summa väljas saab kasutada ka ümardamist, selleks on valemid:
FORMAT(Amount,"0") - ümardab täisarvuni;
FORMAT(Amount,"0.0") - ümardab üks koht pärast koma.


6.6.8084 (23.10.2009)
Palga kinnipidamise dokumendilt on võimalik käivitada sotsiaalmaksu miinimumi aruanne, mis võimaldab kinnipidamise dokumendile lisada väljaarvutatud sotsiaalmaksu miinimumi read.


6.6.8084 (23.10.2009)
Lisatud lao omahinna korrigeerimise aruanne, mis arvutab sissetulekute omahindade alusel kaupade uued omahinnad ja võimaldab vajadusel korrigeerida vastavalt omahinnad väljaminekutel.


6.6.8080 (22.10.2009)
Lisatud ekraanivormide omaduste ekspordi/impordi võimalus. Import on võimalik SAF Navigaatorist ja ekraanivormide loendis menüüpunktiga Dokument - Viited avanevalt viidete loendi ekraanilt.


6.6.8080 (22.10.2009)
Puhkuste ja töövõimetuste aruande päisesse on lisatud võimalus valida aruandesse puhkuste ja töövõimetuste ridu. Vastav valiku väli on nimetatud "Isiku puhkuste/töövõimetuste IDd" ning read avatakse valikuks omaette aknas.


6.6.8079 (22.10.2009)
Registrite ekraanil Dokument menüüs olev menüüpunkt 'Filtreeri kasutamata kirjed' on ümber nimetatud: 'Näita kasutamata kirjeid'.


6.6.8078 (21.10.2009)
Arvelduse konverteerimine panga- ja kassadokumendil viib nüüd uuele dokumendile ka dokumendi selgituse.


6.6.8078 (21.10.2009)
E-mailide saatmisele on lisatud võimalus muuta manusena lisatava pdf-faili nime ka siis, kui ei kasutata SAF postitust.


6.6.8078 (21.10.2009)
Lisatud kampaania hinnakirja trükis.


6.6.8077 (20.10.2009)
Valikutesse on lisatud faktooringu impordi valuuta konverteerimise konto ja artikkel.


6.6.8076 (20.10.2009)
SAF Navigaatorisse on lisatud (Programmi häälestus - Filtrid ja vaikimisi andmed harusse) Valikute viide ja ekraan. Ekraan on loodud eelkõige eesmärgiga pakkuda võimalust uute valikute kirjeldamiseks aga samas ka kokkuvõtlikuma ülevaate saamiseks juba olemasolevatest seadistustest.


6.6.8073 (16.10.2009)
Palga moodulis isikukaardi arhiveerimisel küsitakse kinnitust ka seotud töötaja
arhiveerimiseks ning personali isikukaardi arhiveerimisel seotud palga isikukaardi ja töötaja
arhiveerimiseks.


6.6.8072 (16.10.2009)
Valikutesse on sarnaselt dokumendi vormi valikutele lisatud grupp "Registri ekraanivormid", mis kirjeldab ekraanivormid, milledega avatakse seosvormi avamisel antud liiki register.


6.6.8069 (13.10.2009)
Palga mooduli valikutes on võimalik määrata, kas palga aruannetes on valitavad ja nähtavad ka arhiveeritud isikud või mitte.


6.6.8065 (09.10.2009)
Pandi arvestuse võimalus on lisatud ka kuludokumendile.


6.6.8064 (09.10.2009)
Lao moodulisse on lisatud uus inventuuri trükise vorm LaoseisLühikeKriitiline, mis näitab ka artiklite kriitilist kogust ning protsenti.


6.6.8062 (07.10.2009)
Palk Isikukaardi töövõimetuse lehele on lisatud veerud "Tasustamata päeva tüüp", "Tasustatud päeva tüüp" ja "Haigekassa tasustatud päeva tüüp" , kuhu sisestatud tähiseid kasutatakse tööajatabeli täitmisel.


6.6.8062 (07.10.2009)
Teenuste mooduli lepingutele on võimalik korraga lisada ridu lepingute loendi ekraanilt (menüüvalik Dokument - Lisa lepingu rida), samuti on sealt võimalik lisada ridadele lõpu kuupäeva (menüüvalik Dokument - Lõpeta lepingu rida).


6.6.8061 (06.10.2009)
Arve trükistel firma saldode näitamiseks on lisatud 3 uut summat, mis leiavad saldod, arved ja tasumised arve kuupäevale eelneva päeva lõpuks. Vt ka Üldosa - Lisad - Trükistel kasutatavad SAFi funktsioonid, parameetrid ja päringud.


6.6.8061 (06.10.2009)
Ostu- ja müügikeskkonna valikutesse on lisatud uus valik: Arvesta olemasolevaid makseid, mis määrab, kas ostu-ja müügiarvelt lisadokumentide tekitamisel (Ctrl+W) pakutakse tekitada uus makse kas panka või kassasse sõltuvalt sinna tehtud juba varasemast olemasolevast maksest või siis lähtutakse panga või kassa pakkumisel vaid ostu- või müügikeskkonna valikust: Tekita dokument.


6.6.8061 (06.10.2009)
Lepingust arve tekitamisel on võimalik määrata ka maksetähtaeg.


6.6.8060 (05.10.2009)
Lao valikutesse on lisatud 5 valikut: Grupp1... Grupp5, kuhu on võimalik sisestada kaubagruppide kategooriate nimetused. Sisestatud kategooriate kaubagruppe näidatakse lao dokumendilt avanevates "Inventuuri" ja "Lisa laoseisust" aknas lisaveergudena ja nende järgi saab ka otsida, sorteerida ja filtreerida. Lisaks näidatakse inventuuri aknas peidetuna artikli juurest hankijat.


6.6.8060 (05.10.2009)
Laokulu dokumendile on lisatud uus trükis: Laokulu inventuur, mis näitab laoseisule lisaks ka inventuuri kogust ja vahet. Trükis on mõeldud kasutamiseks, kui laokulu dokument on tekitatud kasutades menüüvalikut Dokument - Inventuur (Ctrl+Shift+K).


6.6.8059 (02.10.2009)
Paljud SAF-i valikud rakenduvad alles peale valikutega seotud ekraanide uuesti avamist, mõnede muutmisel on vajalik ka SAF-i taaskäivitamine, vastav meeldetuletus tekib nüüd ka valikute akna alaserva, kui mõne valiku väärtust on muudetud.


6.6.8058 (01.10.2009)
Kui arvelduste valikutesse lisada uus üldine Jah/Ei valik nimega "EttemImp_x", kus x on arvelduskonto nr, siis on selle valikuga võimalik keelata või lubada sellele arvelduskontole pangaarvelduste failist ettemaksude importimine.


6.6.8055 (28.09.2009)
Hinnakirjade juures on võimalik kirjeldada kampaaniate hinnakirju, sidudes omavahel firmad ja kampaaniahindadega kaubad. Kehtiva kampaaniahinnakirja leidumisel firmale pakutakse seal sisalduvad hindu tellimuse, saatelehe ja arve dokumendile kõigepealt, alles seejärel ostitakse vajadusel hinda SAF-i tavapärase hinnakirjade mehhanismi alusel..


6.6.8053 (24.09.2009)
Pandipakendi arvestuse võimalus on lisatud ka laoliikumise ja kuludokumendile.


6.6.8050 (21.09.2009)
Personali mooduli töötajate aruande arvutamise tingimustesse on lisatud tööle tuleku alguse ja lõpu kuupäevad, vaikimisi on nad peidetud.


6.6.8049 (18.09.2009)
Ostu- ja müügiarvetel on dokumendi menüüst maksetähtaja muumise tegevusega nüüd võimalik muuta ka viivise protsenti. Tegevus on käivitatav ka arvete loendist ning võimaldab siis muuta korraga mitme valitud arve maksetähtajad ja protsendid.


6.6.8046 (15.09.2009)
Inventuuri aruandele on lisatud uus trükis: Koondlaoseis kaubagrupid, mis näitab laoseisu kaubagruppide lõikes, topeltklõps grupil näitab sellesse gruppi kuuluvate kaupade laoseise.


6.6.8045 (15.09.2009)
Töövõimetuse arvutuse aluseks olevad 6 kuud leitakse nüüd vastavalt töövõimetuslehe kuupäevale (varem oli alguse järgi).


6.6.8045 (15.09.2009)
SAF-i käivitamiseks käsurealt on lisatud uus võti: -l:e, mis lubab dokumentide automaatse muutmise ka juhul, kui see ka SAF administraatoris vastava valikuga on keelatud. Sel juhul tuleks SAF käivitada käsurealt näiteks nii: "C:\Program Files\Sysdec\SAF\SAF66.exe" -l:e


6.6.8043 (11.09.2009)
Valikutes on võimalik määrata kõikide dokumentide järjestus. Valikus nähaolevad järjestused peavad olema eelnevalt koostatud ja salvestatud kõikide dokumentide loendist (Raamatupidamine - Konteerimine - Kõik dokumendid). Valikus määratud järjestus ei kehti, kui dokumendi avamise viite juures või dokumendi ekraanil määratakse järjestus teisiti.


6.6.8039 (04.09.2009)
Lisatud uus töötuskindlustuse tõendi vormi trükis.


6.6.8037 (03.09.2009)
Registrite CSV-impordil on võimalik nüüd importida ka seotud tabeleid (grupid, hinnakirjad, pangaarved, kontaktisikud jne). Sedasi saab importida vaid seotud tabelid seosega üks mitmele. Vt ka näiteid SAFi help-failis (Üldosa - Tegevused ja protseduurid - Andmete import (Registrite import)).


6.6.8033 (01.09.2009)
TSD lisa INF1 dokumendi tekitamisel menüüvalikuga Uus (Ctrl + Shift + N) on võimalik tekitada uus dokument "vana põhjal summadega", kasutajalt küsitakse uut kogusummat, mis jaotatakse isikute vahel sama proportsiooniga, nagu oli aluseks oleval dokumendil.


6.6.8026 (26.08.2009)
Lisatud on uus 20% käibedeklaratsiooni trükis.


6.6.8022 (20.08.2009)
Käsurealt konteerimisel on nüüd võimalik domeenipõhisel autoriseerimisel põhinevate kasutajanimede (kujul "domeeninimi\kasutajanimi") kasutamine. Selleks on käsurea lisavõti l:s.


6.6.8017 (13.08.2009)
Lisatud kokku 8 uut trükist saldoteatiste ja saldokinnituse trükiste vormidele, mis võimaldab neid trükkida ka saajate lõikes.


6.6.8010 (04.08.2009)
Eelarve dokumendil on kasutatavad kaks tegevust: 'Arvuta täitmata valemite summad', mis arvutab üle eelarve need valemid, kus summat ei ole ning 'Arvuta kõik valemite summad üle', mis arvutab üle kõik eelarve koostise valemid, juhul kui väärtusi on käsitsi muudetud, kirjutatakse ka need üle.


6.6.7165 (13.07.2009)
Töövõimetuse aruandele on lisatud uus trükis, mis näitab ka aluseks olevate 6 kuu arvestusi.


6.6.7146 (03.07.2009)
Palga arvestusliikide tüüpidesse on lisatud uus tüüp: "Kõik päevad", erinevalt kalendaarsetest päevadest, arvestatakse siia hulka ka riiklikud pühad.


6.6.7145 (02.07.2009)
Seoses töötuskindlustuse määrade järjekordse muutusega alates 01.08.09 muudeti vastavad protsendid ka SAF-i TSD trükistel.


6.6.7144 (02.07.2009)
Maksude ekraanil on lisatud dokumendi menüüsse 2 uut tegevust "Asendada firmade käibemaks" ja "Asendada artiklite käibemaks".


6.6.7138 (01.07.2009)
Lisatud erineva käibemaksu määraga ja omavahel seotud dokumentide automaatse arvestamise võimalus (näiteks varasemad ettemaksud, tellimused jne), see on vajalik käibemaksu muutumise korral. Uued sellega seotud valikud ja nende lähem kirjeldus on üldiste valikute peatükis.


6.6.7134 (30.06.2009)
Lepingu ekraani päisesse on lisatud kontaktisik ja tema telefon, vaikimisi on väljad peidetud.


6.6.7134 (30.06.2009)
Lisatud uus töövõimetuse aruanne, aruanne on käivitatav ka palga arvestuse dokumendilt ning tulemusi on võimalik dokumendile lisada. Töövõimetuslehtede registrisse on lisatud "haigekassa tasustatud liik" ning protsent.


6.6.7122 (12.06.2009)
Lisatud uus müügiarve trükis: "Müügiarve ümbrikusse perioodi saldoga", mis näitab lisaks ka firma arvete saldot kuu alguseks, kuu jooksul esitatud arveid ja toimunud laekumisi ning saldot arve kuupäevaks.
Trükistel kasutatavate funktsioonide hulka on lisatud päring: C_Company_Period_Data, mis leiab firma saldo perioodi alguseks ning perioodi jooksul toimunud laekumised.


6.6.7119 (11.06.2009)
Firma kaardilt "Dokumendi" menüüst on menüüpunkt "Krediidiinfo maksehäired" üle viidud "Vaata" menüüsse. Nüüd on seda tegevust võimalik käivitada igalt ekraanilt. Dokumendi ekraanide peal "Krediidiinfo maksehäired" valimisel leitakse Krediidiinfo otsingu aluseks olev registreerimisnumber firma kaardilt, kui seal puudub, siis partneri andmetest ; kui ei leita üldse, siis küsitakse seda numbrit kasutajalt.


6.6.7116 (11.06.2009)
Seoses töötuskindlustuse määra muutusega 01.06.09 muudeti vastav protsent ka SAF-i TSD trükistel.


6.6.7115 (10.06.2009)
Lisatud valikutesse artikli gruppi uus valik: "Tellitud kaupade vorm". (Tellitud kaupade vorm on dokumendi ridades avatav "Vaata" menüüst).


6.6.7114 (09.06.2009)
Valikutesse arvete gruppi lisandus uus valik: "Arvesta ainult konteeritavaid ettemaksuarveid". Vaikimisi on valik "Ei", st et arvete koostamisel arvestatakse nii konteeritavaid kui mittekonteeritavaid ettemaksuarveid, kasutaja saab seda käitumist vajadusel muuta.


6.6.7109 (03.06.2009)
Viivisarvete valikutes on võimalik määrata arve konto, mis viivisarve(te) tekitamisel pannakse dokumendi päises olevaks kontoks.


6.6.7108 (03.06.2009)
SAF-i logifailile on lisatud 3 trükist, võimaldamaks jälgida programmi kasutamist päevade ja kasutajate lõikes.


6.6.7107 (02.06.2009)
Aruande ekraanil on võimalik aruande päises ja ridades täita 12 perioodi valemid. Kui aruande arvutamisel ei täideta perioodi, siis leitakse tulemused päise või ridade välja valemitega, kui aruande ridades on välja valem täitmata, siis vaadatakse vastavat päise oma.


6.6.7107 (02.06.2009)
Pangadokumentide loendis on võimalik muuta omafirma pangaarvet, selleks on dokumendi menüüs valik "Pangaarve muutmine". Muuta saab ainult neid dokumente, mis ei ole kinnitatud, konteeritud ega lõpetatud.


6.6.7107 (02.06.2009)
Valikutesse lisatud on lisatud teenuste dokumendile seeria.


6.6.7105 (01.06.2009)
SAF 5.2 Elamu-kommunaali mooduli andmeid on võimalik importida SAF 6.6 Teenustesse.


6.6.7104 (29.05.2009)
- SAF Administraatorisse on lisatud uue võimalusena kasutajaid keelata (ilma neid kustutamata), kasutajate nimekirjas näidatakse, kas nad on keelatud või aktiivsed. See töötab ainult SQL andmebaasis.
- SAF Administraatoris saab teha ka kasutajanimesid stiilis: "domain\kasutajanimi" (ainult SQL andmebaasi korral). See võimaldab SAF-i siseneda ilma kasutajanime ja paroolita, kuid seda vaid juhul, kui Windowsi ollakse eelnevalt õigete kasutajatunnustega sisenetud.


6.6.7103 (28.05.2009)
Otsingu (Ctrl+F) kasutamiseks on võimalik määrata, kas otsingus pakutakse kohe tingimuse trükkimisel sobivaid väärtusi (sarnaselt näiteks dokumendil kauba koodi valikuga) või mitte. Keskkonna valikutes on vastava valiku nimeks: "Kiirotsing sisestamisel" või "Find as you type" inglise keeles.


6.6.7094 (22.05.2009)
SAF Administraatori korrastus lõpeb nüüd vastava OK teatega ekraanil.


6.6.7090 (20.05.2009)
Teenuste mooduli valikutes on uus valik: "Koonda müügiarve read", vastavalt jah/ei valikule võidakse lepingust müügiarve tekitamisel sarnaste registritega read koondada.


6.6.7088 (20.05.2009)
Firma saldo aruandelt on kaotatud "Dokumendi kuupäev" ja varasem "Tehingu kuupäev" on nimetatud ümber lihtsalt "Kuupäevaks".


6.6.7087 (20.05.2009)
Ostu ja müügi ettemaksu arvete tekitamisel on nüüd dialoogis võimalik määrata ka käibemaks.


6.6.7082 (15.05.2009)
Palga valemitesse on lisatud puhkepäevade leidmise võimalus, vastava valemi nimi on: py().


6.6.7079 (12.05.2009)
Päringus saab nüüd kasutada ka argumendi kirjeldamisel nurksulgusid []. Näiteks: Näiteks: Väli on "KR konto kood", ja Tingimus on "sarnane" ning Argument on " [34]*", siis päring leiab kõik kanded, milledel kreeditkonto kood algab kas 3 või 4-ga.


6.6.7073 (08.05.2009)
Töökeelte vahetamise menüüvalikusse on lisatud ka soome keel (esialgu eesti keele põhjal).


6.6.7072 (07.05.2009)
Trükiste e-mailiga saatmise valik nimega "Postituse test" on muudetud: 'Saada kõik ühele aadressile'


6.6.7071 (06.05.2009)
Andmete ekspordil Excelisse ja tekstivormingusse on nüüd võimalik kirjeldada ka andmeveergude pealkirju ja valemeid.


6.6.7070 (05.05.2009)
E-mailide saatmise aknasse on lisatud nupuke "Kontrolli saajaid" kontrollimaks valitud firmade meiliaadresside olemasolu ja sobilikkust.


6.6.7061 (27.04.2009)
SAF-ile on lisandunud uus moodul: "Asukohad". Tegemist on laosisese detailse asukohaarvestusega, kus kaupade paiknemised ja liikumised kirjeldatakse riiulite ja positsioonide täpsusega.


6.6.7059 (24.04.2009)
Lisatud dokumendi menüüsse valik "Arhiveeri kirjed". See funktsioon arhiveerib kas siis jooksva kirje või selekteeritud kirjed ning arhiveeritud tunnusega kirjeid edaspidi valikutesse ei pakuta.


6.6.7058 (23.04.2009)
Seosväljadel (kolme punktiga nupuga väljadel) töötab nüüd ka otsing, st et alustades välja sisu kirjutamist, pakub programm lähima sobiva väärtuse.


6.6.7052 (17.04.2009)
Raamatupidamisorderil olev maks on nüüd võimalik konteerida.


6.6.7050 (16.04.2009)
Palga isikukaardi andmetest on töötamise, ülalpeetavate ja hariduse andmed (loendid) viidud üle personali moodulisse. Palga ja personali moodulisse on lisandunud töövõimetuslehtede andmed.


6.6.7048 (15.04.2009)
SAF-ile on lisatud uus moodul: "Personal". Personali e kaadriarvestuse moodulis on kõik töötajatega seotud tegevused ja vastavad aruanded. Osad varem palgaarvestuse moodulis personaliarvestust puudutanud ekraanid ja trükised (töötamised, puhkused, ülalpeetavad jm) on sealt üle viidud.


6.6.7045 (09.04.2009)
Kasutajal on võimalik vajadusel ise ekraane tõlkida, eksportides ekraanidelt näiteks eestikeelsed tekstid ja kirjutades tagasi poolakeelsed. Abi- menüüs valik Tõlgi. (Tegevus eeldab esialgu vastava lisaprogrammi olemasolu).


6.6.7036 (31.03.2009)
Palga ja personali töötamise ja puhkuse aruannete aluseks on nüüd isikukaardi päises olevad töötamise alguse ja lõpu kuupäevad, mitte enam töötamise ridadest leitavad.


6.6.7036 (31.03.2009)
Pangalaekumiste impordil saab vastava valikuga määrata, kas imporditakse ka laekumised, mis võivad jääda ettemaksuks.


6.6.7032 (27.03.2009)
SAF-ile on lisatud uus moodul: "Teenused", mis on mõeldud ostjatele perioodiliselt esitatavate teenusarvete mugavamaks ja lihtsamaks haldamiseks.


6.6.7028 (25.03.2009)
Artikli kaardi ridadesse on hinnakirja hinna järele (vaikimisi peidetuna) lisatud ka juurdehindluse ja katte protsendid.


6.6.7026 (23.03.2009)
Arvelduste saldode aruandele on filtreerimiseks lisatud kontogruppide ja kontode valimise võimalus.


6.6.7024 (06.03.2009)
Müügiarvelt raamatupidamisorderi tekitamise valikutesse on lisatud uus valik, millega on võimalik määrata, et tekkiv order tehakse sama numbriga, mis oli aluseks olnud arvel.


6.6.7021 (25.02.2009)
Valikutes (dokumendi grupp) on võimalik määrata omavahel seotud dokumentide ahela pikkus (tasemete arv), mida Ctrl+G (seotud dokumendid) aknas näidatakse. NB! Valik töötab vaid SQL andmebaasis.


6.6.7018 (19.02.2009)
Raamatupidamisorderi ridadel on nüüd võimalik määrata järjekorda, vaikimisi on see väli peidetud.


6.6.7018 (19.02.2009)
Lisatud uued TSD aruande lisad.


6.6.7017 (13.02.2009)
Lisatud käibedeklaratsiooni 2009 a aruanne ja trükis


6.6.7017 (13.02.2009)
Ostu- ja müügiarvetelt on võimalik tekitada raamatupidamisorder. Vajalik näiteks kulude periodiseerimiseks.


6.6.7015 (13.02.2009)
Lisatud uus TSD 2009 aasta aruanne, eelmise aasta vormidele on lisatud nimetusse '2008'.


6.6.7014 (11.02.2009)
Faktooringu valikutes (Pank.sissetulek) on uus valik "Täida faktooringu kulud impordil", vaikimisi väärtus: "Ei". Valik määrab, kas faktooringu kulud pannakse impordil kohe ümardamise vaheks või mitte. Seda kasutatakse ainult SEB ja HL regressi (Swedbank) faktooringute impordil.


6.6.7011 (23.01.2009)
E-arvete eksport kontrollib nüüd väljade lubatud pikkusi vastavalt Pangaliidu standardile.


6.6.7011 (23.01.2009)
SAF Administraatoris on täiendatud skriptide lisamise ekraani. Lisatud on muutmise viisi määrav valik 'Mode=', koos mitmete võimalike väärtustega. Täpsem kirjeldus Help-failis: Üldosa - Paigaldus ja administreerimine - Andmebaasi haldamine - Lisad.


6.6.7010 (21.01.2009)
Ostu ja müügiarvete tekitamisel mitme dokumendi alusel 'Uus vana põhjal' menüüvalikuga võimaldab nüüd sisestada uutele dokumentidele ka ühise selgituse, kui seda ei täideta, kopeeritakse tekkivatele dokumentidele aluseks olnud vana dokumendi selgitus.


6.6.7009 (19.01.2009)
Palga aruande ridasesse on lisatud perioodi kalendaarsete päevade leidmise võimalus.


6.6.7007 (05.01.2009)
SAF Administraatori käivitamiseks ingliskeelsena, saab käsurealt käivitamisel kasutada võtit -dENG. Eestikeelseks tagasimuutmiseks on võti -dEST. Keele vahetamiseks on vaja võtit kasutada vaid korra, järgmisel käivitamisel kasutatakse sama keelt, mis viimase muutmise tulemusena kasutusele jäi.


6.6.7007 (05.01.2009)
Kõigile isikukoodi väljadele on lisatud selle õigsuse kontroll.


6.6.7006 (12.12.2008)
Palgamoodulisse on lisatud kuukeskne isikukaardi ekraan arvestuste ja kinnipidamiste andmete mugavamaks vaatamiseks.


6.6.7006 (12.12.2008)
Esitatud arvete aruandes on maksetähtaegade täpsemaks määratlemiseks vajadusel võimalik määrata päevade vahemik, määramaks mitu päeva on maksetähtaeg ületatud. Vaikimisi on need väljad peidetud.


6.6.7005 (10.12.2008)
Lisatud uus trükis: "Müügiarve ümbrikusse saldoga" - müügiarve eestikeelne trükis, mis näitab ka firma rahalist
saldot


6.6.7001 (25.11.2008)
Kui kuupäeva tüüpi välja formaadis on näidatud ka kellaaeg, siis sellelt väljalt kalendri
avamise võimalust ei pakuta.


6.6.6054 (20.11.2008)
Filtrite käsitsi kirjeldamisel on võimalik kasutada muutujat #IDSAFUSER#, mis on safi kasutaja ID number. Selle abil on näiteks võimalik firmade tabelis jätta nähtavaks vaid need firmad, kelledel on olemas väljaarvutatud rida firma saldo aruandes. Vt ka Üldosa - Kasutajaliides - Omadused (näide 2).


6.6.6054 (20.11.2008)
Maksekorralduse tekitamisel "Tasude ja kinnipidamiste" aruande alt on võimalik määrata ka tekkiva maksedokumendi kuupäev.


6.6.6051 (07.11.2008)
SAF kontrollib enne struktuuri uuendamist varukoopia olemasolu (vaid SQL baasis). Koopia puudumisel lubatakse andmebaas avada vaid piiratud õigustega, mis võimaldab teha koopia ning seejärel baas uuendada.


6.6.6040 (23.10.2008)
Arvelduste ekraanil arvelduse konverteerimisel (menüüvalik Dokument - Konverteeri arveldus) on võimalik määrata ka dokumendi tekitamise aluseks olevat kahe valuuta omavahelist ristkurssi (sel juhul tavalist baasvaluuta kurssi määrata ei saa).


6.6.6038 (23.10.2008)
Kõigile registritele (sh artiklid, firmad, kontaktisikud, kontod jne) lisandus 'Arhiveeritud' veerg, kus saab igale reale vajadusel määrata, kas seda igapäevatöös dokumentide sisestamisel kasutatakse või mitte. Need registrid, milledel see tunnus on täidetud (st on arhiveeritud), neid dokumentide tegemisel ja ka aruannete arvutamisel seatavate tingimuste valikmenüüdesse ei pakuta. Kui siiski on vahel vajalik, et arhiveeritud asjad seal kajastuksid, on võimalik valikutes nii aruannete kui dokumentide harus määrata, et arhiveeritud registrite näitamine on lubatud (vaikimisi ei).


6.6.6036 (22.10.2008)
Laoseisust lisamise aknas on nüüd võimalik kasutada dokumendi menüü valikut 'Laoseis kogusesse' ka mitme valitud rea kohta (varem vaid ühel real).


6.6.6034 (21.10.2008)
Ostu- ja müügiarvete ning raamatupidamisorderite loenditest on võimalik menüüvalikuga Dokument-Uus vana põhjal tekitada korraga uued dokumendid ka mitme vana dokumendi alusel. Selleks peavad soovitud dokumentide read olema loendist valitud ja menüüvaliku järel küsitakse uute tekkivate dokumentide kuupäeva. Seda võimalust saab kasutada näiteks perioodiliste teenuste eest arve koostamisel jms.


6.6.6032 (20.10.2008)
Palga isikute ekraanil võimalik menüüst Süsteem - Import importida andmeid ka CSV formaadis failist.


6.6.6032 (20.10.2008)
Põhivara liikumise, rekonstrueerimise ja väljamineku dokumentidele on võimalik valida olemasolevaid põhivarasid ka mitmekaupa. Selleks on menüüvalik Dokument - Lisa read inventuurist (Ctrl+K). Avaneva valikuakna vormi määramiseks on olemas vastavad valikud.


6.6.6030 (17.10.2008)
Maksude, maksetingimuste ja tarnetingimuste ekraanidele lisati ingliskeelsete nimetuste ja koodide väljad. Vaikimisi on väljad peidetud.


6.6.6030 (17.10.2008)
Tasemete valikuga aruande ja eelarve trükistel on kasutamise mugavuse huvides muudetud parameetrite küsimise järjekorda.


6.6.6030 (17.10.2008)
Lisatud uued eelarve trükised, mis arvestavad tasemeid (analoogselt aruannete tasemetega trükistega):
Eelarve 1-12(1) taseme valikuga (sentideta)
Eelarve 1-12(2) taseme valikuga (sentideta)
Eelarve 1-12(1) taseme valikuga
Eelarve 1-12(2) taseme valikuga
Eelarve 1-6 taseme valikuga (sentideta)
Eelarve 1-6 taseme valikuga
Eelarve 1-4 taseme valikuga
Eelarve 1-2 taseme valikuga


6.6.6030 (17.10.2008)
Valikutesse on lisatud ekraanidelt avanevate kõigi seni puuduolevate seotud vormide vaikimisi valikud.


6.6.6030 (17.10.2008)
Arveldustele lisatud uus valik: Import viitenumbri alusel, mis määrab, kas arvelduse importimisel kontrollitakse nii summa kui viitenumbri kokkulangevust arve omadega või piisab vaid viitenumbrist, sel juhul seotakse arved ja laekumised kronoloogilises järjekorras;
müügiarvete valikus on uus valik: "Viiviste info vorm", millega näidatakse arvega vaikimisi seotud viivisarvete loendit.


6.6.6030 (17.10.2008)
Valuutakursside impordil, juhul kui valuutal on lubatav hälve 0, siis impordi lõpus loetletakse need valuutad, mida seetõttu ei imporditud.


6.6.6030 (17.10.2008)
Valuutakursside impordi võimalustesse on lisandunud: "Teleteenuse EP kursside import".


6.6.6029 (15.10.2008)
Esitatud arvete, saldode ja tasumiste aruandele lisandus peidetuna täiendav valik: 'Arvutus dok. Kuupäeva järgi', mis määrab, kas aruanne arvutatakse dokumendi või tehingu toimumise kuupäeva järgi. Juhul, kui tehingute kuupäev erineb dokumentide kuupäevast, siis tehingu kuupäeva järgi arvutamine esitab andmed vastavalt meie pearaamatus kajastatule ning dokumendi kuupäeva järgi arvutades saame tulemuseks partnerite arveldustega võrreldava aruande.


6.6.6029 (15.10.2008)
Lisatud uus põhivarade trükis: "PVLiikumised varade lõikes".


6.6.6029 (15.10.2008)
Müügiarvete, ostuarvete, müügitellimuste, ostutellimuste, lao sissetulekute ja lao saatelehtede trükistel näidatakse trükise päises nüüd vaid nende väljade nimesid, mis on täidetud. Müügiarvete päises müüjana näidatakse nüüd teostajat (varem oli seal töötaja, dokumendi alaservas olev arve koostaja ehk töötaja jääb endiseks).


6.6.6029 (15.10.2008)
Lisatud aruande hierarhilist struktuuri kirjeldav trükis: Aruande struktuur.


6.6.6029 (15.10.2008)
Inventuuri aruande ekraanil on nüüd võimalik seada filter ka kaupade kategooria järgi.


6.6.6028 (14.10.2008)
Viivisarvete tekitamise valikutes on nüüd võimalik määrata, kas arvestatakse ka varasemate samasse perioodi juba tekitatud arvetega või mitte (vaikimisi ei).
Viivisarve dokumendilt on menüüvalikuga Dokument - Viivisarvete info võimalik näha viivise arvutamise aluseks olevate arvete loendit.


6.6.6026 (13.10.2008)
Saatelehtede ja arvete kassadialoogis näidatakse varem tasutud summat ning kasutaja saab ka määrata, kas uus tasumine lisandub eelnevatele või soovitakse eelmist tasumist muuta. Muutmine on võimalik siis, kui on vaid üks varasem tasumine. Vastavalt lisamise või muutmise valikule arvutatakse erinevalt ka tagastatava raha summa.


6.6.6026 (13.10.2008)
Tööajatabeli impordil Excelist, juhul kui seal MVTA veergu pole, leitakse see isikukaardilt.


6.6.6026 (13.10.2008)
Statistika aruande tarbeks on palga aruandesse lisatud uued valikud: Töötajate kalendaarsed päevad, töötajate kalendaarsed tunnid, töötajate tariifsed päevad, töötajate tariifsed tunnid.


6.6.6025 (09.10.2008)
Palgaarvestuse dokumendi käsitsi sisestamisel vaadatakse sisestatava arvestusliigi kaardilt sõltuvaid liike ja kontrollitakse dokumendil rea perioodi, kas sellesse perioodi satub mõni sõltuv liik mõne teise arvestusdokumendi realt. Kui leidub mõni kattuva perioodiga sõltuv liik, siis tuleb teade, kus kirjas kõik liigid ja perioodid, millal vastavat liiki arvestatud on.


6.6.6025 (09.10.2008)
Ostu, müügi ja laodokumentidel on allahindlust summast (Ctrl+H) ja allahindlust hinnakirjast (Ctrl+Shift+H) võimalik rakendada ka mitmele valitud reale korraga.


6.6.6023 (06.10.2008)
Skripti ekraanidel on peidetuna väljad Parameetrid ja Teade. Firmakontrolli skriptis (PartnerCheck) peab Parameetrid väli olema täidetud väärtusega: IDPartner,DocDate.


6.6.6023 (06.10.2008)
Lao väljamineku dokumendi valikutes on võimalik määrata, kas partii kogust on lubatud minna ka negatiivseks või mitte.
Lao sissetuleku ekraanil on Lisapartiide veerus võimalik lisada juba varem lattu saabunud partiidele täiendavaid koguseid. Varem sama partii numbriga uuesti kaupa lattu sisse võtta ei saanud.


6.6.6023 (06.10.2008)
Skriptidesse on lisatud 3 firma kontrolli skiripti, mis näitavajad vajadusel firma saldot:
1) esineb maksetähtaja ületanud arveid
2) esineb üle krediidilimiidi maksetähtaja ületanud arveid
3) esineb üle 30 päeva maksetähtaja ületanud arveid


6.6.6022 (03.10.2008)
Aruande ekraanil saab perioodi nimedes kasutada ka valemeid. Näiteks aruande lõpu kuupäevast aastaarvu leidmiseks peaks olema valem: Year(DocData.Field("EndDate")), sõna 'aasta' lisamiseks peaks valem olema selline: cstr(Year(DocData.Field("EndDate")))+" aasta".


6.6.6022 (03.10.2008)
Dokumentidega seotud valikutesse on lisatud hulk seotud vormide vaikimisi valikuid:

Firma
-Pangaarvete vorm
-Firma statistika vorm
-Kontaktisikute vorm

Ostutellimus:
-Osalise sissetuleku vorm
-Ostutellimus laoseisust vorm
-Ostutellimus laokäibest vorm

Ostuarve:
-Ostuarvete tasumise vorm
Müügitellimus:
-Osalise lähetuse vorm

Müügiarve:
-Müügiarvete tasumise vorm
Laokulu:
-Inventuuri vorm
-Lisa laoseisust vorm
-Lisa laoseisust vorm

Laoliikumine:
-Lisa laoseisust vorm

Laoliikumise tellimus:
-Osalise liikumise vorm

Palk:
-Luba korduv isikukood

Väljamakse:
-Tasaarvelduse vorm
-Pangaarvelduse vorm
-Kassaarvelduse vorm

Reskontro:
-Dokumendi vorm
-Kokkutõstmise vorm
-Ostuarve vorm
-Müügiarve vorm
-Pangaarvelduse vorm
-Kassaarvelduse vorm
-Tasaarvelduse vorm


6.6.6021 (01.10.2008)
Keskkonna valikutes on võimalik määrata kuupäeva väljalt avaneva kalendri kuude arvu, võimalik 1...5.


6.6.6021 (01.10.2008)
E-mailide saatmise aknasse on lisandunud saaja aadressi näitamine, vajadusel on see muudetav, 'Saatmise test' on ümber nimetatud 'Saada kõik ühele aadressile' ning sel juhul võetakse aadress käsitsi täidetavast saaja aadressi väljast mitte enam koopia saajast nagu varem.


6.6.6020 (01.10.2008)
Uue registri tekitamisel pakutakse järgmine vaba kood automaatselt, kui aluseks olnud registri kood lõpeb numbriga.


6.6.6020 (01.10.2008)
Kuupäeva väljadel on võimalik klahvivajutusega F4 või kolme punktiga nupukesele hiirega klikkides avada kalender.


6.6.6020 (01.10.2008)
SAFi andmebaase on võimalik uuendada automaatselt, käivitades SAF Administraatori käsurealt.
Näiteks: "C:\Program Files\Sysdec\SAF\safadmin.exe d:\base\demo.mdb -l:s -x:u -uadmin"
esimene parameeter (d:\base\demo.mdb)- andmebaasi nimi, võib olla ka sql, näiteks sql\firmabaas
võtmed:
- l (L mitte i), ehk login mode :s - silent mode, ehk ilma akendeta, kasutajalt ei küsita midagi;
-x, ehk action/tegevus. :u - force update, ehk uuendamine;
-u# - # on kasutajanimi (admin);
-p# - # on parool, võib puududa.
Juhul, kui korraga on vaja uuendada mitmeid andmebaase, tuleks koostada .bat fail, kus kõigi vajalike baaside tarbeks on käsuread.


6.6.6019 (29.09.2008)
Kõigil registrite ekraanidel on koodi väljas võimalik Ctrl+D klahvikombinatsiooniga
koodi lõpus olev numbriline osa asendada järgmise vaba numbriga.


6.6.6019 (29.09.2008)
Valikutes on vaikimisi kontode ja artiklite juurese eraldatud ümardamise kahjumi ja kasumi konto ning artikkel, vastavalt tekivad ka erinevad konteeringud.


6.6.6016 (16.09.2008)
Müügikeskkonna valikutes on juures 2 uut valikut määramaks, kas lisadokumentide tekitamisel saadetakse ka arve e-postiga ning millist vormi selleks kasutatakse.


6.6.6015 (09.09.2008)
Palga tööajatabeli valemites on kolmanda muutujana võimalik kasutada 'V' või 'P' analoogselt päringut sisaldavate valemitega. 'V' - arvutamisel kasutatakse dokumendi ridade filtreerimiseks dokumendi päise Väljamaksu kuupäeva (vkuupäev), 'P' - arvutamisel kasutatakse dokumendi ridade filtreerimiseks nende ridade alguse ja lõpu kuupäevi, kui V või P puudub, kasutatakse arvutamisel dokumendi ridade filtreerimiseks dokumendi päise kuupäeva.


6.6.6015 (09.09.2008)
Masspostitus on menüüdes ja ekraanidel ümber nimetatud täpsema nimetusega: Saada e-mailile".


6.6.6015 (09.09.2008)
Vastavalt palgasüsteemi valikule "Teostaja täidetakse isikuga" sõltub, kas palga arvestuse
dokumendil täidetakse teostaja register palga isikuga (töötaja) või mitte. Kui dokumendi
päises pole teostaja määratud, siis dokumendi tekitamisel sõltuvalt valikust pannakse
teostajaks kas isikukaardi päises näidatud töötaja või isikukaardi arvestuse rea
olemasolul seal näidatud teostaja. Vt ka skeemi Palk - Dokumendid - Arvestus. Kui
dokumenti sisestatakse käsitsi, mitte ei tekitata, siis juhul, kui Ei valiku korral
isikukaardi realt töötajat ei leita, siis võetakse selleks isikukaardi päises olev
teostaja või selle puudumisel arvestusliigi kirjelduses olev teostaja.


6.6.6014 (05.09.2008)
Üldistes palga valikutes on võimalik määrata, kas korduvad isikukoodid on lubatud või mitte.


6.6.6013 (03.09.2008)
Müügiahela dokumentide salvestamisel Ctrl+W lisadokumentide aknas pakutakse võimalust saata müügiarve kohe e-mailile.


6.6.6013 (03.09.2008)
Kui palgas tööajatabeli täitmisel menüüvalikuga "Täida tööajatabel" mõned puhkuse päevad langevad kokku pühade tabelis kirjeldatud päevadega, täidetakse need päevad automaatselt pühadega.


6.6.6012 (27.08.2008)
lisatud 2 uut trükist:
DKArveldusedSaldoandmikVahed - esitatud arvete trükis, mis näitab ka arvete ja firma saldo aruannete vahet;
LaoseisLühikeSaldoandmikVahed - laoseisu trükis, mis võrdleb laoseisu ja saldoandmikku ja näitab nende vahet.


6.6.6012 (27.08.2008)
Liikudes hiirega nuppude või ekraanil olevate väljade kohale või trükisete valiku aknas nimetuse kohale näidatakse Tooltippi, (eesti keelese vahel nimetatud ka kohaspikriks), väikest kollast kastikest, kuhu on kirjutatud selle nupuga seotud tegevuse nimetus ja võimalusel ka kiirklahv, ekraanidel näidatakse tooltipis kogu välja sisu.
Trükiste ekraanil on iga trükise kohta võimalik kasutajal kirjelduse lahtris see tooltip ise kirjutada.


6.6.6011 (25.08.2008)
Kõigil dokumendil olevatel väljadel avatakse parema hiireklahviga kontekstimenüü, kus on rida tegevusi välja sisu, selle nähtavuse ja selgituse tekitamiseks.


6.6.6009 (21.08.2008)
Päringutele on võimalik määrata vaikimisi trükis (nagu varasemalt juba oli aruannetel).


6.6.6006 (13.08.2008)
Telema valikutesse on lisatud uus valik: 'Xml formaat', kui see valik on 'jah', siis eksport tekib xml failina.


6.6.6003 (18.07.2008)
'Vaata' menüüst on võimalik sisse lülitada, et dokumendi loendi ridu kuvatakse loetavuse huvides ülerea triibulistena. Triipude värv on muudetav menüüst Abi - Valikud (Keskkond).


6.6.6003 (18.07.2008)
Keskkonna valikute aknas on kasutajal võimalus ise määrata safi mõningaid värve (ülerea, hoiatus, kohustuslik).


6.6.6001 (09.07.2008)
Palga moodulis kinnipidamise dokumentide tekitamisel kontrollitakse, kas liikide tasemete arv jääb lubatud piiresse (mitte üle 4), selle ületamisel teatatakse, et tasemeid on liiga palju, millisel liigil see viga on, saab näha vastava kinnipidamisliikide registri trükisega: KinnipidamisliikideSeosed.


6.6.6001 (09.07.2008)
Trükiste kirjelduse infot näidatakse lisaks tooltipile ka trükise valiku akna menüüs, trükise nimetuse järel sulgudes.


6.6.6001 (09.07.2008)
Statistika aruande tarbeks on palga isikukaardil nüüd peidetuna väljad 'Töötaja tüüp' ja 'Statistika ametiala'.


6.6.5050 (30.06.2008)
Palga kinnipidamise dokumendil on võimalik puhkusereservi arvutus, tuleks salvestada kinnipidamise dokumendi päis ning seejärel uus menüüvalik 'Tekita puhkuse reserv' avab Puhkuse aruande, mille väljaarvutamise järel on võimalik menüüvalikuga 'Lisa puhkuse reserv' kanda andmed kinnipidamise dokumendile.


6.6.5050 (30.06.2008)
Teenuste tüüpi artiklitel pakutakse omahind alati artikli kaardi päise omahinna väljast
ega arvestata 'Administraator - Valikud - Muud valikud' alampunktis 'Omahinna arvutus' olevat Jah/Ei valikut.


6.6.5050 (30.06.2008)
Kui töötaja kaardil on tunnus arhiveeritud=jah, siis arhiveeritud isikuid palga arvestuse ja kinnipidamise dokumentidele valida ei saa.


6.6.5049 (25.06.2008)
Esitatud arvete aruandest on väljaarvutatud võlgnevuste ja viiviste alusel on võimalik kohe koostada ka võlglastele viivisarved. Selleks on seal menüüvalik Dokument-Viivisarvete koostamine. Aruande ekraanile on lisatud ka viiviste arvutamise alguse kuupäev (peidetuna).


6.6.5048 (20.06.2008)
SAF Administraatoris on andmebaasi lisaväljade tekitamisel ja muutmisel võimalik määrata, kas uue dokumendi tekitamisel vana põhjal selle lisavälja sisu kopeeritakse ka uuele dokumendile või mitte.


6.6.5046 (20.06.2008)
Firmade andmetesse on lisatud ostu- ja müügijuht (töötaja). Tellimuste, laodokumentide ja arvete koostamisel täidetakse nendega teostaja väli.


6.6.5045 (20.06.2008)
Kui firmade registris olev väli 'Teade' algab kombinatsiooniga '@$', oli keelatud sellele firmale/partnerile lao väljamineku ja müügiarve salvestamine. Lisatud, et kui teade algab '@$$', siis lisaks on keelatud ka müügitellimus.


6.6.5043 (19.06.2008)
Omaduste akna valikute lehele on lisandunud 2 uut välja tüüpi: "kohustuslik sisenetav" ja "kohustuslik ülehüpatav". Nende täitmine on nõutav ning dokumendi salvestamine pole muidu võimalik. Täitmata jätmisel värvuvad need väljad roosaks.


6.6.5042 (18.06.2008)
Laoliikumise tellimusest laoliikumise tekitamisel on võimalik valikuga määrata, kas tellimus märgitakse lõpetatuks või mitte.


6.6.5042 (18.06.2008)
Ostu- või müügiarvetest, milledel on olemas samas summas seotud kreeditarve, on võimalik tekitada tasaarveldus (menüüs Dokument - Tekita tasaarveldus).


6.6.5042 (18.06.2008)
Ekaarni kujundamisel on võimalik kasutada välja tüüpi: Kaustanimi, mis võimaldab valida selles väljas viidet kaustale (mitte failile).


6.6.5042 (18.06.2008)
Panga ja kassadokumentidest on võimalik tekitada vastanddokument menüüvalikuga: "Dokument - Konverteeri arveldus". Sissetulekust tekib väljaminek ja vastupidi. See on vajalik raha liigutamiseks ühest pangast/kassast teise ja pank->pank ning kassa->kassa ja ka konverteerimiseks pank<->kassa.


6.6.5041 (18.06.2008)
Palgas isikukaardil on arveldusarve toodud panga koodist ettepoole, arveldusarve sisestamisel täidetakse selle põhjal automaatselt panga kood.


6.6.5039 (17.06.2008)
Ostudokumendile on lisatud tegevus 'Käibemaksu kulusse jagamine', mis lisab käibemaksu artikli rea miinusega kogu päises oleva käibemaksu summaga ja plussiga
read proportsionaalselt arvel olevatele ridadele koos kõigi registritega ka kulukontodega.
Töötab ainult dokumendi päises oleva käibemaksu korral. Vajalik vaid firmadele, kel
on kohustus maksta riigile ostetud käibemaksu kindlaksmääratud koefitsiendi alusel.


6.6.5038 (16.06.2008)
OECD liigi kood pakkumisel arvestusdokumendile pakutakse ette isikukaardi
arvestuse realt, kui seal on täitmata, siis arvestusliikide registrist vastavalt
arvestuse liigile.


6.6.5038 (16.06.2008)
Kasutaja saab luua sagedamini kasutatavatest navigaatori viidetest ning menüüdes leiduvatest tegevustest nö 'lemmikute' nupuriba. Viite lisamine on võimalik navigaatorist paremklikiga ning tegevuste lisamine lemmikute menüüsse toimub menüüst Ab-Valikud (Lemmikud) ekraanilt. Samas saab ka nuppe ümber nimetada ja järjestada. Helbis on seda kirjeldatud Üldosa-Valikud-Lemmikud peatükis.


6.6.5038 (16.06.2008)
Lisatud kiirklahvid menüüvalikutele: Vaata - Näita struktuuri (Shift+F8) ning Vaata - Näita kõiki välju (F8).


6.6.5038 (16.06.2008)
Lisatud uued trükised:

MüügiKäibedKaubadMaksud - trükis, mis on sarnane trükisega MüügiKäibedKaubad, kuid
grupeerituna kaupade ja maksutunnuste järgi. Vajadusel on müügikäibe aruandes võimalik
ka maksutunnuse järgi seada filter (peidetud väli müügikäibe aruande arvutamise ekraanil).

DKArveldusedSaldoandmik - trükis, mis võrdleb esitatud arvete ja firma saldo aruande
poolt eelnevalt välja arvutatud tulemusi firmade kaupa. Kindlasti on kasutajal vaja
jägida, et saldoandmik oleks arvutatud samadel tingimustel.

LaoseisLühikeSaldoandmik - trükis, mis võrdleb laoseisu ja firma saldo aruande poolt
eelnevalt välja arvutatud tulemusi firmade kaupa. Kindlasti on kasutajal vaja jägida,
et saldoandmik oleks arvutatud samadel tingimustel. NB! Oluline on ka, et kui soovitakse,
et saldoandmik oleks välja arvutatud koos artiklitega, siis peab olema arvutamisel
valitavas kontotüübis laoseisu kontol olema artikkel (ja vajadusel ka ladu) tähtis.


6.6.5036 (13.06.2008)
SAF Administraatoris lisaväljade ekspordil on lisatud uus nupp Tühista kõik/Vali kõik, millega saab kõigi väljade valimist või valiku tühistamist teha korraga.


6.6.5036 (13.06.2008)
Lisatud SEB panga regressi õigusega faktooringu avansside import.


6.6.5032 (05.06.2008)
Laoliikumise tellimusest laoliikumise tekitamisele on lisatud valik määramaks, kas partiide info ka lisatakse.


6.6.5032 (05.06.2008)
Lisatud aruannete valikutesse uus valik 'Täida parameetrid', mis määrab, kas nendel trükistel, mis näitavad trükisel arvutamise eel tehtud valikuid (kontod, laod, artiklid jne), näidatakse valitute koode, nimetusi või XML koode.


6.6.5031 (04.06.2008)
'Vaata' menüüsse on lisatud 'Näita kõiki välju', mis toob nähtavale kõik ekraanil leiduvad väljad, sh ka peidetud.


6.6.5031 (04.06.2008)
Müügiarvelt on võimalik eksportida ka Sampo panga otsekorralduse faili.


6.6.5031 (04.06.2008)
Müügitellimuste ja laokäibe aruannetel on võimalik määrata tarnekuupäevade vahemik.


6.6.5024 (15.05.2008)
Muudetud on esitatud arvete aruandes konto järgi filtri rakendamise tingimusi. Vt vastavat alajaotust Helbis.


6.6.5024 (15.05.2008)
- Loendi või dokumendi ridu on võimalik selekteerida klaviatuuri kasutades, Ctrl ja Shift klahvide ning noolklahvide abil liikudes saab valida vajalikud read.
- Loendi või dokumendi ridu on võimalik kopeerida Ctrl+C abil SAF-ist välja, näiteks Excelisse.
- Dokumendi päise infot on võimalik kopeerida Ctrl+Shift+C abil (olemas ka vastav valik Tekst-menüüs) HTML-vormingus SAF-ist välja, näiteks Excelisse.


6.6.5024 (15.05.2008)
Trükisete kujundamiseks on tehtud kaks päringut, mis võimaldavad leida trükisele firmade ja arvete saldosid:
Q_SettlementTotal - firma saldod kokku
Q_SettlementRow - arved ja ettemaksed detailselt
Täpsemalt on neis päringutes leitavaid veerge kirjeldatud helbi peatükis Üldosa - Kasutajaliides - Lisad - Trükistel kasutatavad funktsioonid, parameetrid ja päringud.


6.6.5024 (15.05.2008)
' Vaata' menüüsse on lisatud 'Näita struktuuri', mis võimaldab aruande ekraanil vaadata aruande koostist hierarhilise puuna.


6.6.5021 (09.05.2008)
Müügitellimusest saatelehtede tekitamisel on võimalik valikuga määrata, kas saatelehed tekivad iga lao kohta eraldi või mitte.


6.6.5021 (09.05.2008)
Kontaktisikuid on võimalik eksportida ka xls vormingus.


6.6.5021 (09.05.2008)
SAF SQL Manageri on nüüd võimalus sisse logida ka jooksva Windowsi kasutajanime ja parooliga.


6.6.5019 (29.04.2008)
Raamatupidamisorderi trükisele on ülaserva lisatud ka omafirma nimi.


6.6.5018 (25.04.2008)
Reskontro ekraanil saab tasumise lisada korraga mitmele tasumata arvele, read peavad olema eelnevalt valitud ning sama tüüpi ja ilma eelnevate tasumisteta.


6.6.5018 (25.04.2008)
Omahinna korrigeerimise dokumendil pole lubatud muuta dokumendi päises olevaid kuupäevi, ladu ja artiklit.


6.6.5018 (25.04.2008)
Põhivarade liikumise aruande arvutamisel on nüüd võimalik määrata ka, kas arvestada amortisatsioonidokumente või mitte.


6.6.5014 (23.04.2008)
Kõigi selliste registrite loendites, mis kuuluvad gruppidesse (kontod, artiklid, firmad jne...) on võimalik nüüd menüüvalikuga Dokument - Näita gruppe..., tuua nähtavale veerud Grupp 1-5. Iga veeru jaoks saab määrata, millise kategooria gruppi selles veerus näha soovtakse. Vajadusel on seal veergudes võimalik ka gruppe muuta. Vaikimisi on need veerud peidetud.


6.6.5013 (17.04.2008)
Ekraani kujundamisel on võimalik andmete määramisel kasutada ka valemeid, näiteks: SUM(vdvoucherrow.docamount), mis liidab kokku tasumise dokumendi read või Filter(GRArticleCatRel.GRArticleCat.code;
GRArticleCatRel.GRArticleCat.Category = 'Kontoritarbed'), mis näitab vaid kontoritarvete
tüüpi artikleid.


6.6.5013 (17.04.2008)
Lao seisvate kaupade trükised arvestavad nüüd ka ka miinusega tehtud saatelehtede dokumente.


6.6.5012 (10.04.2008)
lisatud uued inglisekeelsed trükised: 'Company balance confirmation' ja 'Company collection reminder', saldo meeldetuletus ja esitatud arvete aruande põhjal, nähtavad nii vastavate aruannete kui firmade juurest.


6.6.5012 (10.04.2008)
Lisatud uus valik: Panga sissetuleku valikutes saab nüüd määrata faktooringu hälbe lubatud protsenti.


6.6.5012 (10.04.2008)
- Lisatud uus Navigaatori haru: Kaader;
- Lisatud uus register: Haridustasemed (Kaadri kaustas);
- Isikukaardile on lisatud hulk töötaja kaadriarvestusega seotud andmeid: isikutunnistuse, kehtiva elamisloa, töösuhte alustamise ja lõpetamise dokumentide jne kohta;
- Isikukaardile on lisatud uued loendid: Ülalpeetavad ja Haridus
-Lisatud ka iskukaardi täielik trükis koos pildi jm kaadriarvestuse infoga, varasem isikukaardi trükis on ümber nimetatud: Isikikukaart_loend.


6.6.5009 (03.04.2008)
Lisatud mõned uued raamatupidamispäringu trükised, näitavad tulemust koondatud kujul.


6.6.5009 (03.04.2008)
Lisatud trükised taseme valikutega: Aruanne X perioodi taseme valikuga- tasemete valik võimaldab kasutajal seada trükisel andmete esitamisele mõned piirangud, esiteks mitut taset trükisele kuvatakse, võimalik 1-6 (näiteks bilansis vaid ühe taseme lubamine jätab trükisele nähtavaks vaid 2 rida: aktiva ja passiva). Teise valikuna saab peita ridu, kus on vaid 0 summad, määrata saab, millisest tasemest alates on 0 summadega read lubatud. Mittelubamisel keelatud tasemetest nullised read kaovad.


6.6.5008 (31.03.2008)
Puhkuse aruande reale on lisatud 3 veergu: puhkuse algsaldo, ettenähtud päevi ja puhatud päevi. Need arvutatakse vaid välja siis, kui on tegu saldo arvutamisega.


6.6.5007 (28.03.2008)
Trükiselt LaoissetulekudKaubad on maha võetud omahinna ja ksumi veerud, mis sissetuleku puhul ei omanud mõtet.


6.6.5007 (28.03.2008)
Palga kinnipidamise dokumendile tekitamisel kogust enam ei lisata.


6.6.5005 (17.03.2008)
Panga/kassadokumendilt raamatupidamisorderi tekitamine. Raamatupidamises võib sageli tekkida olukord, kus näiteks ühes valuutas esitatud arve tasutakse mõnes muus vääringus. Sellisel juhul on võlgnevuse jälgimine algse dokumendi valuutas raskendatud kui mitte võimatu. Taolise olukorra lahendamiseks on arvelduse dokumendil lisategevus valuutade nö ühtlustamiseks, kasutades selleks raamatupidamisorderi dokumenti ning üht vahekontot.
Kasutaja saab määrata, millised on loodava uue raamatupidamisorderi andmed ning vahekonto on konto, läbi mille kantakse arvelduse dokumendi summa ühest valuutast teise. Korraga on võimalik tekitada raamatupidamisorderid ka mitmest dokumendist. Tegevusega on seotud uued valikud Kassa/pangadokument.Raamatupidamisorder. Help-failis on detailne näide pangaarvelduse lisategevuste peatükis (Tekita raamatupidamisorder).


6.6.5003 (07.03.2008)
lao valikutes saab määrata (valik: "arvuta komplekti kogus"), kas komplekti artikli korral näidatakse dokumendi koostamisel laoseisu nagu tavalise artikli oma või siis kui palju saaks elementidest komplekte kokku panna. Seda kogust näidatakse nüüd ka müügitellimuse dokumendil.


6.6.5002 (06.03.2008)
Ctrl+K aknas (Lisa laoseisust) lao dokumentidel on nüüd näha ka ühiku omahind.


6.6.5002 (06.03.2008)
Pangaarveldusest on võimalik tekitada raamatupidamisorder.


6.6.5002 (06.03.2008)
Lisatud uus trükis Käibedeklaratsioon 2008.


6.6.5000 (25.02.2008)
Panga/kassa tasutavate arvete loendis on nüüd peidetuna olemas ka maksetähtaeg.


6.6.4026 (13.02.2008)
Täiendatud palga isikukaardi ja kinnipidamise ekraane
* Lisatud sotsiaalmaksu miinimumi arvestamise võimalus
- Isikukaardile lisatud väli "Sots. min. lubatud"
- Kinnipidamise dokumendi menüüsse lisatud punkt "Arvuta sotsmaksu miinimum", mis tekitab sotsmaksu liigiga dokumendi isikutele, kellel sotsmaksu arvestatud vastavas kuus alla miinimumi


6.6.4026 (13.02.2008)
Täiendatud tasude ja kinnipidamiste alt maksete tekitamise funktsionaalsust
* Makse dokumendiridadele lisatakse ka väljamakse liigile vastav artikkel


6.6.4025 (13.02.2008)
Täiendatud panga- ja kassadokumentide salvestamist
* Lisatud automaatne kursivahede arvutus salvestamisel
- Abi - Valikud - Arveldus menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Arvuta kursivahe kasum-kahjum"
- Jah valiku korral dokumendi salvestamisel lisatakse automaatselt kursivahe, kui algdokumendi ja laekumiste lähtevaluutas summad ning valuutad on võrdsed


6.6.4024 (11.02.2008)
Täiendatud palga arvestusdokumendi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada arvestusliigi juures kirjeldatud tariifi ilma valemita
- Kui real pole summa leidmiseks valemit kasutatud, siis summa leitakse kogus*liigi tariif


6.6.4022 (05.02.2008)
Täiendatud andmete impordi võimalusi
* Lisatud võimalus importida SEB Ühisliisingu faktooringu avansse ja reserve


6.6.4021 (31.01.2008)
* Lisatud metsamaterjali ostu- ja müügitehingute eksport xml formaadis
- Esitatud arvete aruandest on võimalik eksportida metsamaterjali ostu- ja müügitehingud maksuameti ettenähtud XML formaati (analoogne trükisega "Raieõiguse ja metsamaterjali teatis"). Eksport käivitub menüüvalikust Süsteem - Eksport, eelnevalt peab olema aruanne vajalike
firmade ja kaupade kohta välja arvutatud. Teatisele leitavad kvartali ja aasta andmed
leitakse aruandele sisestatud arvete perioodi kuupäevade alusel ning kõigi kasutatavate
firmade registrinumbrid peavad olema täidetud. Täpsem info selle aruande sisu kohta on maksu- ja tolliameti kodulehel: http://www.emta.ee/?id=14402


6.6.4016 (28.01.2008)
Täiendatud Palgamooduli maksuaruandlust
* Kohandatud TSD ja TSM aruanded vastavalt 2008 a. nõuetele
* Lisatud TSD ja TSM 2008 trükised
* 2007 TSD ja TSM trükised viidatud vastava indeksiga
* 2006 a. vastavad trükised on andmebaasist kustutatud


6.6.4016 (28.01.2008)
Täiendatud lao väljamineku ekraani
* Lisatud partiide FIFO genereerimise võimalus
- menüüpunkt "partiide lisamine" arvutab partii tüüpi ridadele FIFO meetodil partiid. Tingimuseks on, et ükski partii kauba rea kogus ei tohi olla negatiivne.
* Lisatud sisestamise käigus automaatne partiide lisamine FIFO meetodil
- Abi - Valikud - Ladu menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Täida partiid FIFO"
- Jah valiku korral lubatakse partii tüüpi kaubale sisestada kogust ning automaatselt lisatakse partiid FIFO meetodil


6.6.4014 (22.01.2008)
Täiendatud Kaupade liikumise aruande ekraani
* Keskmisesse loendisse lisatud peidetud veerg Müügisumma


6.6.4014 (22.01.2008)
Täiendatud SAFi kasutajatoe võimalusi
* Info menüüsse on lisatud valik Kasutajatugi
- Võimaldab automaatselt käivitada Kaugtöölaua kliendi Sysdeci või safi edasimüüja konsultandile


6.6.4013 (18.01.2008)
Täiendatud raamatupidamise aruannete arvutamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kontrollida konteerimata dokumentide leidumist enne aruande arvutamist
- Abi - Valikud - Dokument menüüsse lisatud Jah/Ei valik Kontrolli konteerimata dokumente
- Jah valiku korral antakse aruande käivitamisel konteerimata dokumentide leidumisel sellest kasutajale teada


6.6.4012 (18.01.2008)
Täiendatud ettemaksu arve tekitamist
* Lisatud konto panemine ettemaksu reale, kui Müügiarve valikutes on Täida konto Jah
- Ettemaksu arve reale pannakse ettemaksu artikli realiseerimise tulukonto
- Ettemaksu arvega seotud arve tekitamisel pannakse ettemaksu rea kontoks ettemaksu arve rea konto


6.6.4012 (18.01.2008)
Täiendatud Isikukaardi puhkuste trükist
* Lisatud puhkuse päevade väli


6.6.4011 (17.01.2008)
Lisatud uus trükis
* Kaupade liikumise aruande alla
- ArtikliteLiikumineSaldodega


6.6.4010 (17.01.2008)
Täiendatud Ostutellimuste tekitamise funktsionaalsust
* Ostutellimus laokäibest aruande valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Ainul alla kriitilise koguse
- Jah valiku korral leitakse aruandesse ainult need tooted, mille jääk laos on alla artikli kaardil märgitud kriitilise koguse


6.6.4010 (17.01.2008)
Täiendatud Kaubainfo Ctrl+I ekraani
* Lisatud peidetud väljad Algus ja Lõpp
- Väljad näitavad vastava toote hinna kehtivuse perioodi


6.6.4010 (17.01.2008)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus keelata tekkival dokumendi ridade koondamine
- Abi - Valikud menüüsse vastava dokumendi tekitamise harusse on lisatud Jah/Ei valik Koonda read


6.6.4010 (17.01.2008)
Täiendatud PDImpordi funktsionaalsust
* Lisatud ka viitenumbrite import


6.6.4006 (21.12.2007)
Täiendatud Puhkuse aruannet
* Suurem meetodi puhul näidatakse aruandes mõlema meetodiga leitud ridu


6.6.4006 (21.12.2007)
Lisatud uued valikud Abi - Valikud menüüsse
* Dokumentide tekitamiste valikutesse on lisatud võimalus panna tekkivale dokumendile vaikimisi erinev dokumendi seeria


6.6.4006 (21.12.2007)
Täiendatud dokumentide ekraane
* Lisatud peidetud väli, Faili asukoht
- Võimalus siduda dokumendiga algdokument faili kujul


6.6.4006 (21.12.2007)
Täiendatud tehinguoleku muutmise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus panna tekkivale dokumendile käsitsi kuupäev


6.6.4006 (21.12.2007)
Täiendatud SAF Masspostituse funktsionaalsust
* Täpsem info Abiinfost F1


6.6.4005 (03.12.2007)
Täiendatud Omahinna korrigeerimise dokumenti
* Lisatud päisesse väli Hinnainventuuri tüüp
- Näitab, millise valikuga dokument on tekitatud
- Kõik eelnevalt tekitatud dokumendid saavad tüübiks Hinnainventuur


6.6.4004 (28.11.2007)
Täiendatud Kaupade liikumise aruande ekraani
* Lisatud võimalus valida kõiki registreid ka grupi kategooria järgi
- Sellega seoses on muudetud ka aruande ekraani kujundust


6.6.4004 (28.11.2007)
Täiendatud panga/kassa dokumentide käitumist
* Täiendatud summade pakkumise funktsionaalsust
- Kui päises on eelnevalt täidetud Makse summa, siis ridade summade pakkumine ei ületa makse summat


6.6.4003 (19.11.2007)
Lisatud uued valikud Abi -Valikud menüüsse
* Laokulu dokumendist eelreserveeringu, reserveeringu ja vastupidi tekitamise valikud


6.6.4002 (07.11.2007)
Lisatud uued trükised
* Raamatupidamise aruannetele
- Konto_käive_pikk
- Konto_käive_pikk_peidetud
- Konto_käive_rida
- Konto_saldo_pikk
- Konto_saldo_pikk_peidetud
- Konto_saldo_rida
- PearaamatKoond
- PearaamatKoondSaldodega
- PäevaraamatKoond
- Päring_Registritega_Koond


6.6.3042 (01.11.2007)
Täiendatud Laokäibe aruannet
* Lisatud peidetud Jah/Ei väli Teenuseid mitte arvestada


6.6.3039 (24.10.2007)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus müügitellimusest saatelehe tekitamisel täita automaatselt partiide read
- Abi - Valikud - Müügitellimus.Saateleht menüüsse lisatud valik Täida partii read
- Jah valiku korral täidetakse tellimusest saatelehe tekitamisel partii read FIFO meetodil tellitud kogusega
- Ei valiku korral peab kasutaja partiide read käsitsi täitma


6.6.3038 (17.10.2007)
Täiendatud laokoguse kontrolli funktsiooni
* Lisatud võimalus müüa partii tüüpi kaupu eelreserveeringuna üle laos oleva koguse
- Abi - Valikud - Ladu menüüsse lisatud valik Arvesta partiide eelreserveeringut
- Ei valik ei luba partiikaupadega eelreserveeringu dokumentidel laokogust ületada
- Jah valik lubab sama partiid mitme eelreserveeringuga välja anda


6.6.3038 (17.10.2007)
Täiendatud palga andmete importi excelist
* Lisatud 0 summade üle arvutamine SAFi tariifide alusel


6.6.3036 (17.10.2007)
Täiendatud Isikukaardi funktsionaalsust
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Lisa vaikimisi kinnipidamis liigid
- Lisab isikukaardile kõik kinnipidamis liigid, mis on märgitud vaikimisi liigiks


6.6.3036 (17.10.2007)
Navigaatori Programmi häälestus -Skriptid haru ümber on ümber nimetatud Skriptid ja makrod


6.6.3036 (17.10.2007)
Täiendatud Firmade ja Pangaarvete ekraanide funktsionaalsust
* Pangaarve sisestamisel pakutakse automaatselt arvet haldav pank, kui selline on pankade loetelus olemas


6.6.3035 (17.10.2007)
Muudetud Isikukaardi funktsionaalsust
* Tööajatabeli lehele pakutakse peale aasta valimist MVTA väärtis isikukaardi päisest senise JAH asemel


6.6.3031 (10.10.2007)
Täiendatud lao süsteemi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada kampaania ladusid, mis võimaldab reserveerida konkreetse firmaga kokkulepitud kogust eraldi laos
- Ladude ekraanile on lisatud peidetud seosvaliku väli "Kampaanialao firma"
- Abi Valikud Ladu menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Kasuta kampaanialadusid"
- Jah valiku korral pakutakse saatelehe rea peale sõltumata päise laost firma kampaanialadu, kui antud tootel on selles laos jääk


6.6.3028 (09.10.2007)
Täiendatud andmete impordi funktsionaalsust
* Pangaarvelduste käsitsi impordile lisatud võimalus avada kohe telepanga eksportfail


6.6.3028 (09.10.2007)
Täiendatud raamatupidamisorderi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus jagada olemasolev tulevaste perioodide kuludokument soovitud arvu kuude vahel laiali
- Dokumendi menüüsse lisatud valik "Dokumendi periodiseerimine"
- Küsitakse kuude arvu ja kuupäeva, millise kuupäevaga uued dokumendid genereerida
- Algdokumendi summa jagatakse võrdeliselt kuude arvule ja genereeritakse uued dokumendid


6.6.3028 (09.10.2007)
Täiendatud aruannete funktsionaalsust
* Aruannete valikud on tehtud kasutaja ja viitekeskseks


6.6.3026 (05.10.2007)
Täiendatud firma ekraani funktsionaalsust
* Lisatud võimalus pärida sisestatava firma andmeid Krediidiinfost
- SAFAdministraatori valikutesse Omafirma alla on lisatud valik "Krediidiinfo kliendikood"
- Firma kaardil tuleb täita ettevõtte registrikood ja dokumendi menüüst valida "Krediidiinfo andmed"
* Lisatud võimalus firma maksehäireid
- Firma kaardi dokumendi menüüst valida "Krediidiinfo maksehäired"
- Maksehäirete kontroll ei nõua Krediidiinfo kliendikoodi


6.6.3025 (04.10.2007)
Täiendatud lao süsteemi funktsionaalsust
* Lisatud maksimaalse komplekti koguse leidmine komplekti elementide jäägi järgi laos
- Saatelehe, Kuludokumendi ja Laoliikumise dokumendi menüüsse lisatud valik "Arvuta komplekti kogus" , tulemust näidatakse SAFi alumisel serval
- Abi Valikud Ladu menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Arvuta komplekti kogus"
- Jah valiku korral kuvatakse nimetatud dokumentidel maksimaalset komplekti kogust dokumendi rea "Laos" veerus


6.6.3025 (04.10.2007)
Täiendatud kaubainfo ekraani funktsionaalsust
* Lisatud võimalus leida konkreetse firma hetke müügihinda tootele
- Kaubainfo ekraanile lisatud ülemine artiklite loend, kus on võimalik artikleid otsida
- Kaubainfo ekraani päisesse on lisatud väljad "Firma" ja "Müügihind", mis täidetakse siis, kui kaubainfo ekraan on avatud firma kaardilt või loendist


6.6.3021 (03.10.2007)
Täiendatud põhivara mooduli funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada põhivara dokumendist arve
- PV Sissetulekust Ostuarve
- PV Rekonstrueerimisest Ostuarve
- PV Väljaminekust Müügiarve


6.6.3021 (03.10.2007)
Täiendatud tasumiste info leidmise võimalus
* Müügiahela dokumentidel lisatud Vaata menüüsse valik "Tasumiste info Ctrl+T"
- Leitakse seotud tasumised
- Leitakse sobiva viitenumbriga ettemaksed


6.6.3020 (02.10.2007)
Täiendatud põhivara dokumentide ekraane
* Dokumentidele on lisatud käibemaksu tunnuse ja summa väljad
- PV Sissetulek
- PV Rekonstrueerimine
- PV Väljaminek


6.6.3019 (01.10.2007)
Täiendatud palga valemite funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada tööajatabeli lisavaäju perioodis
- valem peab olema kujul AF(väli, 'ajavahemik')


6.6.3019 (01.10.2007)
Täiendatud palga kinnipidamisliikide ekraani
* Lisatud Jah/Ei väli "Vaikimisi kinnipidamisliik"
- Võimaldab isikukaardil uue isiku sisestamisel täita korraga kõik kohustuslikud kinnipidamisliigid


6.6.3019 (01.10.2007)
Täiendatud Makrode funktsionaalsust
* Lisatud uus makro "TSD Lisad"
- Võimaldab trükkida ühekorraga kõik TSD lisad, mis on täidetud
- Võimalik kasutada vaid ekraanide kujundamise litsentsiga


6.6.3019 (01.10.2007)
Täiendatud andmete ekspordi/impordi funktsionaalsust
* Lisatud makrode ekspordi ja impordi võimalus


6.6.3018 (01.10.2007)
Täiendatud TSD aruande kontrolli võimalusi
* Lisatud uus trükis "TSDLisa1Kontroll"
- Kontrolltrükis sisaldab E-Maksuametis rakendatavaid kontrollalgoritme.


6.6.3018 (01.10.2007)
Täiendatud RahaWebi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus koondada alambilansside andmeid
- Täpsem info Abiinfost F1 või Sysdeci klienditoelt telefonidel 6722365 või 6722366


6.6.3018 (01.10.2007)
Täiendatud hinnakirjade funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada firma kampaania hinnakirju
- Firma ekraanile lisatud väli "Kampaania hinnakiri"
- Täitmise korral otsitakse dokumendil hinda firma kampaania hinnakirjast, kui seda ei leidu, siis rakendub tavapärane hinna leidmise mehhanism
- Kampaania hindadele muud allahindlused ei kehti


6.6.3017 (28.09.2007)
Täiendatud aruande ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kuvada ekraanil aruande ridu, kui väljaarvutatud ridade arv ületab valikutes kirjeldatud lubatud piiri (vaikimisi 500)
- Abi Valikud Aruanded menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Ridade näitamise dialoog"
- Jah valiku korral kuvatakse aruande arvutamise lõpus ridade kuvamise dialoogi


6.6.3017 (28.09.2007)
Täiendatud filtrite funktsionaalsust
* Lisatud võimalus võtta filtrit etapi kaupa tagasi
- Andmed menüüs "Taasta eelmine filter"
- Shift+hiire klik filtri tühistamise nupul


6.6.3017 (28.09.2007)
Täiendatud tasumiste aruannet
* Aruande valikutesse on juurde lisatud lisaregistrite valikud


6.6.3016 (27.09.2007)
Täiendatud palga isikukaardi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus teha päring Pensionikeskusesse
- Abi Valikud Palk menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Pensionikindlustuse päring"
- Jah valiku puhul tehakse isikule pensionikindlustuse liigi sisestamisel automaatselt päring Pensionikeskusesse ja vastavalt tulemusele täidetakse ka pensionikindlustuse liigi alguse kuupäev
- Isikukaardi dokumendi menüüsse lisatud valik "Päring Pensionikeskusesse", mille vastus kuvatakse ekraanile


6.6.3015 (25.09.2007)
Täiendatud töötajate ekraani
* Lisatud töötaja isikukoodi unikaalsuse kontroll


6.6.3015 (25.09.2007)
Täiendatud SAFi menüüde funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kirjeldada kasutaja oma kiirklahve
- Abi valikud aknasse on lisatud uus leht "Kiirklahvid"
- Võimaldab kirjeldada menüü punktide kaupa kiirklahve kujul Ctrl+ ; Shift+ ; Ctrl+Shift+
- Funktsionaalsed klahvid tuleb käsitsi kirjeldada
- Korduvate klahvikombinatsioonide puhul kuvatakse vastavat hoiatust


6.6.3015 (25.09.2007)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada müügitellimusest ostutellimus
- Ostutellimus tekitatakse vaid siis, kui kõigil müügitellimusel olevatel artiklitel on seotud mingi hankija
- Ostutellimused tekitatakse hankijate kaupa
- Müügitellimusest ostutellimust saab tekitada vaid eriliste tekitamiste litsentsiga


6.6.3012 (20.09.2007)
Täiendatud arvelduste ekraane
* Lisatud peidetud väli "Tehingu kuupäev"
- Pangadokumendid
- Kassadokumendid


6.6.3012 (20.09.2007)
Täiendatud Saatelehe ekraani funktsionaalsust
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Näita kasumit
- Näitab dokumendi omahinna summat, kasumi protsenti ja kasumi summat


6.6.3012 (20.09.2007)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Andmebaasi korrastuse valikutesse lisatud valik "Kustuta aruannete tulemused"
- Kustutab välja arvutatud aruannete read


6.6.3012 (20.09.2007)
Täiendatud firmade ekraani
* Lisatud väli "WWW aadress"
- (...) nupule vajutamisel avatakse automaatselt kasutaja vaikebrowseriga välja sisestatud webi leht
- E-maili aadressi väljas (...) nupule vajutus avab vaikimisi meili saatmise akna


6.6.3011 (17.09.2007)
Täiendatud artiklite loendi ekraani funktsionaalsust
* Lisatud peidetud kujul artiklite ja hinnakirjade risttabel
- Lisatud peidetud veerud Hinnakiri1-5
- Dokumendi menüüs valik"Näita hinnakirju"
- Võimaldab valida maksimaalselt 5 erinevat hinnakirja
- Vastavalt valitud hinnakirjadele kuvatakse veeru päises hinnakirja nimetust ja artikli hinda.
- Artikli hinda saab muuta, salvestamisel kirjutatakse uus hind hinnakirja


6.6.3011 (17.09.2007)
Täiendatud esitatud arvete aruande funktsionaalsust
* Aruande arvutamine lisab tulemuse baasi arvelduskontod, juhul kui aruande päises on konto valik täidetud
- Võimaldab kujundada erilisi trükiseid, kus on soov näha arvelduskontosid


6.6.3011 (17.09.2007)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Andmebaasi korrastuse käivitamisel kuvatakse korrastuse valikute aken, kus neid saab jooksvalt muuta
- Muudetud valikud salvestatakse andmebaasi
- Kui on aktiivne valik "Korrastus struktuuriuuendusel", siis kuvatakse valikute akent ka andmebaasi uuendamisel


6.6.3010 (07.09.2007)
Täiendatud hinnakirjade funktsionaalsust
* Lisatud perioodi sisestamise võimalus hinnakirja ridadesse
- Võimaldab sama artiklit sisestada ühte hinnakirja mitu korda erinevate perioodidega


6.6.3010 (07.09.2007)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Arhiveerimise lehele lisatud võimalus kustutada suletud perioodis kustutatud dokumentide ja registrite logi


6.6.3010 (07.09.2007)
Täiendatud dokumentide impordi funktsionaalsust
* Pangalaekumiste käsitsi impordil otsitakse ka sobiva viitenumbriga firmat.


6.6.3010 (07.09.2007)
Täiendatud palga tööajatabeli funktsionaalsust
* Sümbolit "- "arvestatakse, kui miinus märki


6.6.3010 (07.09.2007)
Täiendatud aruande generaatori funktsionaalsust
* Valemitesse lisatud võimalus kasutada IIF tingimust kujul IIf(tingimus, väärtus kui tingimus täidetud, väärtus kui tingimus täitmata)


6.6.3008 (03.09.2007)
Täiendatud masspostituse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus sisestada valikutesse ka pimekoopia saaja


6.6.3008 (03.09.2007)
Täiendatud käibearuannete trükiseid
* 12 kuud trükistele lisatud väli "Kokku algusest"


6.6.3008 (03.09.2007)
Täiendatud dokumendi Vaata menüüd
* Lisatud "Konteeringu info"
- Kuvab dokumendiga seotud lausendit või lausendi vahetulemust(kui konteeringu olek on "Viga konteerimisel")
-Kiirklahv on F11


6.6.3008 (03.09.2007)
Täiendatud ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud ekraani raami päises näidatakse dokumendi valuutat ja kurssi, kui dokument pole baasvaluutas


6.6.3008 (03.09.2007)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Andmebaasi lehele on lisatud nupp "Lukusta"
- Lukustab andmebaasi nii, et peale antud kasutaja keegi teine sellesse baasi sisse logida ei saa.
- Lukustuse maha võtmiseks tuleb vajutada nuppu "Vabasta"


6.6.3005 (17.08.2007)
Täiendatud dokumentide impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus telepangast importida ettemakse
- Abi Valikud Makse menüüs Jah/Ei valik "Impordi ettemaksed", vaikimisi Ei
* Lisatud võimalus arve tekitamisel siduda ettemaks tekkiva arvega
- Abi Valikud Makse menüüs Jah/Ei valik "Seo lahtine ettemakse", vaikimisi Ei
- Arve tekitamisel otsitakse sobiv ettemaks, millel sama viitenumber


6.6.3004 (14.08.2007)
Täiendatud dokumentide impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus rakendada automaatset telepankade laekumiste importi
- Täpsem kasutusjuhend abiinfost F1


6.6.3004 (14.08.2007)
Muudetud TSD aruande valikuid
* Lisatud võimalus arvutada aruannet ka isikute grupi kaupa


6.6.3004 (14.08.2007)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Müügiahela dokumentide tekitamine arvestab firma teate välja sisestatud müügikeelu tunnust"@$"
- Tunnust kontrollitakse nii firma, kui ka partneri teate väljast
- Koondarve tekitamisel "@$" tunnusega firmadele jäetakse arve tekitamata ja kuvatakse vastavasisuline teade


6.6.3003 (31.07.2007)
Täiendatud Raamatupidamisorderit
* Lisatud käibemaksu tunnuse sisestamise ja konteerimise võimalus


6.6.3000 (10.07.2007)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Koondarve tekitamisele lisatud võimalus sisestada käsitsi tekkiva arve dokumendi number


6.6.2036 (14.06.2007)
Täiendatud Arvelduse dokumentide funktsionaalsust
* Abi Valikud Makse menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Täida konto"
- Jah valik täidab panga dokumentide päise konto vastavalt valitud omafirma pangakonto järgi ja kassa dokumentide päise konto vastavalt valitud kassale


6.6.2035 (13.06.2007)
Täiendatud Põhivara süsteemi dokumentide muutmise funktsionaalsust
* Viimasest amortisatsioonidokumendist varasema dokumendi muutmisel või lisamisel pakutakse edasise tegevuse valikud
- Uuenda - uuendatakse kõik hilisemad amortisatsioonidokumendid
- Kustuta - kustutatakse kõik hilisemad amortisatsioonidokumendid


6.6.2034 (13.06.2007)
Täiendatud raamatupidamise Aruandegeneraatori funktsionaalsust ja koostamise põhimõtteid
* Aruande ja laiendatud aruande ekraanile lisatud väljad "Tase", "Periood 2" ja peidetud väljad "Kordaja", "Teksti asukoht", "Summa asukoht","Periood 3" ..."Periood 12", "Tingimused"
- Võimaldab kirjeldada aruande ridadele kuni 6 erinevat taset, määrata ära kordaja, millega korrutatakse vastava rea tulemus trükisel
- Igale reale on võimalik määrata 12 erinevat ajavahemikku
- Iga rea juurde on võimalik kirjeldada, kus vastava rea teksti või summat trükisel näidatakse
* Aruande väljundi ekraanile on lisatud peidetud väljad "Tase 1"..."Tase 6", "Kordaja", "Summa 2"..."Summa 12"
* Lisatud trükised
- Aruanne 1 periood
- Aruanne 1 periood taseme valikuga
- Aruanne 2 periood
- Aruanne 2 periood taseme valikuga
- Aruanne 12 periood
- Aruanne 12 periood taseme valikuga
- Bilanss AS 2007
- Bilanss AS 2007 sentidega
- Kasumiaruanne skeem 1 2007
- Kasumiaruanne skeem 1 2007 sentidega
- Kasumiaruanne skeem 2 2007
- Kasumiaruanne skeem 2 2007 sentidega
* Lisatud on uued aruanded
- Bilanss AS 2007
- Kasumiaruanne sk. 1 2007
- Kasumiaruanne sk. 2 2007
Mida saab kasutada nii vastava nimelise trükisega, kui ka perioodi nimelise trükisega
* Registrite loendite ekraanidele väli "Grupp"
- Dokumendi menüüs on valik "Näita gruppi", võimalus valida millise kategooria gruppi näidatakse
- Lihtsustab kontrolli, millised registrid on gruppidesse jagatud, mida kasutatakse aruannetel
* Täpsem info Abiinfost F1


6.6.2034 (13.06.2007)
Täiendatud Palgasüsteemi valemite funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tariifsete päevade või tundide valemis arvestada isiku tööleasumise või lahkumise kuupäeva või kalendri perioodi
* Täpsem info Abiinfost F1


6.6.2034 (13.06.2007)
Täiendatud Palga süsteemi
* Isikukaardi puhkuste loendi ekraanile lisatud veerg "Päevi"


6.6.2032 (12.06.2007)
Täiendatud kustutamise tegevuse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kustutada SAFi süsteemseid trükiseid
- Vajalik vanade aruande trükiste kustutamiseks, mida SAFi poolt enam ei uuendata
- Võimalik ainult administraatori õigustega kasutajal


6.6.2029 (06.06.2007)
Täiendatud ridade dubleerimise funktsionaalsust Ctrl+Enter
* Aruande rea dubleerimisel võetakse kaasa ka rea päring


6.6.2028 (05.06.2007)
Täiendatud konteerimise funktsionaalsust
* Lausenditesse on lisatud käibemaksu tunnus
- Dokumentide konteerimine lisab lausendisse ka dokumendile lisatud käibemaksu tunnuse
- Lihtsustab oluliselt käibedeklaratsiooni koostamist


6.6.2028 (05.06.2007)
Täiendatud raamatupidamise aruannete funktsionaalsust
* Lisatud töötaja valik
- Võimaldab arvutada tulemust vastavalt valitud töötajale


6.6.2027 (04.06.2007)
Täiendatud filtreerimise funktsionaalsust
* Ridade filtrile lisatud võimalus rakendada valitut välistav filter
- Andmed menüüs valik "Ridade valitut välistav filter"
- Nupureas vajutada Ridade filtri nuppu, hoides all Shift klahvi
* Andmed filtrile lisatud võimalus rakendada valitut välistav filter
- Andmed menüüs valik "Valitut välistav filter"
- Nupureas vajutada Filtri nuppu, hoides all Shift klahvi


6.6.2027 (04.06.2007)
Täiendatud raamatupidamise aruandlust
* Kontoplaani lisatud konto tüüp "Saldo"
- Raamatupidamisaruannetel saldeeritakse seda tüüpi kontod ja näidatakse saadud tulemus pluss poolel vastavalt kontoplaani tüübil kirjeldatud analüütikale.


6.6.2023 (31.05.2007)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada Raamatupidamisorder pangasaldode ümberhindamiseks saldoandmiku aruande alt
- Raamatupidamisorder tekitatakse vastavalt välja arvutatud analüütikale
- Iga valuuta kohta tekitatakse eraldi dokument
- Tekitamine kontrollib vastava päeva valuutakursside olemasolu


6.6.2023 (31.05.2007)
Täiendatud Makrode ekraani
* Ridadesse lisatud peidetud väli "Jrk.", rea järjekorra number


6.6.2023 (31.05.2007)
Täiendatud dokumentide salvestamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus teha dokumendile nn vahesalvestamine klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+S
- Dokument salvestatakse ja kursor jääb samasse kohta, kus enne vahesalvestamist oli ning dokument jääb redigeerimise režiimi
- Peale vahesalvestamist ei ole võimalik muudatusi enam tühistada
- Vahesalvestatud dokumendi pealt ei ole võimalik ilma tavasalvestamiseta(Ctrl+S) lahkuda


6.6.2023 (31.05.2007)
Täiendatud palgasüsteemi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tükitöö tariifide kasutamiseks
- Arvestusliigi ekraanile lisatud peidetud väli "Tariif"
- Palga valemites on võimalik nimetatud välja kasutada muutujana kujul WRPayAccount.Tariff
- Palga valemites on võimalik kasutada ka arvestusliigi kasutaja välju muutujana kujul WRPayAccount.U_kasutajaväli


6.6.2023 (31.05.2007)
Täiendatud TSD aruande ekspordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus eksportida mitmest erinevast andmebaasist kokku koond TSD ekspordi fail edastamiseks maksuametile
- Lisatud Abi Valikud Palk menüüsse valikud TSD ekspordi tüüp
- TSD Standard - tekitatakse tavaline ekspordi fail
- TSD Isikud - tekitatakse alambilansist isikute fail
- TSD koond - tekitatakse koond ekspordifail
ja TSD kaust - kaust, kust otsitakse alambilansside isikute faile, mida koondatakse kokku koond ekspordi failiks


6.6.2022 (29.05.2007)
Täiendatud Palga süsteemi funktsionaalsust
* Tööajatabeli ekraanile on lisatud väli "Lisatunnid"


6.6.2021 (29.05.2007)
Täiendatud andmete impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus importida tööajatabeli andmeid Exceli tabelist
- Tööajatabeli Dokumendi menüüsse lisatud valik "Andmete import Excelist"


6.6.2019 (24.05.2007)
Täiendatud Tasaarvelduse tekitamise funktsionaalsust
* Tasaarvelduse dokumendi ekraani päisesse on lisatud peidetud väli "kontod"
- Välja täitmisel leitakse ridadesse vaid need dokumendid, millede arvetel on vastav konto päises või laekumistel ridades


6.6.2019 (24.05.2007)
Täiendatud ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud võimalus valiku(combo) väljadest kukkuda loendi asemel otse dokumendi ekraanile
- Valiku väljal klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+F2 avab seotud registri dokumendi ekraani
- Valiku väljal klahvikombinatsioon Shift+F4 avab seotud registri loendi ekraani


6.6.2018 (22.05.2007)
Täiendatud andmete impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus importida arveid txt failist
- PDImport txt failist


6.6.2018 (22.05.2007)
Täiendatud filtreerimise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus filtreerida välja kõik kasutamata registrid
- Kõigi registrite Dokumendi menüüsse on lisatud valik "Filtreeri kasutamata kirjed"


6.6.2018 (22.05.2007)
Täiendatud Telema impordi-ekspordi funktsionaalsust
* Täpsem info Abiinfos F1 peatükis Üldosa - Tegevused ja protseduurid- Import- Telema import-eksport


6.6.2016 (16.05.2007)
Täiendatud Ostuarvete tasumise ekraani
* Lisatud peidetud väli "Selgitus"


6.6.2016 (16.05.2007)
Lisatud 4 uut trükist
* Esitatud arvete aruandele
- DKArveldused_saajad
- DKArveldused_saajad_tasumised_koos
- DKArveldused5Viivitatud_saajad
- DKArveldusedVal_saajad
- Lisaks maksjale grupeeritakse firmad ka saajate lõikes


6.6.2015 (11.05.2007)
Täiendatud Kassadialoogi akna funktsionaalsust
* Lisatud võimalus määrata Kassadialoogi (Ctrl+W) akna fondi suurust
- Abi Valikud Keskkond menüüsse lisatud valik "Kassadialoogi fondi suurus", kuhu saab kirjutada sisse numbrilise fondi suuruse 8-32. Tegelik väärtus sõltub kasutaja ekraani kehtivatest valikutest. Optimaalne väärtus on ~15


6.6.2015 (11.05.2007)
Täiendatud ekraanide loendite funktsionaalsust
* Lisatud võimalus näha valitud ridade jooksvat summat.
- Vaata menüüs valik "Valitud ridade summa" või F9
- Summa kuvatakse loendi alumisele reale vastavas veerus.


6.6.2015 (11.05.2007)
Täiendatud Tasaarvelduste ekraani
* Lisatud ridadesse peidetud väljad "Dok. selgitus", algdokumendi selgitus ning "Maksetähtaeg", algdokumendi maksetähtaeg


6.6.2014 (09.05.2007)
Täiendatud SAFi administreerimise võimalusi
* Lisatud võimalus igal kasutajal oma parooli ise muuta.
- Süsteemi menüüsse lisatud valik "Muuda parool"


6.6.2012 (08.05.2007)
Täiendatud valikuid
* Lisatud võimalus määrata lausendi vaikimisi trükis
- Abi Valikud Dokumendi menüüs valik "Lausendi trükis"


6.6.2009 (03.05.2007)
Täiendatud Sisselogimise akna funktsionaalsust
* Lisatud võimalus määrata valikusse meeldejäetavate andmebaaside arvu.
- Abi Valikud Keskkond menüüsse on lisatud valik "Andmebaaside ajalugu", kuhu kirjutatud number näitab maksimaalset andmebaaside arvu Sisselogimise akna valikus. Vaikimisi on see arv 10


6.6.2007 (16.04.2007)
Täiendatud Vaata menüüd
* Lisatud valik "Konteeringu info"
- Avab dokumendiga seotud lausendi või siis vigase konteeringu puhul lausendi vigade ekraani


6.6.2007 (16.04.2007)
Täiendatud palga süsteemist maksete tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada Tasude ja kinnipidamise aruande alt tühja dokumendi olekuga makseid
- Abi Valikud Väljamakse.Pank väljaminek menüüsse lisatud Jah/Ei valik "Tühi dokumendi olek", vaikimisi on see valik Ei


6.6.2003 (30.03.2007)
Täiendatud tasaarvelduste kursivahede ümberhindamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus ümber hinnata valuutas antud ja saadud laenude jääke.
- Abi Valikud Tasaarveldus menüüsse lisatud valik "Laenu kontod", kuhu tuleb sisestada komaga eraldatult laenu kontode loetelu
- Ettemaksu dokumentidele, mille real on üks loetletud kontodest, leitakse kursivahe kasum/kahjum vastupidi


6.6.2003 (30.03.2007)
Parandatud dokumentide trükiste käitumist
* Trükise read järjestatakse dokumendi ekraanil nähtavas järjekorras.
- Ostudokumentidel
- Müügidokumentidel
- Lao dokumentidel


6.6.2003 (30.03.2007)
Täiendatud arhiveerimise süsteemi
* Lisatud võimalus muuta andmebaasiga seotud arhiivifaili asukohta.
- Täpsem info Abiinfost F1


6.6.2003 (30.03.2007)
Täiendatud palgasüsteemi funktsionaalsust
* Lisatud isikukaardile autode leht
* Lisatud "Isikukaardi autode" loend
- Vajalik INF14 aruande jaoks


6.6.2003 (30.03.2007)
Täiendatud dokumentide ja lausendite kinnitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tühistada dokumendi kinnitust
- Kõik dokumendid loendi dokumendi menüüsse lisatud valik "Kinnituse mahavõtmine"
- Koos dokumendi kinnitusega võetakse maha ka lausendi kinnitus
- Võimalik teha vaid lahtises perioodis
- Saab teha ainult administraatori õigustega kasutaja


6.6.2002 (23.03.2007)
Täiendatud palgasüsteemi aruandlust
* Lisatud aruanne INF14
- Väljund trükisena
- XML formaadis eksportimise võimalus


6.6.2002 (23.03.2007)
Täiendatud pandipakendi arvestust
* Müügitellimuse ja saatelehe päisesse lisatud peidetud väli "Pandipakendi arvestus"
- Uue dokumendi tegemisel jäetakse väli tühjaks ja kasutaja saab vajadusel muuta
- Kui väli tühi, siis salvestamisel vaadatakse valikutest ja täidetud kujul arvestatakse seda välja
- Salvestamisel vaadatakse, kas pandi artikleid vaja lisada
- Funktsionaalsus vajalik eriti pandipakendi tagastamiste korral


6.6.1034 (28.02.2007)
Täiendatud päringute funktsionaalsust
* Lisatud koondtingimuse valik
- Võimaldab päringule lisada tingimust, mida rakendatakse lisaks, eelnevalt välja arvutatud tulemuse ridadele


6.6.1025 (08.02.2007)
Täiendatud faktooringute impordi funktsionaalsust
* Tasaarvelduse dokumendi menüüsse on lisatud valik "Tekita faktooringute tasaarveldus"
- Tasaarvelduse dokumendi päises tuleb täita firma, milleks on faktooringu firma
- Menüü valik leiab kõik selle firma lõpetamata panga ettemaksete jäägid, kõik selle firma lõpetamata panga sissetulekute ridade algdokumendid, mis ei ole lõpetatud (müügiarved , mis on antud faktooringusse) ja kõik selle firma lõpetamata ostuarved ning täidab ära ka summad.


6.6.1025 (08.02.2007)
Täiendatud faktooringute importi
* Koos faktooringu reservide ja tasaarveldustega imporditakse ka edasimaksed.


6.6.1022 (02.02.2007)
Täiendatud Isikukaardi ja Isiku Töötamise ekraane
* Lisatud väli ametinimetus


6.6.1021 (31.01.2007)
Täiendatud palgamooduli maksuaruandlust
* Palk Registrid TSD lisad kausta on lisatud viide TSD lisa INF1. Sisestatud andmed lisatakse TSD ekspordi failile.


6.6.1021 (31.01.2007)
Täiendatud palgamooduli maksuaruandlust
* Palk Registrid TSD lisad kausta on lisatud viide TSD lisa 3. Sisestatud andmed lisatakse TSD ekspordi failile.


6.6.1018 (26.01.2007)
Täiendatud põhivara dokumentide valikuid
*Lisatud valik Amortisatsiooni algus


6.6.1018 (26.01.2007)
Täiendatud kõigi dokumentide komplekti elementide ekraane
* Lisatud väljad
- Ribakood
- Kaubagrupp


6.6.1016 (24.01.2007)
Täiendatud dokumentide ridade järjestamise võimalusi
* Dokumentide ridadesse on lisatud peidetud väli Jrk.nr.
- Salvestamisel omistatakse igale reale oma jrk nr sisestamise järjekorras.
- Ctrl+nool klahvidega on võimalik ridu ümber järjestada, aga seda vaid siis, kui pole rakendatud järjestust ühegi veeru järgi.
- Jrk.nr. välja sisu saab ka käsitsi sisestada ja muuta.


6.6.1014 (23.01.2007)
Täiendatud palgamooduli aruandlust
* Palk Registrid TSD lisad kausta on lisatud viide TSD lisa inf 1
* Palk Aruanded kausta on lisatud Inf 14 aruanne
- täpsem info kasutusjuhendis (Help F1)


6.6.1013 (22.01.2007)
Täiendatud faktooringu impordi funktsionaalsust
* Abi -> Valikud menüüsse lisatud
- Vaikimisi kontodesse valik Faktooringu kohustus
- Panga sissetulekusse valik firmadest Faktooringu partner
* Pangaarvelduse süsteemi menüü impordi valikusse on lisatud
- HL regressi õiguseta faktooringu avansside import Funktsioon genereerib pangalaekumise dokumendi, kus partneriks on Faktooringu partner. Dokumendi ridadesse imporditakse hansaliisingu xml failist faktooringu avansi summad ja firmad, rea kontoks pannakse faktooringu kohustuse konto.
* Tasaarvelduste dokumendi menüüsse on lisatud valik
- Tekita faktooringute tasaarveldus. Faktooringute tasaarvelduse tekitamiseks peab olema täidetud dokumendi firma, milleks on faktooringu partner firma(näiteks Hansaliising). Funktsioon otsib kõik faktooringupartneri pangalaekumised ja nende ridadelt firmad, ning katsub nende firmade vastavad müügiarved ja avansimakse omavahel tasaarveldada. Tasaarveldada saab õigesti siis, kui on imporditud ka faktooringute reservid.


6.6.1012 (19.01.2007)
Täiendatud Palgamooduli maksuaruandlust
* Kohandatud TSD ja TSM aruanded vastavalt 2007 a. nõuetele
* Lisatud TSD ja TSM 2007 trükised
* 2006 TSD ja TSM trükised viidatud vastava indeksiga
* 2005 a. Vastavad trükised on andmebaasist kustutatud


6.6.1011 (18.01.2007)
Täiendatud Firma kaarti
* Lisatud alumisse loendisse tarneaadresside leht
- Võimaldab firmal kirjeldada mitu erinevat tarneaadressi
- Dokumendil saab valida firma aadressi väljas tarneaadresside vahel ja ka uues sisestada, mis salvestatakse firma kaardile


6.6.1010 (16.01.2007)
Täiendatud intrastati väljade käitumist dokumentidel
* Artikli kaardile on lisatud väli Riik
- Välja sisu, kui on täidetud, pakutakse dokumendil alati päritolu riigi välja.


6.6.1009 (15.01.2007)
Täiendatud E riigikassa pangadokumentide eksporti
* Riigikassa viitenumbri range kontroll on asendatud vastavasisulise hoiatusega


6.6.1007 (22.12.2006)
Täiendatud kinnipidamise dokumendi tekitamise funktsiooni
* Kui kinnipidamise liigil valik Arvestuse registrid on EI, siis lisa kinnipidamise tekitamisel erinevate registritega ridu enam ei miinustata


6.6.1006 (18.12.2006)
Täiendatud andmete exceli ja teksti eksporti
* Kui eksporditavad andmed on loendis mingil moel järjestatud, siis järjestatakse eksporditud andmed samadel tingimustel ka tulemusfailis


6.6.1006 (18.12.2006)
Täiendatud SAFi masspostituse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus saata klientidele e-kirju ilma manuseta
* Lisatud võimalus lisada saadetavatele e-kirjadele ka SAFi väliseid manuseid


6.6.1005 (06.12.2006)
Täiendatud FIFO detailse hinnainventuuri algoritmi
* Summa jagamise proportsiooni aluseks võetakse ainult positiivsed väljamineku read, kulu read ja komplekteerimise read.
Ei arvestata liikumise ridu, ega muid miinusega väljaminekuid


6.6.1003 (30.11.2006)
Täiendatud kasutusjuhendit (Help F1)
* Palga aruande lisavõimalustest töötajate filtreerimiseks isikukaardi väljade järgi


6.6.1003 (30.11.2006)
Täiendatud firma teate kuvamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kirjeldada valikutes dokumendid, millel soovitakse firma teadet näha
- Lisatu menüüsse Abi -> Valikud ->Firma kasutajakeskne valik Firma teade
- Valiku tühjaks jätmisel kuvatakse kõigil dokumentidel Firma teate sisu
- Sinna kirjeldatud dokumentidel kuvatakse peale firma valikut Firma teate sisu
- Dokumendi nimede täpne kirjapilt ja tähendused on kirjas kasutusjuhendis peatükis Üldosa-Valikud-Registriandmete sisestamisega seotud valikud


6.6.1002 (30.11.2006)
Täiendatud panga/kassaarveldustel menüü valiku Aksepteeri dokument funktsionaalsust
* Suletud perioodi dokumentide tasumisel ja aksepteerimisel muudetakse dokumendi olek Lõpetatuks samaväärselt jooksva perioodi dokumentidega.


6.6.1002 (30.11.2006)
Täiendatud arhiveerimise funktsionaalsust
* Lisatud arhiivi uuendamise kontroll uue finantsaasta tekitamise funktsioonile
- Juhul, kui arhiiv eksisteerib, siis peab arhiivi uuendama vahetult enne aasta sulgemist


6.6.1001 (24.11.2006)
Täiendatud andmete filtreerimise võimalusi
* Lisatud võimalus rakendada valitut välistav filter ka osa välja järgi


6.6.1001 (24.11.2006)
Täiendatud andmete impordi ja ekspaordi võimalusi
* Lisatud võimalus eksportida teksti faili
- Lao inventuuri aruannet laosaldona
- Põhivara inventuuri aruannet põhivarade saldona
* Lisatud võimalus importida teksti failist
- Laosaldot
- Põhivarade saldot


6.6.0186 (6.03.64.6481) (20.10.2006)
Täiendatud inventuuri aruannet
* Lisatud Jah/Ei tingimus Eelreserveeringute summad peidetud väljana
- Jah valiku puhul liidetakse Summa välja ka eelreserveeringute summad ning Ühikuhind leitakse koos eelreserveeringus olevate kogustega
- Ei valiku puhul Summas, ega Ühikuhinnas eelreserveeringuid ei arvestata


6.6.0185 (6.03.64.6480) (20.10.2006)
Muudetud Kassa ja pangaarvelduste ekraane
* Dokumendi oleku tunnus "Trükitud" asendatud tunnusega "Eksporditud"
- Tunnus pannakse dokumentidele, mis läbi telepanga SAFist välja eksporditud
- Tunnusega dokumentidele ei tekitata raamatupidamislausendeid
- Tunnust saab muuta menüü funktsioonidega
Aktsepteeri dokument
Kustuta olek
Muuda olek lõpetatuks


6.6.0183 (6.03.64.6478) (19.10.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Isikukaardi ekraanile lisatud peidetud väli Arhiveeritud


6.6.0183 (6.03.64.6478) (19.10.2006)
Täiendatud Lao mooduli funktsionaalsust
* Täiendatud omahinna korrigeerimise dokumenti
- Lisatud Detailne FIFO hinnainventuuri funktsioon


6.6.0183 (6.03.64.6478) (19.10.2006)
Täiendatud dokumentide sisestamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus ümardada automaatselt sisestatud koguseid
- Abi-Valikud-Üldised-Dokument valikusse lisatud Koguse ümardamine
- Valikusse saab kirjutada numbri nt 0; 2; 7 vastavalt nii mitu kohta peale koma ümardatakse dokumendile sisestatud kogus.


6.6.0182 (6.03.64.6477) (18.10.2006)
Täiendatud Palga mooduli aruandlust
* Aruande Väli veergu lisatud tingimus "Töötajate arv lõpuks"
- Tingimus on kasutatav laiendatud aruande peal
- Tingimuse valikul avaneb alumise loendi Väli veerus puu Isikukaardi väljadega
- Tingimus leiab töötajate arvu aruande lõpu kuupäeva seisuga


6.6.0182 (6.03.64.6477) (18.10.2006)
Lisatud uus trükis
* Hinnakiri_GrupiFiltriga


6.6.0181 (6.03.64.6476) (17.10.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Tellimustest osalise lähetuse ja firmakeskse lähetuse tegemisel
- Lisatud võimalus panna juurde uusi ridu, mida lähetada
- Lisatud read ei salvestu tellimusel
- Kui tellimusel ja lao vaikimisi andmetes on ladu määramata, siis näidatakse osalise lähetuse aknas igas laos leiduvat jääki eraldi real
- Vastavalt sellele on ka võimalus valida, millisest laost lähetus toimub


6.6.0181 (6.03.64.6476) (17.10.2006)
Täiendatud dokumentide ekspordi ja impordi funktsionaalsust
* Lisatud e-arvete riikliku formaadi tugi


6.6.0179 (6.03.64.6474) (12.10.2006)
Täiendatud SAFAdministraator programmi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kopeerida MessageBox'ide ja veateadete sisu


6.6.0178 (6.03.64.6473) (06.10.2006)
Täiendatud dokumentide loendite ekraane
* Lisatud peidetud veerg Tasuda
- Ostuarvete loendile
- Müügiarvete loendile


6.6.0174 (6.03.64.6469) (29.09.2006)
Lahendatud rida probleeme venekeelses Windowsis töötamisel SAFiga
* Konkreetsete probleemide lahendused kirjeldatud lehel http://www.sysdec.ee/tugfaq.htm


6.6.0174 (6.03.64.6469) (29.09.2006)
Täiendatud otsingu funktsionaalsust
* Kui otsingu suund on "Viimane"
- F3-ga edasi otsimisel leitakse eelmine otsingu tingimusele vastav kirje


6.6.0173 (6.03.64.6468) (29.09.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Arvelt tasumise tekitamine
- Kui valitud pangakontol on valuuta määramata, siis vaikimisi pakutakse tasumise valuutaks arve valuutat


6.6.0173 (6.03.64.6468) (29.09.2006)
Täiendatud SAF Faktooringu reservi konteeringu kirjeldust
* Lisatud kirjed
- Kursivahe kasum
- Kursivahe kahjum


6.6.0172 (6.03.64.6467) (28.09.2006)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet
* Alumisse loendisse lisatud veerud Saatja ladu ja Saaja ladu


6.6.0171 (6.03.64.6466) (27.09.2006)
Täiendatud andmete sisemist filtreerimist ekraanidel
* Filtritega on ära eristatud dokumendid
- Saateleht - Kuludokument
- Laoliikumine - Komplekteerimine
- Ostutellimus - Laoliikumise tellimus


6.6.0169 (6.03.64.6464) (26.09.2006)
Täiendatud andmete logimise funktsionaalsust
* Logifaili lisatakse alati info
- Andmebaasi korrastamise kohta
- Kasutajate sisse ja välja logimise kohta
- Kirja pannakse ka versiooni number ja kuupäev


6.6.0166 (6.03.64.6461) (18.09.2006)
Täiendatud andmete impordi funktsionaalsust
* Täiustatud pangalaekumiste käsitsi importi
- Vaheekraanile lisatud veerg Arved, kus võimalik ühte laekumist siduda mitme arvega
- Arve summast suurema summaga laekumise sidumisel arvega jäetakse summade vahe ettemaksuks


6.6.0164 (6.03.64.6459) (14.09.2006)
Täiendatud lao Inventuuri aruannet
* Lisatud alternatiivse koguse väljad


6.6.0163 (6.03.64.6458) (13.09.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus lao dokumendist arve tekitamisel ära määrata arvelduskontod ja realiseerimise tulukonto
- Sissetuleku dokumendi päisesse lisatud peidetud väli Ostukonto
- Saatelehe päisesse lisatud peidetud väli Müügikonto
- Saatelehe ridadesse lisatud peidetud veerg Real.tulukonto
- Täidetud kontod kantakse üle arve tekitamisel


6.6.0162 (6.03.64.6457) (12.09.2006)
Täiendatud kombo väljade funktsionaalsust
* Otsingu lihtsustamiseks kukutakse kombo väljast registri vastava veeru peale
- Nt artikli nimetuse kombost dokumendi real kukutakse artiklite loendisse, kus kursor jääb artikli nimetuse peale


6.6.0162 (6.03.64.6457) (12.09.2006)
Täiendatud ja parandatud kasutaja tabelifiltrite funktsionaalsust
* Kasutaja tabelifiltrite süsteem rakendub nüüd kõigile aruannetele
* Kasutaja tabelifiltrite süsteem on kasutatav vastava litsentsiga


6.6.0161 (6.03.64.6456) (11.09.2006)
Täiendatud andmete ekspordi ja impordi võimalusi
* Lisatud võimalus eksportida ja importida SAFNavigaatori harusid ja viiteid
- Navigaatori impordil lisatakse alati imporditav haru juurde


6.6.0161 (6.03.64.6456) (11.09.2006)
Täiendatud inforiba funktsionaalsust
* Lisatud info dokumendi ridade arvu kohta kujul 10[5]/170 või 10[2+]/17+ kus
- 10 on mitmes kirje loendis
- [5] ridu jooksval dokumendil või [2+] filtreeritud rida jooksval dokumendil
- /170 dokumente kokku loendis või /17+ filtreeritud dokumenti loendis


6.6.0161 (6.03.64.6456) (11.09.2006)
Täiendatud panga dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Automaatselt täidetakse väljad
- EP maksebilansi kood
- Kulud
- Saaja riigi tähis
kui need väljad on täidetud firma kaardil
- NB! Firma kaardi Riik väljast kantakse üle vaid 3 esimest sümbolit


6.6.0161 (6.03.64.6456) (11.09.2006)
Täiendatud andmete impordi võimalusi
* Lisatud võimalus importida registreid csv formaati failist


6.6.0159 (6.03.64.6454) (07.09.2006)
Täiendatud maksetähtaja muutmise funktsionaalsust dokumentidel
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Maksetähtaja muutmine
- Võimaldab muuta dokumendi maksetähtaega ka kinnitatud dokumentidel


6.6.0156 (6.03.64.6451) (31.08.2006)
Täiendatud dokumendi ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud kontroll, et maksetähtaeg ei oleks väiksem dokumendi kuupäevast


6.6.0156 (6.03.64.6451) (31.08.2006)
Lihtsustatud tellimusele Lõpetatud tunnuse paneku tingimusi
* Kui saatelehe kogus on >= tellimuse kogusega, siis saab tellimus Lõpetatud tunnuse


6.6.0156 (6.03.64.6451) (31.08.2006)
Keelatud on Logifaili sisu kustutamine


6.6.0156 (6.03.64.6451) (31.08.2006)
Täiendatud hinnainventuuri funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada hinnainventuur ühele või mitmele valitud artiklile


6.6.0154 (6.03.64.6449) (29.08.2006)
Täiendatud koguse arvestamise võimalusi
* Lisatud võimalus pidada alternatiivset ehk paralleelset koguse arvestust lisaks tavalisele kogusele
- Kõigile ostu, müügi ja lao dokumentide lisatud peidetud väljad Alt. kogus ja Alt. ühik
- SAFAdministraatori valikutesse lisatud Jah/Ei valik Ladu - Arvesta alternatiivkogust
- Jah valiku puhul arvestavad lao aruanded ka alternatiivkogust
- Ei valiku puhul alternatiivkogust aruannetes ei arvestata


6.6.0154 (6.03.64.6449) (29.08.2006)
Täiendatud maksete importi Telehansa programmist
* Lisaks MK tunnusega kirjetele imporditakse sisse ka kõigi muude tunnustega raha sissetuleku kirjed


6.6.0151 (6.03.64.6446) (14.08.2006)
Täiendatud Firma loendi ekraani
* Lisatud väli E-mail


6.6.0151 (6.03.64.6446) (14.08.2006)
Täiendatud dokumentide kustutamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kustutada ka seotud tasumisega arvet
- Seotud tasumisega arve kustutamisel ilmub hoiatus seotud tasumise kohta
- Seotud tasumisega arve kustutamisel tehakse tasumisest ettemaks


6.6.0149 (6.03.64.6444) (19.07.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Müügitellimusest saatelehe tekitamisele lisatud krediidi limiidi kontroll


6.6.0148 (6.03.64.6443) (07.07.2006)
Täiendatud palga dokumentide ekraane
* Lisatud väli Arvestusliikide grupp
- Arvestuse dokumendile
* Lisatud Kinnipidamisliikide grupp
- Kinnipidamise ja Väljamaksu dokumentidele


6.6.0148 (6.03.64.6443) (07.07.2006)
Täiendatud Raamatupidamisorderi ekraani
* Ridadesse lisatud peidetud väli Selgitus


6.6.0148 (6.03.64.6443) (07.07.2006)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruannet
* Ridadesse lisatud väli Tululiik


6.6.0148 (6.03.64.6443) (07.07.2006)
Täiendatud komplekti elementide ekraane
* Lisatud väli Omahind
- Saatelehel
- Komplekteerimisel dokumendil
- Laoliikumise dokumendil


6.6.0147 (6.03.64.6442) (03.07.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Tasude ja kinnipidamiste aruandele lisatud järjestuse valik nimede järgi


6.6.0147 (6.03.64.6442) (03.07.2006)
Lisatud uued trükised
* Laokäibe aruandele kogustega trükised


6.6.0147 (6.03.64.6442) (03.07.2006)
Täiendatud Töötajate ekraani
* Lisatud väli Faks


6.6.0147 (6.03.64.6442) (03.07.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Pühade loendi ekraanile lisatud Tunde vähem veerg


6.6.0144 (6.03.64.6439) (21.06.2006)
Täiendatud andmete otsimise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus andmeid filtreerida otsitava tingimuse järgi
- Otsi aknale on lisatud valik Filter


6.6.0144 (6.03.64.6439) (21.06.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Arvestuse dokumendilt kinnipidamise tekitamisel salvestatakse andmebaasi ka dokumentide vaheline seos


6.6.0142 (6.03.64.6437) (12.06.2006)
Täiendatud Masspostitude funktsionaalsust
* Lisatud võimalus automaatselt genereerida meili teema ja meili tekstiline sisu


6.6.0142 (6.03.64.6437) (12.06.2006)
Täiendatud raamatupidamisorderi ekraani
* Lisatud võimalus sisestada ainult baassummat
- Ekraanile lisatud peidetud väli Summa(EEK)
- Välja saab täita ainult siis kui Summa väli on 0


6.6.0142 (6.03.64.6437) (12.06.2006)
Täiendatud andmete ekspordi ja impordi võimalusi
* Lisatud võimalus eksportida ja importida kasutajate valikuid
- Navigaatorisse lisada uus viide ekraanile Valikud(loend)
- Lisatud ekraani Süsteemi menüüs valikud Eksport ja Import


6.6.0142 (6.03.64.6437) (12.06.2006)
Täiendatud Masspostituse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada SAFi sisemist meili saatmise süsteemi
- Täpsem info Help failis.
- Süsteem on kasutatav Masspostituse litsentsiga


6.6.0140 (6.03.64.6433) (01.06.2006)
Täiendatud konteerimise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus koostada konteeringu kirjelduse lisatingimus lingitud lisaväljadega


6.6.0137 (6.03.64.6430) (25.05.2006)
Lisatud uued aruande vormid ja trükised
* Bilanss ja ksumiaruande skeemid
- Indeksiga 2006


6.6.0136 (6.03.64.6429) (22.05.2006)
Täiendatud Reskontro ekraani
* Ülemisse loendisse lisatud väli E-mail


6.6.0135 (6.03.64.6428) (19.05.2006)
Lisatud uued trükised
* Arvete loend võlaga ja arvete loend valuutas
- Müügiarvete loendile
- Ostuarvete loendile


6.6.0135 (6.03.64.6428) (19.05.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud võimalus keelata arvestusliikide kaupa päevade ja tundide lisamine arvestusdokumendile
- Arvestusliigi ekraanile lisatud väli Tööaja salvestamine keelatud
- Jah väärtuse puhul selle liigi lisamisel arvestusdokumendile jäetakse päevad ja tunnid tühjaks
- Ei väärtuse puhul selle liigi lisamisel arvestusdokumendile täidetakse päevad ja tunnid vastavalt tavapärasele algoritmile


6.6.0134 (6.03.64.6427) (19.05.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud uued ekraanid Registrid Isikukaardid harusse, mis on ekraani Isikukaart(dokument) alumised loendid
- Arvestused
- Kinnipidamised
- Arvestatud
- Kinnipidamised
- Kinni peetud
- Puhkuse saldod
- Puhkused
- Töötamine


6.6.0134 (6.03.64.6427) (19.05.2006)
Täiendatud maksete tegemise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus jagada ridade kaupa maksel algdokumendi käibemaks proportsionaalselt dokumendi ridadele
- Abi-Valikud-Makse lisatud valik Jaga maks ridadele
- Valik toimib ainult siis, kui samas on valik Read algdokumendilt Jah


6.6.0134 (6.03.64.6427) (19.05.2006)
Täiendatud loendis otsimise funktsionaalsust
* Kirje otsimisel ei tühistata enne otsimist tehtud ridade valikut


6.6.0133 (6.03.64.6426) (18.05.2006)
Lisatud uued trükised
* Valuuta kursid
- Valuutade lõikes
- Päevade lõikes


6.6.0131 (6.03.64.6424) (15.05.2006)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet
* Lisatud võimalus valida liikumist konkreetsete ladude vahel
- Liikumise tüüpi lisatud valik Liikumine
- Ekraanile lisatud väli Saatja laod


6.6.0131 (6.03.64.6424) (15.05.2006)
Täiendatud Esitatud arvete aruande funktsionaalsust
* Lisatud võimalus arvutada aruannet ka saaja firma järgi
- Lisatud peidetud väljad Saaja grupp ja Saajad


6.6.0129 (6.03.64.6422) (11.05.2006)
Täiendatud Laokäibe aruande funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kaasata laokäibe aruandesse ka komplekteerimise dokumendid
- Laokäibe aruande ekraanile lisatud väli Komplekteerimised
- Jah väärtuse puhul kaasab aruanne käibesse komplekteerimise dokumendiga kulusse läinud elemendid
- Ei väärtuse puhul komplekteerimise dokumente käibesse ei kaasata


6.6.0128 (6.03.64.6421) (10.05.2006)
Täiendatud dokumentide artiklite lisamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus automaatselt tekitada dokumendile pandipakendi artiklid
- Artikli ekraanile lisatud väljad Pakendi artikkel ja Pakendi müügihind
- Pakendi artiklil täidetakse pakendi müügihinna väli
- Pakendataval artiklil täidetakse Pakendi artikkel väli vastava pakendi artikliga.
- Dokumendi salvestamisel lisatakse pakendi artiklid automaatselt dokumendi ridadele


6.6.0128 (6.03.64.6421) (10.05.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud võimalus kasutada valemit valemis
- Saab teha järgnevaid tehteid: 3 + V('Valemi kood') - Valem('Valemi kood') * Formula('Valemi kood')


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Lisatud uued trükised
* Käibed maksja ja firma lõikes
- Ostutellimustearuandel
- Ostukäibe aruandel
- Müügitellimuste aruandel
- Müügikäibe aruandel


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Täiendatud andmete ekspordi ja impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus eksportida lao saldosid ja põhivara saldosid tekstifaili
- Lao inventuuri aruande alt
- Põhivara inventuuri aruande alt
* Lisatud võimalus importida lao saldosid ja põhivara saldosid tekstifailist
- Import toimub SAFAdministraator programmiga


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Täiendatud dokumendi numbri genereerimise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus genereerida dokumendi number mingi valemi järgi
- Dokumendi seeriate ekraanile lisatud peidetud väli Valem


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Täiendatud ekraani omaduste funktsionaalsust
* Lisatud võimalus määrata memo tüüpi väljade stiili
- Ekraani omadustes, valikute lehel lisatud kirje(memo)


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Täiendatud Masspostituse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus keelata mingile firmale masspostitusega arve lähetamine
- Firma kaardile lisatud väli Dok. E-mail keelatud
- Jah väärtuse puhul sellele firmale masspostitusega dokumente ei lähetata
- Ei väärtuse puhul sellele firmale masspostitusega dokumendid lähetatakse


6.6.0127 (6.03.64.6420) (09.05.2006)
Täiendatud tellimustest arve tekitamise funktsionaalsust
* Tellimusest arve tekitamise valikutesse lisatud menüüpunkt Tellimust ei lõpetata
- Ei väärtuse puhul saab tellimus arve tekitamisel Lõpetatud tunnuse
- Jah väärtuse puhul tellimus arve tekitamisel Lõpetatud tunnust ei saa


6.6.0123 (6.03.64.6416) (03.05.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Isikukaardi ekraanile lisatud peidetud väli Viide pildile
- Võimalus Browse aknast lisade viide isiku pildile
- Kui väli täidetud, siis klahvikombinatsiooniga Shift+F4 saab seda pilti ka vaadata


6.6.0120 (6.03.64.6413) (27.04.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud Tööajatabeli täitmise funktsionaalsust
- Lisatud võimalus tekitada tabelisse lisaks puhkustele ka muud puudumised
- Isikukaardi puhkuste lehele lisatud peidetud väli Tüüp
- Kui väli Tüüp on täidetud mingi tähisega, siis see tähis pannakse vastaval ajavahemikul tööajatabelisse


6.6.0118 (6.03.64.6411) (25.04.2006)
Täiendatud ettemaksuarvete tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus trükkida tekitatud ettemaksu arve otse tellimuselt või laodokumendilt
- Abi-Valikud-Ettemaksu arve menüüsse lisatud valik Trükis - vaikimisi vorm ettemaksu arve trükkimiseks
- Laodokumendi ja tellimuse Dokument menüüsse lisatud valik Trüki ettemaksuarve


6.6.0118 (6.03.64.6411) (25.04.2006)
Täiendatud maksete tekitamise funktsionaalsust
* Valikul Read algdokumendilt on võimalus koondada artikleid
- Artikli kaardile lisatud peidetud väli Koondartikkel
- Need artiklid, millel koondartikkel täidetud, koondatakse makse tekitamisel vastava artikli peale kokku
- Koondamine toimub vaid siis, kui Abi-Valikud-Makse valik Read algdokumendilt on JAH


6.6.0115 (6.03.64.6408) (21.04.2006)
Täiendatud laodokumentide funktsionaalsust
* Lisatud võimalus teha Saatelehele, Kuludokumendile ja Laoliikumise dokumendile ühine seeria
- Dokumendi seeriate ekraanil Dokumendi nimetuse välja lisatud valik Ladu välja
- Ladu välja dokumendi nimetusega seeriat saab valida nimetatud dokumentide seeriaks ja seda ka vaikimisi andmetesse panna.


6.6.0113 (6.03.64.6406) (18.04.2006)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet
* Aruande päisesse lisatud valik Töötajad
- Võimaldab aruannet filtreerida dokumendi sisestajate järgi


6.6.0112 (6.03.64.6405) (13.04.2006)
Täiendatud SAFAdministraatoris andmetabelite lisaväljade tegemise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus lisada korraga kasutaja välju mitmele tabelile
* Lisatud võimalus lisada kasutaja välju samal ajal, kui teine kasutaja on SAFis
- Lisaväljade aknas OK vajutamisel tuleb all hoida klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift


6.6.0112 (6.03.64.6405) (13.04.2006)
Täiendatud SAFAdministraatoris andmete importimise funktsionaalsust
* SQL andmebaasi importimisel näidatakse serveri katalooge
- Impordi nupu vajutamisel tuleb alla hoida klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift


6.6.0109 (6.03.64.6402) (10.04.2006)
Täiendatud saatelehe funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada ka kaaluinfot sisaldava ribakoodiga artikleid
- Täpsem kirjeldus SAFis Info menüüs, Abiinfo all märksõna Alternatiivne ribakood


6.6.0108 (6.03.64.6401) (07.04.2006)
Lisatud uued valikud
* Abi-Valikud-Põhivara
- Vara konto, Kulumi konto, Kulukonto Realiseerimise kulukonto, Ühik
- Valitud väärtused pakutakse vaikimisi ette uue põhivara kaardi tegemisel


6.6.0107 (6.03.64.6400) (07.04.2006)
Täiendatud põhivara mooduli käitumist
* Lisatud võimalus muuta, kustutada ja lisada põhivara dokumente lahtises perioodis amortisatsiooni dokumente kustutamata.
- Muuta ja kustutada saab varaga seotud viimast dokumenti, mis ei ole amortisatsioon
- Kustutamisel tuleb kõigepealt kustutada dokumendi rida(read) ja dokument salvestada, seejärel saab kustutada ka dokumendi päise
- Lisada saab dokumenti perioodi peale varaga seotud viimast dokumenti
- Salvestamisel arvutatakse üle kõik hilisemad amortisatsiooni dokumendid


6.03.63.6394 (31.03.2006)
Täiesti uus versioon SAF 6.6
* Palju funktsionaalseid ja visuaalseid täiendusi!!!


6.03.63.6393 (31.03.2006)
Täiendatud Ettemaksu arvete tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada erineva maksulipuga ettemaksuarve
- Abi valikud ettemaksuarve valikutesse lisatud valik Maks
- Ettemaksu arve tekitatakse valikutes kirjeldatud maksulipuga
- Arve tekitamisel võetakse ettemaksu maks miinusega maha


6.03.63.6391 (30.03.2006)
Täiendatud Palga mooduli aruande generaatorit
* Palgaaruandele lisatud võimalus leida töötajate arv
- Aruande Väli veeru valikutesse lisatud Töötajate arv, mis leiab kõik töötajad, kellel on töötamise lehe kuupäevade järgi kasvõi üks päev antud perioodis tööl oldud. Tühja töötamise lehega töötaja loetakse tööl olevaks


6.03.63.6391 (30.03.2006)
Täiendatud Tasaarvelduse trükist
* Nii päisese, kui ka ridadesse lisatud partner(id)


6.03.63.6390 (29.03.2006)
Täiendatud Ostuarve viitenumbri täitmise funktsionaalsust
* Kui firma kaardil on viitenumber täidetud, siis firma valimisel pakutakse seda automaatselt ostuarvele
- Esimesena otsitakse viitenumbrit firma pangaarve tagant
- Järgmisena otsitakse viitenumbrit firma kaardilt
- Käsitsi sisestatud viitenumber kirjutatakse firma valimisel üle
- Viimasena rakendub viitenubri automaatne genereerimine


6.03.63.6390 (29.03.2006)
Täiendatud kõikide dokumentide loendite ekraane
* Lisatud peidetud väljana Valuuta


6.03.63.6390 (29.03.2006)
Täiendatud kõiki register tüüpi ekraane
* Lisatud väljade peidetavuse funktsionaalsus


6.03.63.6390 (29.03.2006)
Täiendatud Isikukaardi ekraani
* Päisesse lisatud peidetud väli Väljamaks keelatud
- Välja sisu pakutakse nii tekitamisel, kui ka käsitsi sisestamisel Arvestuse dokumendile


6.03.63.6390 (29.03.2006)
Parandatud Detailse hinnainventuuri käitumist
* Lisatud liikumise dokumentide arvestamine
* Konteeringu kirjeldusele lisatud liikumise korrigeerimiskannete kirje
- Db kontoks konteeritakse vaikimisi artikli laokonto, juhul kui hinnainventuuri real on täidetud saaja ladu


6.03.63.6388 (27.03.2006)
Täiendatud dokumentide ekraane
* Lisatud võimalus leida firmat ja partnerit nime järgi
- Lisatud peidetud väljadena Firma nimi viitega firmade loendisse
- Lisatud peidetud väljadena Partneri nimi viitega firmade loendisse
- Väljade nähtavaks tegemisel tuleb nähtavaks teha kogu nime grupp ja peitmisel ära peita kogu koodi grupp, vastasel korral nihkuvad ekraanil nime ja koodi väljad segamini


6.03.63.6387 (23.03.2006)
Täiendatud ja parandatud puhkuse saldo arvutust ja genereerimist Isikukaardi puhkuse saldo lehele


6.03.63.6383 (15.03.2006)
Täiendatud riigisaldoandmiku funktsionaalsust
* Lisatud võimalus jätta välja omafirmaga seotud tehingud vastavalt tehingupartneri koodiga.


6.03.63.6383 (15.03.2006)
Täiendatud Tasaarvelduse dokumendi funktsionaalsust
* Ridade summade täitmise funktsioon arvestab selekteeritud ridu


6.03.63.6381 (14.03.2006)
Täiendatud omahinna arvutamise funktsionaalsust artikli kaardile
* Lisatud automaatne omahinna arvutamise funktsioon ka liikumise ja komplekteerimise dokumendile
- Omahinna automaatne arvutamine lülitub sisse valikuga Abi Valikud Sissetulek Arvuta omahind = Jah


6.03.63.6381 (14.03.2006)
Täiendatud Palgamoodulit
* Tasude ja kinnipidamiste aruandelt arvelduse tekitamise jaoks lisatud valikud
- Abi Valikud Väljamakse.pank väljaminek valikud Koondamine, Selgitus, Firma


6.03.63.6379 (09.03.2006)
Parandatud Palga arvestus dokumendi käitumist
* Rea sisestamisel päevade, tundide ja summa pakkumine toimub vastavasse välja sisenemisel
* Päevade, tundide ja kuupäevade muutmisel ülejäänud välju automaatselt ei muudeta, muutmiseks tuleb vastava välja peal vajutada Ctrl+O


6.03.63.6376 (06.03.2006)
Täiendatud Lao inventuuri aruande funktsionaalsust
* Lisatud Jah/Ei väli Laod kokku
- Jah väärtuse korral arvutatakse aruanne üle ladude kokku
- Ei väärtuse korral arvutatakse aruanne ladude lõikes


6.03.63.6376 (06.03.2006)
Täiendatud Tasaarvelduse ekraani
* Ridadesse lisatud peidetud väljad
- Partner
- Partner nimi
algdokumendi partneri kuvamiseks


6.03.63.6376 (06.03.2006)
Täiendatud arvelduse dokumentide ekraane
* Lisatud peidetud väli Dok.summa(EEK) algdokumendi baassumma kuvamiseks


6.03.63.6376 (06.03.2006)
Täiendatud põhivara moodulit
* Põhivara liikumise aruanne on xls formaadis ekspordi tarbeks viidud ridadega aruande kujule
- Aruande ekraani pole muudetud


6.03.63.6374 (02.03.2006)
Täiendatud Palga moodulit
* Isikukaardile lisatud uus trükis
- Puhkusesaldo


6.03.63.6373 (01.03.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Tellimusest arve tekitamisel pannakse tellimusele automaatselt Lõpetatud tunnus


6.03.63.6370 (21.02.2006)
Täiendatud Kontode sulgemise moodulit
* Lisatud võimalus tekitada Raamatupidamisorderist Lao sissetuleku dokument
- Tekitamine käivitatakse raamatupidamisorderi dokumendi menüüst
- Sissetuleku päisesse pannakse firmaks Omafirma, dokumendi numbriks rmp.orderi doknr, dokumendi tüübiks mittekonteeritav sissetulek
- Sissetuleku ridadesse raamatupidamisorderilt
deebet ladu, artikkel, summa
- Kui algdokumendil deebet ladu puudub, siis tekitamine saab vea
- Tekitamine on võimalik kontode sulgemise litsentsiga


6.03.63.6369 (16.02.2006)
Täiendatud ostu- ja müügiarvete tasumise funktsionaalsust
* Maksete tekitamise dialoog aknasse lisatud makse kuupäeva valik


6.03.63.6369 (16.02.2006)
Täiendatud Palga mooduli aruandlust
* Lisatud 2005a aruande vormid


6.03.63.6366 (09.02.2006)
Täiendatud Filtrid ja vaikimisi andmed ekraani
* Lisatud peidetud väli Tingimuste kirjeldus


6.03.63.6364 (06.02.2006)
Täiendatud Lao inventuuri aruande ekraani
* Aruande ridadesse lisatud peidetud väljad
- Tellimusi sisse
- Tellimusi välja
- Eelreserveeringuid sisse
- Eelreserveeringuid välja


6.03.63.6364 (06.02.2006)
Täiendatud masspostituse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus saata maspostitusega meil ühe firma mitmele aadressile
- Erinevad aadressid tuleb firmakaardil E-Maili väljas eraldada semikooloniga(;)


6.03.63.6364 (06.02.2006)
Täiendatud komplekteerimise dokumendi ekraani
* Elementide aknasse lisatud juurde väli Laoseis


6.03.63.6363 (31.01.2006)
Täiendatud Lao moodulit
* Lisatud alternatiivse koguse arvestamise võimalus lao aruannetes
- Süsteemi käivitamiseks palume pöörduda meie klienditeeninduse poole


6.03.63.6360 (27.01.2006)
Täiendatud tasumiste aruannet
* Aruande valikutesse lisatud Jah/Ei väli "Arvestada pooleli tasumisi"
- Jah arvutab aruandesse "Pooleli" ja "Trükitud" tunnusega tasumised
- Ei jätab "Pooleli" ja "Trükitud" tunnusega tasumised aruandest välja


6.03.63.6358 (26.01.2006)
Täiendatud panga/kassadokumentide kursivahe arvutuse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus arvutada laekunud/makstud ettemaksu kursivahet jooksva dokumendi kursi ja päeva- või kui see on täitmata, siis kontrollkursi vahel
- peale summa sisestamist maksedokumendi reale valides Dokumendi menüüst "Kursivahe arvutus" leitakse kursivahe kasum või kahjum, muudetakse vastavalt dokumendi baassummat ja dokumendi valuutakurssi
- kursivahe arvutus toimub ainult siis, kui dokument on tehtud baasvaluutast erinevas valuutas
* Lisatud võimalus ümber hinnata valuuta panga ja kassa saldot
- peale dokumendi päise väljade täitmist: pank/kassa, kuupäev, partner ja dokumendi päisest lahkumata valida dokumendi menüüst "Kursivahe arvutus" leitakse päeva saldo baasvaluutas ja hinnatakse see ümber päeva kursi, kui see täitmata, siis kontrollkursi, järgi ümber, vahe pannakse dokumendi reale baasvaluuta välja(Summa EEK)
- kursivahe arvutus toimub ainult siis, kui dokument on tehtud baasvaluutast erinevas valuutas


6.03.63.6358 (26.01.2006)
Lisatud uus infoekraan
* Vaata menüüsse lisatud valik "Tellitud kaup"
- Avaneb suvalises kohas artikli peal
- Kuvatakse konkreetse artikli hetke laoseisu, müügitellimusi ja ostutellimusi ning nende täimist


6.03.63.6356 (24.01.2006)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Ridade koondamisel grupeeritakse alternatiivse ühiku lõikes ja summeeritakse alternatiivne kogus


6.03.63.6355 (23.01.2006)
Täiendatud palga moodulit
* Lisatud võimalus arvutada puhkusereservi
- eelduseks on, et isikukaardi puhkuse saldo lehel on sisestatud vähemalt ühe perioodi puhkuse saldo
- isikukaardi dokumendi menüüsse on lisatud punkt "Tekita puhkuse saldo" mille valimisel avatakse puhkuse aruande ekraan
- puhkuse aruande ekraanile on lisatud peidetud väljad
Saldo arvutus
Puhkuse ja lisapuhkuse liigid ja grupid
- "Puhkuse algus alates" kuupäeva järgi tekitatakse isikukaardile uus saldo rida vastava kuupäevaga, kui vastava kuupäevaga rida eksisteerib, siis see kirjutatakse üle, rea puudumisel see lisatakse
- "Saldo arvutus" peab olema Jah
- perioodil puhatud päevad leitakse vastavalt puhkuse ja lisapuhkuse liikide või gruppide järgi
- muud valikud analoogselt puhkuse arvutusele
- puhkuse saldo lisamine isikukaardile toimub dokumendi menüü valikuga "Lisa puhkuse saldo"


6.03.63.6355 (23.01.2006)
Täiendatud palga moodulit
* Lisatud TSD 2006a vormid


6.03.63.6354 (17.01.2006)
Lisatud uus trükis
* Tööajatabel


6.03.63.6354 (17.01.2006)
Täiendatud palga ajatabeli täitmise funktsionaalsust
* Täitmise dialoogi on lisatud valikud "Täida puuduvad" ja "Täida puuduvad kõik", mis täidab ainult ajatabeli tühjad lahtrid


6.03.63.6351 (23.12.2005)
Täiendatud tasaarvelduse dokumendi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada tasaarvlemisi mitme erineva firma vahel
- Ekraanile lisatud peidetud väli Firmad
- Firma välja tühjaks jätmisel tekitatakse read Firmad väljas valitud firmadele.
* Lisatud võimalus ümber hinnata korraga kõigi valuutadokumentide jäägid
- Firma välja tühjaks jätmisel ja ridade tekitamisel küsitakse "Kas tekitada ainult valuuta dokumendid"
- Jah vastuse korral tekitatakse ridadesse baasvaluutast erineva valuutaga dokumendid
- Valuuta saldode ümber hindamiseks tuleb Dokumendi menüüst valida kursivahe arvutus.


6.03.63.6349 (22.12.2005)
Täiendatud andmete ekspordi võimalusi
* Kõigile register ja aruanne tüüpi ekraanidele lisatud võimalus andmeid eksportida xls ja txt formaati


6.03.63.6349 (22.12.2005)
Täiendatud Lao moodulit
* Lisatud lao omahinna arvestus FIFO meetodil
- Omahinna korrigeerimise dokumendile lisatud dokumendi menüüsse valik "Tekita FIFO hinnainventuur" mis hindab laojäägid ümber vastavalt FIFO meetodile
- Kaupade liikumise aruandele lisatud trükis "LaoseisFIFO"


6.03.63.6348 (21.12.2005)
Lisatud uus trükis
* Laokäibe aruandele "LaoKäibedKaubaGr12+12kuud"


6.03.63.6347 (20.12.2005)
Täiendatud automaatse konteerimise süsteemi
* Abi/Valikud/Dokument menüüsse lisatud valik "Uuenda Rp-kanne Salvestamisel"
- JAH salvestatud ja konteeritud dokumendi muutmise salvestamisel konteeritakse dokument üle
- Ei automaatset konteerimist ei toimu
- Valik mõjub vaid siis, kui samas menüüs olev "Tekita Rp-kanne Salvestamisel" valik on EI


6.03.63.6346 (20.12.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud tööajatabeli täitmise funktsionaalsust
- Tööajatabeli automaatse täitmise ekraanile lisatud valik MVTA


6.03.63.6346 (20.12.2005)
Täiendatud Kaupade liikumise aruande ekraani
* Alumisse loendisse lisatud veerg Ühiku omahind


6.03.63.6345 (14.12.2005)
Täiendatud Panga moodulit
* Täiendatud laekumiste importi
- Kui impordil leitakse mitu sama viitenumbri ja summaga arvet, mis kuuluvad samale firmale, siis seotakse laekumine kõige varasema kuupäevaga arvega
- Kui impordil leitakse mitu sama viitenumbri ja summaga arvet, mis ei kuuluvad samale firmale, siis laekumist ei impordita ja pannakse kirja error faili.


6.03.63.6344 (14.12.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud Arvestuse dokumendi funktsionaalsust
- Dokumendi menüüsse lisatud valik Tekita kõigile
- Lisab dokumendi päises valitud isikutele ja liikidele vastavad read


6.03.63.6343 (09.12.2005)
Lisatud Abi/Valikud menüüsse uus valik
* Pank väljaminek üldine valik Säilita olek ekspordil
- JAH - pangaarvelduste ekspordil jääb dokumendi olek ja konteering endiseks
- EI - pangaarvelduse ekspordil kustutatakse konteering ja dokumendi olek muudetakse Trükitud


6.03.63.6342 (07.12.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Isikukonto aruanne arvutab välja lisaks töötatud päevadele ja tundidele ka tariifsed ning kalendaarsed päevad ja tunnid


6.03.63.6341 (07.12.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud Tasude ja kinnipidamiste aruandelt panga/kassa dokumendi tekitamist
- Makse kuupäev väljamaksu dokumendi kuupäev
- Kui Abi/Valikud/Makse valik Read algdokumendilt on JAH, siis võetakse maksele kaasa ka väljamakse rea registrid


6.03.63.6341 (07.12.2005)
Täiendatud andmete excelisse eksportimise funktsionaalsust
* Ekspordi ekraanile lisatud valik(linnuke) Dubleerida päise väljad


6.03.63.6339 (01.12.2005)
Täiendatud XLS ja TXT makettide impordi funktsionaalsust
* Imporditava maketi nimi pakutakse ette


6.03.63.6335 (25.11.2005)
Täiendatud konteeringu kirjelduste funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada lisatingimustes sulge()


6.03.63.6334 (24.11.2005)
Täiendatud Lao süsteemi
* Lao dokumendil leitakse omahind ka teenuse tüüpi artiklitele
- Selleks tuleb täita vastava artikli kaardil väli Omahind


6.03.63.6334 (24.11.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud Arvestuse dokumendile kulukonto pakkumise mehhanismi
- Kui arvestuse rea sisestamisel kulukontot ei leita isikukaardi ridadelt, ega päisest, siis pakutakse seda arvestusliigi kulukonto lahtrist


6.03.63.6334 (24.11.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud TSD lisa 6 ja lisa 7 muudatused ja täiendused vastavalt kehtivale seadusandlusele


6.03.63.6328 (16.11.2005)
Täiendatud müügiarvete tasumise võimalusi
* Müügiarvete ekraani dokumendi menüüsse lisatud punkt "Müügiarvete tasumine"
- Avaneb müügiarvete tasumise ekraan, mille funktsionaalsus on analoogne ostuarvete tasumise ekraanile.


6.03.63.6328 (16.11.2005)
Täiendatud Palga väljamakse dokumendi ekraani
* Lisatud peidetud väli "T. dok. nr."
- Viitab reaga seotud tasumise dokumendile


6.03.63.6325 (15.11.2005)
Täiendatud "tekitamise" tüüpi dokumentide salvestamise funktsionaalsust
* Ctrl+W klahvikombinatsiooniga salvestades käivitatakse kohe ka vastava dokumendi ridade tekitamine
- PV Amortisatsioon
- Hinnainventuur
- Tasaarveldus


6.03.63.6325 (15.11.2005)
Täiendatud Panga/kassa/tasaarvelduse ekraane
* Kursivahe väljad muudetud Arvestusvaluuta tüüpi väljadeks


6.03.63.6323 (11.11.2005)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lao sissetulek -> Ostuarve tekitamine
- Juhul kui sissetuleku dokumendi päises on täidetud Konto väli, siis ostuarve dokumendil pannakse sama konto ridadele


6.03.63.6318 (08.11.2005)
Täiendatud Tasaarvelduse ekraani
* Lisatud ridadesse peidetud väli Summa(EEK)


6.03.63.6317 (07.11.2005)
Täiendatud Reskontro ekraani funktsionaalsust
* Täiendatud Reskontro ekraanil lahtise arve tasumise funktsionaalsust
- Lahtise arve real Ctrl+L klahvikombinatsiooniga avatakse Pangaarvelduse ekraan
- Uue pangaarvelduse tegemisel (Ctrl+N) täidetakse dokument lahtise arve andmetega


6.03.63.6316 (04.11.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Tasude ja kinnipidamiste aruandel täiendatud palkade panka kandmise dialoogakent
- Omafirma või töötajate lõikes valikul küsitakse ka firmat
- Võimalus lisada maksekorraldusele selgitus
* Abi/Valikud/Väljamakse.Pank menüüsse lisatud valikud Firma ja Selgitus


6.03.63.6312 (28.10.2005)
NB! SAFi uue versiooni installeerimiseks tuleb alla laadida SAF6.0i täielik paigaldus.
NB! Peale uue versiooni installeerimist võib andmebaasi struktuuri uuendus SAFAdministraator programmiga aega võtta kuni 1h või veidike rohkemgi. Palume mitte katkestada struktuuri uuendamise protsessi!


6.03.63.6310 (28.10.2005)
Lisatud uus firma võlgade jälgimise funktsioon
* Vaata menüüsse lisatud punkt Firma võlg
* Valikutes Firma menüüsse lisatud valik Firma võla vorm
- Suvalise dokumendi peal valides kuvatakse konkreetse firma tasumata müügiarveid Valikutes valitud vormiga


6.03.63.6310 (28.10.2005)
Täiendatud Esitatud arvete aruannet
* Lisatud võimalus arvestada ka Poolik tunnusega tasumisi


6.03.63.6308 (28.10.2005)
Täiendatud Tasude ja kinnipidamiste aruande funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada otse aruandelt palgamaksete ülekanne või kassaväljaminek
- Väljundi tüüp peab olema Väljamaks
- Dokumendi menüüsse lisatud valik Tekita panga väljaminek
- Dokumendi menüüsse lisatud valik Tekita väljaminekuorder
- Tekitamise dialoogis on võimalik valida, mille lõikes tekkivaid makseid grupeerida, kas Firma, Omafirma või Teostaja lõikes
- Tekkinud makse(d) seotakse väljamakse dokumendi vastava reaga.


6.03.63.6306 (26.10.2005)
Täiendatud ostuarvete tasumise ekraani ja funktsionaalsust
* Lisatud väli Valuuta
* Tasuda summat arvestatakse alati algdokumendi valuutas
* Tasumine tekitatakse alati dialoogaknas valitud pangaarvega seotud valuutas, kus summad arvutatakse umber tasutava dokumendi valuutast tasumise valuutasse


6.03.63.6306 (26.10.2005)
Täiendatud Päringu aruande ekraani
* Ekraani väljadele lisatud võimalus neid peita ja teha nähtavaks


6.03.63.6305 (25.10.2005)
Täiendatud Lao moodulit
* Lisatud lao saatelehest sissetuleku dokumendi tekitamine
* Saatelehest sissetuleku tekitamine on võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.63.6305 (25.10.2005)
Täiendatud Ostutellimuse Osalise sissetuleku ja Firmakeskse sissetuleku ekraane
* Lisatud peidetud väli Summa
- võimaldab muuta sissetuleku tekitamisel muuta summat


6.03.63.6303 (21.10.2005)
Täiendatud Tasumiste aruannet
* Lisatud tingimuste valikud
- Projektile ja Projekti grupile
- Kontole ja Konto grupile
- Osakonnale
- Teostajale
- Vastavaid registreid otsitakse tasumiste ridadelt
- Konto valik leitakse tasumise päisest või tasumise omafirma pangaarve tagant firma kaardil
* Täiendatud ja parandatud vastavalt DKMaksmised trükist


6.03.63.6302 (20.10.2005)
Täiendatud Uus vana põhjal funktsiooni
* Uus vana põhjal kreedit abil genereeritud dokumendil koguse muutmisel arvutatakse summad üle algdokumendil oleva summa/koguse proportsiooni järgi


6.03.63.6301 (20.10.2005)
Täiendatud Arhiveerimise süsteemi
* Arhiivi sünkroniseerimine lisab kasutaja poolt jooksvasse baasi lisatud U_Väljad koos sisuga arhiivi baasi. Kustutatud väljadest sünkroniseerimine informeerib kasutajat ja palub need eelnevalt arhiivi baasist ära kustutada.
NB! Peale arhiivi sünkroniseerimist tuleb arhiivi baas eraldi avada ja seal seoste korrastus teha!


6.03.62.6298 (17.10.2005)
Täiendatud puhkuse arvestamise algoritme
* Isikukaardi puhkuste lehele lisatud meetodi valikusse Suurem
- Puhkuse aruandel arvutatakse puhkusetasu välja perioodi keskmise ja kuupalga meetodi järgi ning aruandele valitakse neist suurem


6.03.62.6297 (14.10.2005)
Lisatud uued valikud
* Erinevate dokumentide valikute menüüsse lisatud valikud
- Dialoog firma muutmisel
- Dialoog seotud dokumendi muutmisel
- Dialoog registri muutmisel
- valikutega ' '(tühi), Alati jah, Alati ei
- tühja valiku korral vastava muutuse tegemisel avaneb dialoogaken küsimusega, kus võimalus vastata Jah või Ei
- Alati jah valiku korral küsimusega dialoogaken ei avane ning edasine tegevus eeldab, et vastavale küsimusele on vastatud jaatavalt
- Alati ei valiku korral küsimusega dialoogaken ei avane ning edasine tegevus eeldab, et vastavale küsimusele on vastatud eitavalt


6.03.62.6297 (14.10.2005)
Täieandatud Intrastati aruande funktsionaalsust
* Lisatud võimalus aruandest välja jätta pakndi tüüpi kaubad
- Kui dokumendi real on kaup, mille CN kood on "Pakend", siis seda rida Intrastati aruandesse ei võeta


6.03.62.6297 (14.10.2005)
Lisatud uus valik
* Abi-Valikud-Makse menüüsse lisatud Jah/Ei valik Lõpetamisel vaata viiviseid
- Jah valiku korral maksele ja algdokumendile Lõpetatud tunnuse omistamisel arvestatakse dokumendi arvestatud ja tasutud viiviseid, ehk kui arvestatud viivised jäävad tasumata, siis dokumendid ei saa Lõpetatud tunnust
- Ei valiku korral Lõpetatud tunnuse omistamisel viiviste summasid ei võrrelda


6.03.62.6296 (12.10.2005)
Lisatud uus trükis
* Firmade loendisse lisatud trükis FirmaMeeldetuletus
- trükise vaatamiseks ja masspostituseks peab eelnevalt sama kasutaja esitatud arvete aruande sobivate valikutega välja arvutama


6.03.62.6295 (11.10.2005)
Täiendatud Pangaarvelduse selgituse genereerimise funktsionaalsust
* Valikute menüüsse lisatud Jah/Ei valik Selgitus algdokumendilt
- Jah valiku korral täidetakse maksedokumendi selgitus arve selgitusega, kui see on tühi, siis täidetakse selgitus endist viisi
- Ei valiku korral täidetakse maksedokumendi selgitus endist viisi


6.03.62.6295 (11.10.2005)
Täiendatud vaikimisi andmete kasutamise võimalusi
* Lisatud võimalus salvestada aruande ekraanil vaikimisi valikud
- salvestatud vaikimisi andmed saab siduda viitega
- viitega seotud vaikimisi valikutega täidetakse aruande valikud aruande ekraani avamisel


6.03.62.6295 (11.10.2005)
Täiendatud Põhivara süsteemi konteeringu kirjeldusi
* Liikumise dokumenti konteeritakse läbi vahekonto


6.03.62.6294 (07.10.2005)
Täiendatud Palgasüsteemi
* Lisatud võimalus Isikukaardi puhkuse lehel sisestada ühe reaga puhkust kestvusega üle mitme kuu
- Puhkuse aruanne tükeldab selle kuude vahel ära ja arvutab iga tüki eraldi.


6.03.62.6294 (07.10.2005)
Täiendatud Ostuarvete tasumise ekraani
* Lisatud väli Pank


6.03.62.6289 (29.09.2005)
Täiendatud Raamatupidamisorderi trükist
* Lisatud valuuta kood


6.03.62.6288 (27.09.2005)
Täiendatud Müügitellimusest Saatelehe ja Arve tekitamise funktsionaalsust
* Valikute menüüsse lisatud Jah/Ei valik Komplektid elementideta
- Jah valiku korral komplekti tüüpi artiklil saatelehe või arve tekitamisel dokumendile komplekti elemente ei lisata.


6.03.62.6286 (22.09.2005)
Täiendatud loenditest kirjete valimise mehhanismi
* Lisatud võimalus läbikukutavast loendist tagasi tulles kaasa võtta valitud hulk kirjeid
- Nt. artikli grupi ridadesse valida korraga mitu artiklit.


6.03.62.6286 (22.09.2005)
Täiendatud SAFAdministraator programmi
* Korrastusele lisatud enne funktsiooni käivitumist küsimus "Kas korrastada andmebaas?" valikutega OK ja Tagasi


6.03.62.6286 (22.09.2005)
Täiendatud andmete ekspordi/impordi võimalusi
* Lisatud kirjendite eksport aruande generaatori päringu väljundist
- kirjendid eksporditakse teksti faili
* Lisatud kirjendite impordi võimalus teksti failist Raamatupidamisorderisse
- Iga algdokumendi kohta imporditakse üks raamatupidamisorder
- Kui teksti failis algdokumendi number puudu, siis tekitatakse üks raamatupidamisorder iga kuupäeva kannete kohta


6.03.62.6286 (22.09.2005)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Litsentsi lehele lisatud Värskenda nupp
- Pärib andmebaasist üle aktiivsed kasutajad
* Kuvatakse andmebaasis olevad SAFi välised kasutajad(SQL)


6.03.62.6286 (22.09.2005)
Täiendatud ja parandatud põhivara süsteemi
* Sissetuleku, Rekonstrueerimise ja Väljamineku ekraanidele lisatud ridadesse Summa väli
* Sissetuleku ja Liikumise ekraanide päisesse lisatud väli Artikkel, mida pakutakse ridades saaja artikliks
* Amortisatsiooni dokumendil on ridades lubatud muuta kulupoole registreid ja kontot
* Täiendatud ja parandatud põhivara aruannete arvutamise algoritme


6.03.62.6285 (15.09.2005)
Lisatud kodulehele XML failide kirjeldus http://www.sysdec.ee/fileed/SAF%20XML%20andmevahetuse%20kirjeldus.zip


6.03.62.6279 (07.09.2005)
Parandatud töökiirust
* Palgasüsteemis kinnipidamise dokumendi tekitamisel


6.03.62.6279 (07.09.2005)
Lisatud uus trükis
* Palk arvestus dokumendile trükis ArvestusVmKeelatud
- Näidatakse ridu, millel väljamaks keelatud on Jah


6.03.62.6276 (31.08.2005)
Täiendatud Kuludokumendi funktsionaalsust
* Lisatud ridadesse uus väli Tellitud kogus
* Laokulu valikute menüüsse lisatud Jah/Ei valik Tekita kõik read
- inventuuri dokumendi tekitamisel täidetakse tellitud kogus inventuuri kogusega
- vastavalt valikule Tekita kõik read tekitatakse kuludokumendile ainult vahega read või kõik read


6.03.62.6273 (29.08.2005)
Täiendatud palga süsteemi Päringut
* Lisatud võimalus päringu tulemust sorteerida-grupeerida isikute järgi


6.03.62.6273 (29.08.2005)
Täiendatud SAFi turvalisust
* Lisatud litsentsilepingu aktsepteerimine SAFi setup programmi


6.03.62.6272 (24.08.2005)
Täiendatud SAFi administreerimise võimalusi
* Lisatud võimalus kasutada ekraanide avamisel ja andmete kuvamisel SAFAdministraatoris kirjeldatud filtreid, mis on kasutajakesksed
* Lisatud võimalus lisada filter ekraanidelt avanevatele seos/valik tüüpi väljadele
* Kirjeldatud võimalusi saab kasutada eraldi litsentsiga


6.03.62.6272 (24.08.2005)
Täiendatud otsingu Ctrl+F funktsionaalsus
* Lisatud võimalus leida loendist "viimane"
- Otsingu akna suuna valikusse lisatud uus valik "Viimane"


6.03.62.6272 (24.08.2005)
Täiendatud andmete sorteerimise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada mitut järjestust korraga
- Shift+Click (hiire nupu vajutus) veeru päises lisab järjestuse. seda on võimalik kasutada suures loendis, dokumendi ridades, kui ka dokumendi ülemises loendis


6.03.62.6271 (22.08.2005)
Lao süsteemi dokumentidele lisatud uus väli
* Peidetud väli Artikli tüüp
- laokulu, liikumise, komplekteerimise dokumendile ja komplekti elementide ekraanile


6.03.62.6271 (22.08.2005)
Täiendatud ekraanide väljade peidetuse funktsionaalsust
* Lisatud võimalus salvestada kasutajakeskselt seotud ekraani väljade peidetus


6.03.62.6270 (17.08.2005)
Täiendatud pangaarvelduse täitmise funktsionaalsust
* Sama pangaarvelduse peal valitud arveid ei pakuta enam järgmise rea valikus


6.03.62.6269 (12.08.2005)
Täiendatud Reskontro ekraani
* Lisatud peidetud väli - algdokumendi Maksetähtaeg


6.03.62.6269 (12.08.2005)
Täiendatud pangalaekumiste importi
* Lisatud võimalus importida andmeid ka TH 5.14 formaadist


6.03.62.6269 (12.08.2005)
Täiendatud palga Arvestusdokumendi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada read Puhkusearuande põhjal
- Täpsem info ja kasutusjuhend Abiinfos (F1) Peatükis Palk-Dokumendid-Arvestus lõigus Lisategevused


6.03.62.6269 (12.08.2005)
Ühtlustatud ekraane ostu-müügi-lao dokumentidel
* väljad kataloogihind, ühiku hind, ühiku hind km-ga ja ühiku omahind pandud 3 kohta peale koma


6.03.62.6269 (12.08.2005)
Täiendatud palga süsteemi aruandlust
* Tasud ja Kinnipidamised aruandele lisatud
- tingimustesse Arvestusliikide grupp
- tingimustesse Kinnipidamisliikide grupp


6.03.62.6267 (03.08.2005)
Parandatud raamatupidamise ja palga aruande generaatori aruande ekraani
* Kirjelduse veerg on nihutatud viimasest teiseks


6.03.62.6267 (03.08.2005)
Täiendatud Isikukaardi ekraani funktsionaalsust
* Isikukaardi arvestuse ja kinnipidamise rea täitmine
- Täidab registrid ja valemid liigi valimisel/muutmisel


6.03.62.6267 (03.08.2005)
Täiendatud tööaja tabeli funktsionaalsust
* Viimati kasutatud perioodi filter jäetakse ekraani sulgemisel meelde


6.03.62.6267 (03.08.2005)
Täiendatud SAFAdministraator programmi
* Muudetud Kasutajaõiguste lehe kuju kasutajasõbralikumaks


6.03.62.6264 (19.07.2005)
Optimiseeritud töökiirust
* Pangaarvelduste salvestamisel


6.03.62.6264 (19.07.2005)
Täiendatud pangaarvelduste funktsionaalsust
* Lisatud pangaarvetele IBAN kood
- Firma ekraanil pangaarvete lehel lisatud peidetud väli IBAN
- Kui pangaarvetel IBAN on täidetud, siis kuvatakse see müügiarve trükistele ja kasutatakse telehansa ja teleteenuse maksete ekspordis


6.03.62.6259 (08.07.2005)
Täiendatud palga süsteemi aruandlust
* Tasud ja Kinnipidamised aruandele lisatud
- Ridadesse peidetud väli Arveldusarve
- Grupeerimistingimus Töötaja + Liik
- Trükis TasudJaKinnipidamised_Pank


6.03.62.6257 (05.07.2005)
* Täiendatud andmebaasi info kuvamist
- Andmebaasi nime kuvatakse lisaks navigaatorile ka SAFi akna ülaservas


6.03.62.6254 (21.06.2005)
Parandatud Lao mooduli funktsionaalsust
* Muudetud toodangu tüüpi artiklite omahinna käitumist dokumentidel
- Artikli omahind pakutakse saatja laoga seotud hinnakirjast artikli valimisel dokumendile.
- Dokumendi salvestamisel või korrastamisel enam kasutaja poolt sisestatud omahinda ei korrigeerita, ehk kasutajal on nüüd võimalus dokumendil jooksvalt muuta toodangu omahindasid.
- Lao dokumentide dokumendi menüüsse on lisatud valik Korrasta toodangu hinnad, mis arvutab jooksva dokumendi peal üle toodangu artiklite omahinnad vastavalt saatja laoga seotud hinnakirjale.


6.03.62.6254 (21.06.2005)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada müügitellimusest komplekteerimise dokument
- Komplekteerimise tekitamine müügitellimusest on võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6252 (16.06.2005)
Täiendatud andmete haldamise võimalusi
* Lisatud võimalus järjestada andmeid mitme veeru järgi korraga
- Shift+klik hiirega veeru päises lisab järjestuse


6.03.62.6250 (15.06.2005)
Täiendatud andmete haldamise võimalusi
* Lisatud võimalus kokku tõsta pangaarveid
- Firmade ekraanile dokumendi menüüsse lisatud punkt Pangaarved
- Valimisel avaneb loend konkreetse firma pangaarvetest
- Loendi andmete menüüs on pukt Koonda kirjed
* Lisatud võimalus kokku tõsta kontaktisikuid
- Firmade ekraanile dokumendi menüüsse lisatud punkt Kontaktisikud
- Valimisel avaneb loend konkreetse firma kontaktisikutest
- Loendi andmete menüüs on pukt Koonda kirjed


6.03.62.6250 (15.06.2005)
Täiendatud andmete ekspordi võimalusi
* Müügiarvetele lisatud võimalus otsekorralduste ekspordiks
- Otsekorralduste eksport on võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6247 (07.06.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Aruande generaatori aruande dokumendi ridade Väli valikutesse on lisatud valikud
- Kalendaarsed päevad
- Kalendaarsed tunnid
- Puhkepäevad
- Puhkepäevade tunnid
- Tariifsed päevad
- Tariifsed tunnid


6.03.62.6247 (07.06.2005)
Lisatud uus trükis
* TasudJaKinnipidamised_Pank
- Palk, Aruanded, Tasud ja kinnipidamised


6.03.62.6244 (31.05.2005)
Täiendatud ettemaksuarvete tekitamise süsteemi
* Lisatud eraldi valikud Ostuettemaksu ja Müügiettemaksu arvete tekitamiseks
* Olemasolevad valikud tõstetakse versiooni uuendusega Müügiettemaksu valikutesse


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud Arvelduste moodulit
* Reskontro kaardile lisatud uus filter
- Laekumised = 'Dokumendid kood', siis koondatakse ühe tasumisega makstud dokumendid ühele reale ja kuvatakse selle kohapeal ####, tasumine on ühe reana nähtav.


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Parandatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Müügitellimusest Laoliikumise tellimuse tekitamise omahinna pakkumine muudetud sarnaseks uue dokumendi tegemisele.


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud teksti töötlemise funktsionaalsust dokumentidel
* Kursori paiknemisel dokumendi ridades valib klahvikombinatsioon Ctrl+A kõik dokumendi read


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud kirjete kustutamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus dokumendi ridades kustutada Ctrl +Y klahvikombinatsiooniga mitu valitud kirjet korraga.


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Valemitesse lisatud võimalus kasutada IF tingimust
- IF(tingimus, jah_osa, ei_osa) või IIF(tingimus, jah_osa, ei_osa)
- Tingimuses saab kasutada AND ja OR ning sulgusid


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud Raamatupidamise moodulit
* Raamatupidamisorderile lisatud väli Dokumendi olek


6.03.62.6243 (26.05.2005)
Täiendatud otsingu funktsionaalsust
* Lisatud võimalus otsida dokumendi rida konkreetsel dokumendil või aruandel
- Ctrl+Shift+F otsing ridades
- Shift+F3 otsi järgmine ridades


6.03.62.6238 (03.05.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud TSM Aruanne
- Palk, Aruanded, TSM aruanne


6.03.62.6236 (29.04.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Iskukonto aruandele lisatud masspostituse võimalus
* Iskukontode masspostitus on võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6233 (28.04.2005)
Täiendatud aruandlust
* Lisatud Intrastati aruande uus faili formaat


6.03.62.6232 (21.04.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud arvestusliikide sõltuvus.


6.03.62.6228 (15.04.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Täiendatud Tööajatabeli filtreerimise tingimusi
- Isiku järgi
- Grupi järgi
- Osakonna järgi


6.03.62.6226 (12.04.2005)
Parandatud müügiahela dokuemntide käitumist
* Firma kaardilt ei pakuta dokumendi päisesse Päritolu riiki
* Päritolu riiki pakutakse dokumendi ridadele päisest ja kui seal on see täitmata, siis artikliga seotud Hankija(Firma) kaardilt


6.03.62.6226 (12.04.2005)
Täiendatud Lao moodulit
* Täiendatud kirrtilise koguse kontrolli funktsionaalsust
- Abi, Valikud, Artikkel valikutesse lisatud kasutajakeskne valik Kriitilise Koguse Teade
- JAH, kasutajat teavitatakse, saatelehel ja kuludokumendil, kui valitud kauba jääk jääb peale dokumendi salvestamist alla kauba juures märgitud kriitilise koguse
- EI vastavat teadet kasutajale ei kuvata.


6.03.62.6224 (06.04.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Aruanne Tasud ja kinnipidamised
- Lisatud peidetud väljadena Konto ja Kulukonto valikud


6.03.62.6220 (24.03.2005)
Lisatud uus trükis
* TöötuskindlustuseTõend
- Palk, Aruanded, Tasud ja kinnipidamised


6.03.62.6219 (23.03.2005)
Täiendatud firma valiku funktsionaalsust
* Firma kaardile lisatud peidetud väljad
- Tarneklausel, Transpordiliik, Tehinguliik, Tarnekoht, kui need väljad on firma kaardil täidetud, siis pakutakse neid firma valikul dokumendile vastavatesse väljadesse.


6.03.62.6219 (23.03.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Isikukaardile lisatud lehed
- Töötamine, võimaldab kirjeldada isiku tööletuleku ja töölt lahkumise aega, mida arvestatakse puhkuse tzsude arvestusel, tööajatabeli täitmisel ning dokumentide tekitamisel.
- Puhkuse saldo, isiku puhkuse saldo jälgimiseks, funktsionaalsus on täiendamisel.
- Puhkused, võimaldab kirjeldada isiku puhkusegraafikut, mille alusel Puhkuste aruanne leiab puhkusetasude summad
* Lisatud Puhkusetasude aruanne


6.03.62.6218 (22.03.2005)
Täiendatud trükist
* Vormile Eelarve lisatud väli Täitmise %


6.03.62.6218 (22.03.2005)
Täiendatud Palga moodulit
* Päringu aruandele lisatud väli Kuupäva tüüp
- Tühi valik, aruanne arvutatakse dokumendi kuupäevade järg
- Periood, aranne leiab dokumentide read, mille algus ja lõpp mahuvad päringu kuupäevade vahele.
- VKuupäev, aruanne arvutatakse väljamaksu kuupäevade järgi


6.03.62.6217 (17.03.2005)
Täiendatud palga moodulit
* Täiendatud palga valemite funktsionaalsust
- Võimaldab kasutada ajatabeli lisavälju kujul WRPersonTimeSheet.U_ohtune
- Võimaldab kasutada isikukaardi välju kujul WRPersonAccount.WRPayAccount


6.03.62.6215 (16.03.2005)
Täiendatud andmete ekspordi - impordi võimalusi
* Päringu aruandele lisatud Kirjendite eksport (txt)
* Raamatupidamisorderitele lisatud Kirjendite import(txt)
- Võimaldab kandeid ühest SAFist välja eksportida teksti failiks ja need teise SAFi sisse importida raamatupidamisorderiks
- Kannete imprti saab kasutada ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6214 (15.03.2005)
Täiendatud palga moodulit
* Päringu ekraanile on lisatud peidetud väli SQL Päring


6.03.62.6211 (07.03.2005)
Täiendatud dokumentide seoste kontrolli
* Arve ja laodokumentide muutmisel ja parandamisel teavitatakse kasutajat seotud dokumentide olemasolust.


6.03.62.6211 (07.03.2005)
Täiendatud palga moodulit
* Lisatud valemite ekspordi - impordi võimalus XML formaati


6.03.62.6208 (04.03.2005)
Täiendatud palga moodulit
* Täiendatud tööaja tabeli täitmise funktsiooni
- Tööaja tabeli automaatne täitmine arvestab isikukaardil kirjeldatud tööle tuleku ja töölt lahkumise kuupäevadega.


6.03.62.6207 (04.03.2005)
Täiendatud loendi ekraanide käitumist
* Lisatud nn "splittimise" funktsioon
- Loendi ekraani alumises vaskus nurgas olevast mustast ristkülikust on võimalik hiirega lahti tõmmata mitu "splitti", millele tekib alla eraldi kerimisriba.
- "Splitid" jäävad avatuks kuni ekraani sulgemiseni, ehk neid ei ole võimalik salvestada


6.03.62.6205 (23.02.2005)
Täiendatud andmete importi
* Lisatud palga tasude import Excelist
- Palga tasude import in võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6204 (22.02.2005)
Täiendatud andmete importi
* Lisatud HansaLiisingu faktooringu import
- Panga sissetuleku valikutesse lisatud valikud Faktooringu arve
Faktooringu avansi dokumendi tüüp
Faktooringu avansi dok seeria
Faktooringu reservi dokumendi tüüp
Faktoorivgu reservi dok seeria
- Pangaarvelduste impordi dialoogi lisatud punktid
HL faktooringu avannide import
HL faktooringu reservi ja tasaarvelduste import
- Faktooringu avansi importimisel otsitakse arveid, mille number-kuupäev-summa langevad kokku ja tehakse nendest laekumised, kusjuures sama firma dokumendid koonduvad ühe laekumise peale. Laekumise rea summase pannakse tasutav avanss ja ümardamise vahesse komisjonitasu+käibemaks.
- Faktooringu reservi importimisel otsitakse arveid, mille number-kuupäev-summa langevad kokku ja tehakse nendest laekumised, kusjuures sama firma dokumendid koonduvad ühe laekumise peale. Laekumise rea summase pannakse tasutav reserv ja ümardamise vahesse intress
- Tasaarvelduse importimisel otsitakse arveid, mille number-kuupäev-summa langevad kokku ja tehakse nendest laekumised miinusmärgiga , kusjuures sama firma dokumendid koonduvad ühe laekumise peale.
- Kui rida ei saa importida, siis tekitatakse sellest error fail.
- HL faktooringute import on võimalik ainult eraldi litsentsiga


6.03.62.6203 (21.02.2005)
Täiendatud panga ja kassadokumentide funktsionaalsust
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Aktsepteeri dokument
- Valitud dokumentidel kustutatakse dokumendi olek (Pooleli või Trükitud) ja käivitatakse dokumendi korrastus, mis täidab dokumendi oleku õige väärtusega vastavalt arvelduse tegelikule seisundile(tühi või Lõpetatud)


6.03.62.6201 (18.02.2005)
Täiendatud andmete eksporti excelisse
* Lisatud võimalus eksportida andmeid palga tasude ja kinnipidamiste aruandelt


6.03.61.6199 (17.02.2005)
Täiendatud laodokumentide ekraane
* Ridadele lisatud peidetud väli Ühiku omahind


6.03.61.6197 (15.02.2005)
Täiendatud panga ja kassadokumendi ekraane
* Lisatud peidetud väljad
- Päisesse
Summa(EEK)
Jaotatud(EEK)
Jääk(EEK)
- Ridadele
Summa(EEK)
Lisatud väljad on muudetavad summaväljad baasvaluutas, mida salvestamisel valuutakursiga enam üle ei korrigeerita. Väljad on vajalikud valuutakursi ümardamistest tingitud vahede korrigeerimiseks.


6.03.61.6195 (09.02.2005)
Lisatud uus trükis
* Müügiarvele
- InvoiceEUIntr


6.03.61.6195 (09.02.2005)
Täiendatud reskontro ekraani
* Kui samat arvet tasutud mitu korda, siis kuvatakse korduvad read tärnidena


6.03.61.6195 (09.02.2005)
Täiendatud andmete impordi võimalusi
* Lisatud võimalus importida palga tasusid etteantud Exceli failist
* Palgaandmete import excelist on võimalik eraldi litsentsiga


6.03.61.6193 (04.02.2005)
Täiendatud Palgasüsteemi aruandlust
* TSD viidud vastavusse 2005a nõuetele
* Lisatud ka vastav trükis


6.03.61.6193 (04.02.2005)
Täiendatud palga valemite funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada valemis kõiki seotud tabelite välju
- näiteks WRPerson.U_Boonus
- kasutatav väli peab igal juhul sisaldama numbrilist väärtust


6.03.61.6193 (04.02.2005)
Täiendatud TasudJaKinnipidamised trükist
* Lisatud osakonna ja projekti veerud


6.03.61.6193 (04.02.2005)
Täiendatud andmete impordi võimalusi
* Lisatud võimalus importida faktooringu aeveldusi Hansaliisingu xml failist
- Panga sissetuleku valikutele lisatud valikud
Faktooringu Arveldusarve
Faktooringu Avansi Dok Seeria
Faktooringu Avansi Dokumendi Tüüp
Faktooringu Reservi Dok Seeria
Faktooringu Reservi Dokumendi Tüüp
- Vaikimisi kontode valikutele lisatud valikud
Faktooringu Komisjonitasu
Faktooringu Komisjonitasu Maks
Faktooringu Intress
- Lisatud uued dokumendi tüübid
SAF Faktooringu avanss
SAF Faktooringu reserv
Impordil otsitakse arve numbri, kuupäeva ja summa vastavust ning genereeritakse vastavalt valikutele faktooringu avansi laekumise dokumendid ja faktooringu reservi laekumise dokumendid. Avansi dokumendil pannakse faktooringu komisjonitasu koos maksuga pangaarvelduse ümardamise vahe välja ning reservi dokumendil pannakse faktooringu intress pangaarvelduse ümardamise vahe välja.
Hansaliisingult kogusumma laekumine tuleks kajastada ühe laekumise dokumendina eraldi faktooringu arvele.
* Faktooringute import on võimalik eraldi litsentsiga


6.03.61.6193 (04.02.2005)
Täiendatud maksete ekspordi võimalusi
* Lisatud võimalus tekitada ostuarvest massmakse aruandvatele isikutele
* Aruandvate isikute massmakse eksport on võimalik eraldi litsentsiga


6.03.61.6190 (25.01.2005)
Täiendatud Palga süsteemi funktsionaalsust
* Lisatud Valikute üldine JAH/EI valik palk harusse Osaline väljamaks
* Arvestuse dokumendi ridadel peidetud JAH/EI väli Väljamaks keelatud
- Üldine valik JAH puhul genereeritakse vljamakse dokument, nii, et korratakse kogu kinnipidamise protseduuri üle ja jätes välja arvestuse read, millel valik JAH ning lahutab saadud tulemusest juba eelnevad väljamaksud


6.03.61.6184 (20.01.2005)
Täiendatud krediidilimiidi kontrolli mehhanismi
* Kõigepealt kontrollitakse dokumendi firma krediidilimiiti ja saldot, kui firmal krediidilimiit puudub, siis kontrollitakse täiendavalt ka partneri(maksja) krediidilimiiti ja saldot


6.03.61.6183 (19.01.2005)
Täiendatud Reskontro kaardi filtrit
* Lisatud valik Laekumised
- Ridade kaupa - Kaardil näidatakse eraldi iga laekumise rida
- Dokumentide kaupa - Kaardil näidataks makseid dokumentide kaupa


6.03.61.6183 (19.01.2005)
Täiendatud Reskontro ekraani
* Ridadesse lisatud peidetud väli Konto
- Kuvatakse algdokumendi päise kontot, kui see on täitmata, siis ka Konto väli on tühi


6.03.61.6182 (19.01.2005)
Täiendatud dokumentide funktsionaalsust
* Firma kaardile lisatud seos/valiku väli Tarnetingimus
- Firmaga seotud tarnetingimus pakutakse dokumendile


6.03.61.6182 (19.01.2005)
Täiendatud Laokulu ja väljamineku ekraane
* Partiide akna dokumendi menüüsse lisatud valik Näita kõiki partiisid
- Võimaldab lattu tagastada 0 jäägiga partiisid


6.03.61.6178 (12.01.2005)
Täiendatud maksete ja tasaarvelduste ekraane
* Ridadesse lisatud peidetud veerud
- Viiviste jääk
- Jääk kokku


6.03.61.6178 (12.01.2005)
Täiendatud andmebaasi struktuuri
* Ostu ja müügiahela dokumentide ridadesse lisatud alternatiivse koguse ja ühiku väljad
- Võimaldavad kasutada kasutaja ekraanidel altrnatiivset kogust


6.03.61.6176 (24.12.2004)
Täiendatud reskontro kaardi funktsionaalsust
* Kokkutõstmine võimaldab laekumist siduda mitme erineva arvega korraga


6.03.61.6175 (23.12.2004)
Täiendatud palga massmaksete tekitamist
* Isikukaardile on lisatud peidetud väljad pangakood 2 ja 3, arveldusarve 2 ja 3, arve omanik 2 ja 3 ning liik, liik2 ja liik3
* Massmaksete tekitamisel arvestatakse vastava liigi ja arvelduarve seost.


6.03.61.6175 (23.12.2004)
Lisatud uus trükis
* Tööajatabel


6.03.61.6171 (16.12.2004)
Täiendatud Lao dokumentide funktsionaalsust
* Lao väljamineku ja kuludokumendile on lisatud kriitilise koguse kontroll


6.03.61.6171 (16.12.2004)
Täiendatud panga maksete importi
* Lisatud võimalus importida makseid panga error failist
- Pangaarveldused(dokument) ekraani dokumendi menüüsse on lisatud valik Laekumiste käsitsi import


6.03.61.6170 (15.12.2004)
Lisatud uued trükised
* Palga süsteemi Arvestusliikide gruppidele
* Palga süsteemi Kinnipidamisliikide gruppidele


6.03.61.6170 (15.12.2004)
Täiendatud Palga süsteemis Tööaja tabeli taäitmist
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Täida tabel
- Dialoogaknas küsitakse aastat, kuud ja vaikimisi väärtust, millega täita tööpäevad.


6.03.61.6167 (10.12.2004)
Lisatud uued ekraanid ja viited
* Palga arvestusliikide grupid
* Palga kinnipidamisliikide grupid


6.03.61.6162 (01.12.2004)
Täiendatud andmete impordi võimalusi
* Lisatud võimalus andmete impordiks kassasüsteemist Buum


6.03.61.6161 (30.11.2004)
Teiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Abi menüü Valikutesse on lisatud Ettemaksuarve
- Valik artiklitest, artikkel mis tähistab ettemaksu
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Tekita ettemaksuarve
- Ostutellimus
- Müügitellimus
- Lao sissetulek
- Lao väljaminek
* Ettemaksuarve tekitamise dialoogaknas on võimalik valida tekitatava ettemaksuarve summat summana või protsendina lähtedokumendi summast, tekitatakse ettemaksu arve, valikutes kirjeldatud artikliga
* Arve tekitamine arvetsab eelnevalt tekitatud ettemaksu arveid ja lisab alikutes kirjeldatud artikliga ettemaksu rea miinus(-) summaga seotud ettemaksu arvete summas.


6.03.61.6161 (30.11.2004)
Täiendatud panga impordi/ekspordi võimalusi
* Lisatud palgaandmete massmakse teleteenusele


6.03.61.6161 (30.11.2004)
Täiendatud maksekorralduste ekspordi võimalusi
* Lisatud Riigikassa sisemakse
* Lisatud Riigikassa välismakse


6.03.61.6161 (30.11.2004)
Täiendatud Isikukaardi ekraani
* Alumisse loendisse lisatud lehed
- Töötamine
- Puhkuse saldo
- Puhkused


6.03.61.6160 (26.11.2004)
Täiendatud laoinventuuri ja kaupade liikumise aruande ekraane
* Lisatud algtingimuste valikusse ladude grupi valik


6.03.61.6160 (26.11.2004)
Täiendatud Kassaraamat perioodiks trükist
* Lisatud sissetulekud kokku ja väljaminekud kokku väljad


6.03.61.6160 (26.11.2004)
Täendatud riigikaasa saldoandmiku trükist
* Päisesse lisatud aruande arvutamise kuupäev
* Lõppu lisatud kokku summad


6.03.61.6160 (26.11.2004)
Täiendatud müügitellimuste aruande ekraani
* Lisatud JAH/EI valik Lõpetatud tellimused


6.03.61.6158 (23.11.2004)
Parandatud viga dokumentide korrastusel
* Kui lao dokumentidel peal automaatne arve tekitamine, siis korrastamisel arvet uuesti üle enam ei tekitata. Kui seda siiski vaja teha, siis saab seda teha dokumendi menüüst valides Tekita arve.


6.03.61.6157 (22.11.2004)
Täiendatud kaupade liikumise aruande trükiseid
* lisatud ühiku hind
- Omahinnas
- Baassummas


6.03.61.6155 (18.11.2004)
Täiendatud loendis kirjete valimise funktsionaalsust
* Lisatud klahvikombinatrsioon Ctrl+A, mis valib aktiivses loendis kõik kirjed


6.03.61.6155 (18.11.2004)
Täiendatud Palgasüsteemi Isikukaardi ekraani ja trükist
* Ekraani kinnipidamiste lehel pakutakse isiku töötuskindlustuse lisamisel isikukoodi järgi töötuskindlustuse lõpukuupäeva
* Trükisele lisatud võimalus filtreerida kirjeid töötuskindlustuse lõpu kuupäeva järgi


6.03.61.6150 (09.11.2004)
Täiendatud dokumentide ekraane
* Intrastati aruandega seotud väljad on lisatud kõigi ostu-müügiahela dokumentidele
- Ostutellimus
- Lao sissetulek
- Ostuarve
- Müügitellimus
- Lao väljaminek
- Müügiarve


6.03.61.6150 (09.11.2004)
Täiendatud SQL varukoopia tagastamise funktsionaalsust
* SQL varukoopia tagastamisel taastatakse SQL või MSDE serveris andmebaasis kirjeldatud kasutajad


6.03.61.6150 (09.11.2004)
Täiendatud SAFi Demo andmebaasi
* Lisatud palgasüsteemi päringuid ja aruandeid


6.03.61.6148 (28.10.2004)
Täiendatud SAFAdministraatori programmi
* Lisatud võimalus administreerida eelarvete moodulit


6.03.61.6147 (27.10.2004)
Lisatud uus trükis
* Palga tasude ja kinnipidamiste aruandele
- Palgaleht


6.03.61.6147 (27.10.2004)
Täiendatud pangaarvelduse ekraani
* Partneri pangaarveks pakutakse seda arvet firma kaardilt, mis vaikimisi on Jah


6.03.61.6146 (26.10.2004)
Täiendatud palga ja põhivara importi SAF5.2-st
* Isikute import
- Palga süsteemi isiku kood võetakse üle 5-kohalisena nt: isik 1234 -> 01234
- Põhivara süsteemi isik võetakse üle 4-kohalisena nt: isik 1234 -> 1234


6.03.61.6146 (26.10.2004)
Täiendatud palga dokumentide ekraane
* Kõigi dokumentide ridadele lisatud peidetud veerg Kogus


6.03.61.6146 (26.10.2004)
Täiendatud palga dokumentide ekraane
* Kõigi dokumentide ridadele lisatud veerg Valem


6.03.61.6145 (21.10.2004)
Täiendatud Palga süsteemi
* Lisatud ekraanid ja viited
- Maksudeklaratsiooni lisad L6T5
- Maksudeklaratsiooni lisad L6T6
- Maksudeklaratsiooni lisad L7T4


6.03.61.6143 (19.10.2004)
Täiendatud ja parandatud SAFHelpi
* F1


6.03.61.6141 (15.10.2004)
Täiendatud palgaandmete importi SAF5.2-st
* Impordil tuuakse üle ka palga arhiivi andmed


6.03.61.6139 (12.10.2004)
Täiendatud maksedokumendi ridade tekitamise funktsionaalsust
* Makse valikutesse lisatud Jah/Ei valik Registrid algdokumendilt
- Jah - maksedokumendi rea täitmisel pakutakse registrid makstava dokumendi päisest, kui samas ka valik Read algdokumendilt on Jah, siis pakutakse registrid algdaokumendi ridadelt
- Ei - maksedokumendi rea täitmisel pakutakse registrid maksedokumendi päisest


6.03.61.6138 (11.10.2004)
Täiendatud Palga süsteemi aruande generaatori funktsionaalsust
* Lisatud võimalus importida aruande parameetrid trükiselt


6.03.61.6137 (06.10.2004)
Täiendatud firma pangaarvete ja kontaktisikute käitumist
* Lisatud firma pangaarvete loendisse Jah/Ei väljad Vaikimisi ja Aktiivne
- Aktiivne - Jah - need pangaarved on dokumentidel valitavad
- Vaikimisi - Jah - see pangaarve pakutakse vaikimisi dokumendile
* Lisatud firma kontaktisikute loendisse Jah/Ei väljad Vaikimisi ja Aktiivne
- Aktiivne - Jah - need kontaktisikud on dokumentidel valitavad
- Vaikimisi - Jah - see kontaktisik pakutakse vaikimisi dokumendile


6.03.61.6135 (04.10.2004)
Täiendatud Palga süsteemi
* Lisatud Päeva valem ja Tunnivalem mis võimaldab kasutada valemite arvutamisel erilisi päeva või tunni koguseid
- Arvestusliikide registrisse
- Kinnipidamisliikide registrisse
- Isikukaardi arvestuse loendisse
- Isikukaardi kinnipidamiste loendisse


6.03.61.6135 (04.10.2004)
Täiendatud lao sissetuleku dokumendi valikuid
* Lisatud valik Jah/Ei valik Summad Ostutellimuselt
- Jah - koguse muutmisel leitakse summa ostutellimuse summa järgi
- Ei - koguse muutmisel leitakse summa hinnakirja järgi


6.03.61.6135 (04.10.2004)
Täiendatud palga valemi fnktsionaalsust
* Lisatud tariifsete ja kalendaarsete päevade ja tundide arvutus etteantud ajavahemikul


6.03.61.6131 (28.09.2004)
Lisatud uus aruanne
* Palgamooduli aruande generaatorisse
- Palga statistika aruanne


6.03.61.6127 (22.09.2004)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud registrite alla uus viide Tööajatabel


6.03.61.6127 (22.09.2004)
Täiendatud kinnipidamiste dokumendi funktdionaalsust
* Dokumendi menüüsse on lisatud punkt Tekita alussummad
- Isikule lisatud kinnipidamise tüüpi rea (nt väljamaks panka) alusel arvutatakse tagurpidi tagasi alussummad ja ülejäänud kinnipidamised. mis sisestatud isikukaardile


6.03.61.6125 (17.09.2004)
Täiendatud kinnipidamise dokumendi tekitamise algoritmi
* Kinnipidamisliikide registrisse lisatud Jah/Ei väli Arvestuse registrid
- Jah - iga arvestusliigi ja registrite kombinatsiooni kohta tekitatakse vastav kinnipidamisliigi ja registritega rida
- Ei - tekitatakse üks kinnipidamisliigi ja registritega rida vastavalt kinnipidamisdokumendi valikutele


6.03.61.6125 (17.09.2004)
Täiendatud firmade ekraani
* Pangaarvete lehele on lisatud peidetud seose väli Firma
- vajalik riigieelarveliste asutuste panga/kassa dokumentidekonteerimisel tehingupartneri määramiseks


6.03.61.6124 (16.09.2004)
Lisatud uus valik Abi - Valikud - Kinnipidamine menüüsse
* Väljamakse kuupäev
- Jooksev - väljamakse kuupäevaks pakutakse dokumendi kuupäevaga sama kuu viimast kuupäeva
- Järgmine - väljamakse kuupäevaks pakutakse dokumendi kuupäevast järgmise kuu esimest kuupäeva


6.03.61.6124 (16.09.2004)
Täiendatud palga süsteemi massmaksete funktsionaalsust
* Lisatud isikukaardile väli Arve omanik
- Võimaldab palga väljamakse teha palga saajast erinevale isikule


6.03.61.6124 (16.09.2004)
Täiendatud detailse hinnainventuuri algoritmi
* Lisaks väljamineku ja kuludokumentide ridadel leiduvatele registritele jagatakse summad ka vastavate dokumentide päisest leitud kulukontode lõikes, mis lisatakse ka dokumendi reale
* Lisatud uus konteeringu kirjeldus SAF Detailne hinnainventuur, mis arvestab kulukontona dokumendi real leiduvat kontot.


6.03.61.6124 (16.09.2004)
Parandatud palga süsteemi pühade ekraani
* Lisatud vaikimisi järjestus kuupäeva järgi


6.03.61.6122 (14.09.2004)
Muudetud palgadokumentide ekraane
* Dokumentide ridadelt kaotatud väli Vkuupäev
* aruannetel kasutatakse ainult dokumendi päeises olevat Vkuupäeva


6.03.61.6122 (14.09.2004)
Lisatud 2 uut trükist palga tasude ja kinnipidamiste aruandele
* Palgatõend
* Palk12kuud
Täiendatud ja parandatud olemasolevaid trükiseid


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Täiendatud palga dokumentidele registrite pakkumist
* Pakkumise järjekord:
- Dokumendi päis, kui täidetud
- Isikukaardi rida, kui leitakse sobiv (sobiva rea korral ei vaadata ka tühje registreid liikide alt)
- Arvestuse või kinnipidamise liik


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Täiendatud seotud dokumentide(Ctrl+G) ekraani
* Ekraanil kuvatakse ka kaudselt ehk läbi teiste dokumentide seotud dokumente
- nt. saatelehe suhtes näidatakse seotud müügiarvet ja ka selle tasumist


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Täiendatud kinnipidamise maksuvaba summa perioodi arvestamist
* Maksuvaba tulu arvestamise aluseks võetakse isikukaardil kinnipidamise liigi juures kirjaldatud periood


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Lisatud uus valik Abi-Valikud-Keskond menüüsse
* Jah/Ei valik Crystali Dialoogid
- Jah - Trükkimisel kasutatakse ainult Crystali trükidialooge
- Ei - Trükkimisel kasutatakse SAFi trükidialooge


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Täiendatud palga kinnipidamise ekraani
* Lisatud peidetud väljad
- Väljamaksu dok.tüüp
- Väljamaksu dok.seeria
* Kui eelnevad väljad on täidetud, siis pakutakse nende sisu väljamaksu dokumendile, kui tühjad siis pakutakse väljamaksu dok. tüüp ja seeria valikutest


6.03.61.6121 (13.09.2004)
Täiendatud SAFAdministraatori valikuid
* Lisatud Süsteemne valik Laoliikumise tellimus.laoliikumine
- Vajalik dokumentide tekitamisel kasutaja väljade sisu üleviimiseks


6.03.61.6116 (01.09.2004)
Täiendatud päringu tingimusi
* Lisatud tingimus Mitte sarnane (not like)
- Võimaldab kasutada sümboleid * ja ?


6.03.61.6111 (23.08.2004)
Lisatud kiirklahvid allahindluste funktsioonidele
* Ctrl+H Allahindlus summast
* Ctrl+Shift+H Allahindlus hinnakirjast


6.03.61.6111 (23.08.2004)
Täiendatud kuludokumendi ekraani funktsionaalsust
* Dokumendi menüüsse lisatud punktVäljaminek laoseisust Ctrl+K
* Dokumendi menüüsse lisatud punkt Inventuur Ctrl+Shift+K


6.03.61.6111 (23.08.2004)
Parandatud Artikli koguse tüübi käitumist
* Kui artikkel on laos liikunud, ei saa enam artikli koguse tüüpi muuta


6.03.61.6108 (29.07.2004)
Lisatud uus ekraan ja viide
* Konteeringu kirjeldused(loend)


6.03.61.6108 (29.07.2004)
Täiendatud firmade ekraani
* Lisatud teksti väli Riik


6.03.61.6108 (29.07.2004)
Täiustatud osalise lähetuse ekraane
* Lisatud dokumendi menüüsse punktid Arvuta laojääk ja Täida saatmata kogusega
- Laoliikumise tellimusel
- Ostutellimusel


6.03.61.6106 (16.07.2004)
Täiendatud isikukaardi ekraani
* Lisatud peidetud väli Firma


6.03.61.6105 (15.07.2004)
Täiendatud kassa ja pangaarvelduse ekraane
* Lisatud peidetud väli Firma


6.03.61.6104 (13.07.2004)
Täiendatud SAFAdministraator programmi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus importida/eksportida kasutaja poolt tehtud lisavälju


6.03.61.6102 (13.07.2004)
Täiendatud laosissetuleku aruannet
* Lisatud Jah/Ei valikud dokumentidele ja eelreserveeringutele


6.03.61.6102 (13.07.2004)
Täiendatud Palga arvestus ja kinnipidamisliikide funktsionaalsust
* Lisatud valemite kasutamise võimalus


6.03.61.6102 (13.07.2004)
Täiendatud lisaregistrite ekraane
* Dokumendi ekraanidele lisatud read registri grupi valikuga


6.03.61.6101 (12.07.2004)
Täiendatud Palga süsteemi dokumentide funktsionaalsust
* Kui päises pole lõpukuupäeva märgitud, siis ridadele pakutakse kuu viimane kuupäev


6.03.61.6101 (12.07.2004)
Täiendatud kinnipidamiste dokumendi ekraani
* Loendisse lisatud väljamaksu kuupäeva väli VKuupäev


6.03.60.6095 (06.07.2004)
Täiendatud andmete importi SAF5.2-st
* Lisatud palga andmete import
- Palga andmed imporditakse kogu SAF5.2-e andmete impordi käigus
- Võimalus importida SAF5.2-st eraldi ainult palga andmed


6.03.60.6092 (02.07.2004)
Täiendatud Plaga Süsteemi funktsionaalsust
* Lisatud dokumentidele Ctrl+W klahvikombinatsiooni funktsionaalsus
- Arvestuse dokumendil avatakse arvestuse tekitamise dialoog
- Kinnipidamise dokumendil avatakse kinnipidamise tekitamise dialoog
- Päringu dokumendil avatakse Päring(aruanne) ekraan
- Aruande dokumendil avatakse Aruanne(aruanne) ekraan


6.03.60.6090 (30.06.2004)
Täiendatud laokäibe aruannet
* Lisatud Kuludokumendid Jah/Ei valik
- Vastavalt valikule arvetatakse kuludokumente laokäibe aruandesse.


6.03.60.6089 (29.06.2004)
Täiendatud andmete ekspordi/impordi võimalusi
* Lisatud võimalus andmeid eksportida ühe kompaktse zip failina
- Andmed eksporditakse xml formaadis ja pakitakse kokku zip failiks
* Lisatud võimalus andmeid importida zip failist
- Andmed imporditakse xml formaadis, mis on eelnevalt zip failiks kokku pakitud.


6.03.60.6085 (21.06.2004)
Täiendatud ja parandatud Palga süsteemi
* Lisatud on Palga süsteemi täielik versioon, koos registrite, palga arvestus, kinnipidamis ja väljamaksu dokumendtidega ning aruannetega.
- Täpsem info süsteemi kasutamise kohta on helbis (F1)


6.03.60.6081 (16.06.2004)
Täiendatud uus vana põhjal kreeditsummadega funktsiooni
* Genereeritud dokumendi selgitusse lisatakse automaatselt "Kreedit dokumendile nr." +eelmise arve number+reavahetus+eelmise arve selgitus


6.03.60.6081 (16.06.2004)
Täiendatud põhivara liikumise ekraani
* Lisatud väli St. Konto - Saatja konto


6.03.60.6077 (10.06.2004)
Täiendatud filtreerimise funktsionaalsust
* Lisatud dokumendi ridade filter
- Nupureale lisatud dokumendi ridade filtri nupp
- Filtreerib valitud tunnuse järgi dokumendi read
- Dokumentide sirvimisel rakendub eelmise dokumendi ridade filter ka järgmise dokumendi ridadele, kui dokumendil filtertingimusele vastavaid ridu ei leidu, siis kuvatakse dokumendist ainult päist


6.03.60.6077 (10.06.2004)
Lisatud saldoandmiku trükis
* RiigikassaSaldoandmik
- Trükis eeldab firmade tabelis lisavälja U_Tehingupartner (tekst 6)


6.03.60.6077 (10.06.2004)
Täiendatud ekspordi/impordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus eksportida/importida palga süsteemi registreid ja dokumente


6.03.60.6077 (10.06.2004)
Täiendatud SAFAdministraatorit
* Lisatud võimalus administreerida palga moodulit


6.03.60.6076 (07.06.2004)
Täiendatud import/eksport funktsiooni
* Lisatud riigeelarveliste ettevõtete saldoandmiku eksport RahaWeb'i


6.03.60.6074 (04.06.2004)
Täiendatud Palga moodulit
* Lisatud palga päringud
* Lisatud palga aruande generaator


6.03.60.6072 (28.05.2004)
Täiendatud põhivara süsteemi trükiseid
* PVLiikumine
- Lisatud info saaja ja saatja isiku, osakonna ja kulukonto kohta
* PVRekonstrueerimine
- Lisatud info vara maksumuse kohta enne rekonstrueerimist


6.03.60.6072 (28.05.2004)
Lisatud uus saatelehe trükis
* InvoiceEU - Inglisekeelne arve/saatelehe blankett.


6.03.60.6061 (14.05.2004)
Lisatud uus aruanne
* Müügikäibe aruande trükis ÜhendusesiseneKäive
- Müügiahela dokumentidele on lisatud peidetud väli EL Sisene käive valikutega tühi, Edasimüük, Võõrandamine. Tühja valikuga dokumente aruandesse ei võeta.


6.03.60.6051 (10.05.2004)
Täiendatud SAFi aruandlust
* Lisatud Intrastat aruanne Ladu Aruanded kataloogi
- Intastat aruannet on võimalik kasutada eraldi litsentsiga, vastava litsentsi saamiseks palume pöörduda AS Sysdec'i poole nr'l 6722368
- Registrid Tarnetingimused kausta on lisatud viited Tarneklauslid, Tollitehingu liigid ja Transpordivahendi liigid
- Registrid Artiklid kausta on lisatud viide CN koodid
- Artiklid(Dokument) ekraanile on lisatud peidetud väljad Kaal kg ja CN kood
- Lao sissetuleku ja väljamineku ekraanide päisesse on lisatud peidetud väljad Tarneklausel, Transpordiliik, Tehinguliik ja Tarnekoht, mida täidatakse ka vastavatest valikutest Abi menüüst. Samuti on lisatud väli päritoluriik, mis täidetakse kasutaja poolt.
- Lao sissetuleku ja väljamineku ekraanide ridadesse on lisatud peidetud väljad Netomass, CN kogus, Statistiline väärtus ja Päritoluriik.
- Intrastat aruandesse arvestatakse kõik lao sissetuleku ja väljamineku dokumendid, millel on täidetud Tehinguliik.
- Intrastat aruandel on 2 trükist LähetamineIntrastat ja SaabumineIntrastat
- Intrastat aruannet on võimalik eksportida ASCII faili, selleks peavad aruande ekraanil olema täidetud järgmised väljad: Kuupäev, Aasta, Kuu, Täitja kontaktisik ja Täitja ettevõtte registri kood
- Täpsem info registrite standardite kohta: http://www.stat.ee/126078


6.03.60.6047 (06.05.2004)
Täiendatud pangamaksete funktsionaalsust
* Lisatud riigikassa viitenumbri formaadi kontroll


6.03.60.6046 (06.05.2004)
Täiendatud ja parandatud palgasüsteemi beetaversiooni


6.03.60.6042 (03.05.2004)
Täiendatud maksete eksporti
* Lisatud Telehansa massmaksete formaat


6.03.60.6042 (03.05.2004)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus ostutellimustest tekitada koondsissetulek


6.03.60.6036 (29.04.2004)
Lisatud uus moodul
* Palgamooduli beetaversioon
- võimaldab kirjeldada tasu- ja kinnipidamisliike, isikukaarte, teostada palga- ja maksuarvestust


6.03.60.6035 (29.04.2004)
Täiendatud ekraane
* Laoliikumise dokumendi ridadele ja
* Põhivara liikumise dokumendi ridadele
- lisatud firma väli


6.03.60.6033 (28.04.2004)
Täiendatud dokumentide tekitamist
* Lisatud võimalus saatelehe tekitamisel koondada müügitellimusi
* Lisatud uus JAH/EI valik Müügitellimused.saateleht - Tekita Koondsaateleht


6.03.60.6031 (26.04.2004)
Täeiendatud firmade ekraani
* Lisatud väli Riik


6.03.60.6030 (23.04.2004)
Lisatud uus aruanne
* Käibedeklaratsioon 2004 ja trükis Käibedeklaratsioon 2004


6.03.60.6030 (23.04.2004)
Täiendatud saatelehe ja müügiarve trükiseid vastavalt Euroopa Liidu direktiividele.


6.03.60.6026 (16.04.2004)
Lisatud uus trükis
* Saldokinnitus firmade tabelilt masspostituse tarbeks
- Eelnevalt tuleb Arveldus-Aruanded-Saldod aruanne välja arvutada


6.03.60.6026 (16.04.2004)
Lisatud uued dokumendi tüübid
* mittekonteeritavad
- SAF Põhivara sissetulek mittekonteeritav
- SAF Põhivara rekonstrueerimine mittekonteeritav
- SAF Põhivara liikumine mittekonteeritav
- SAF Põhivara väljaminek mittekonteeritav
- SAF Põhivara amortisatsioon mittekonteeritav


6.03.60.6024 (07.04.2004)
Lisatud andmete arhiveerimise moodul
* SAFAdministraator programmi on lisatud uus leht Arhiveerimine
- Võimaldab tekitada arhiivi andmebaasi (baas.arhiiv.*)
- Võimaldab sünkroniseerida arhiivi baasi jooksva tööbaasiga, mille käigus lisatakse arhiivi baasi jooksvas tööbaasis tehtud kõik muudatused
- Võimaldab kustutada suletud perioodis lopetatud olekuga dokumente.


6.03.60.6020 (23.03.2004)
Täiendatud Afiinfo(F1) funktsionaalsust
* F1 vajutamisel avaneb Abiinfo nüüd ka SAFAdministraator programmis


6.03.60.6017 (16.03.2004)
Lisatud uus trükis
* Invoice_Selgitusega


6.03.60.6014 (12.03.2004)
Täiendatud filtreerimise võimalusi
* Andmed menüüsse lisatud Valitut välistav filter


6.03.60.6009 (26.02.2004)
Täiendatud aruannete ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud võimalus salvestada vaikimisi andmed


6.03.60.6009 (26.02.2004)
Lisatud Crystal 10 tugi
* Kui masinas in installeeritud Crystal 10, siis on võimalik läbi SAFi kujundada trükiseid.


6.03.60.6007 (20.02.2004)
Lisatud võimalus riigielarveliste ettevõtete saldoandmiku ekspordiks XML formaadis RahaWeb-i jaoks.
* Täpsem info telefonil 6722365; 6722366


6.03.60.6006 (18.02.2004)
Täiendatud laodokumentide salvestamise funktsionaalsust
* Salvestamisel ei kustutata neid ridu, mille kogus ja summa on 0 ning tellitud kogus on 0-st erinev
* Arve tekitamisel selliseid ridu arve peale kaasa ei võeta


6.03.60.6003 (10.02.2004)
Täiendatud lao sissetuleku ja liikumise ekraane
* Lisatud peidetud väli Tellitud kogus


6.03.60.6002 (06.02.2004)
Täiendatud vormi omaduste akna funktsionaalsust
* Akna suurust saab muuta
* Valikute lehele on lisatud Taasta nupud


6.03.60.6001 (16.01.2004)
Täiendatud viitenumbri genereerimist
* Lisatud võimalus kasutada viitenumbris lisaks dokumendi päise väljadele ka dokumendi päise seosevälju (registrite koode)


6.03.60.6000 (15.01.2004)
Täiendatud trükiste kujundamise võimalusi
* lisatud võiamlus näidata trükistel dünaamiliselt nt. artiklitega seotud pilte(jooniseid, skeeme vms.)


6.03.59.5950 (15.01.2004)
Lisatud uus Ostuarve.panga väljaminek valik
* Jah/Ei valik Tühi Dokumendi Olek
- Ei - Ostuarvest tekitatud pangadokument tekitatakse Poolik tunnusega
- Jah - Ostuarvest tekitatud pangadokument tekitatakse ()tühi tunnusega


6.03.59.5950 (15.01.2004)
Lisatud uus trükis
* Laoliikumise tellimuse loend


6.03.59.5950 (15.01.2004)
Lisatud uus trükis
* Saldo aruandele lisatud trükis Saldokinnitus


6.03.59.5949 (14.01.2004)
Täiendatud andmete ekspordi võimalusi
* Süsteemi menüüsse on lisatud dokumentide masspostituse võimalus
- Loendis valitud dokumendid saadetakse firma kaardil olevale e-maili aadressile pdf formaadis


6.03.59.5949 (14.01.2004)
Täiendatud SAFAdministraator programmi
* Lisatud võimalus salvestada AvaSQL aknast tehtud päringu tulemust.
- Tulemuse aknas Ctrl+S vajutamisel


6.03.59.5948 (13.01.2004)
Täiendatud uue dokumendi lisamise valikute funktsionaalsust
* Kasutaja poolt valikutesse lisatud lisaregistreid pakutakse uue dokumendi tegemisel kohe dokumendi päisesse.


6.03.59.5948 (13.01.2004)
Täiendtud arvelduste ekraane
* Ridadesse lisatud peidetud väli algdokumendi viitenumer
* Tasutavate arvete loendisse lisatud väli viitenumber


6.03.59.5948 (13.01.2004)
Täiendatud arvelduste ekraane
* Ridadesse lisatud väli algdokumendi olek
* Dokumendi menüüsse lisatud valikud
- Muuda algdok. olek lõpetatuks
- Kustuta algdok. olek


6.03.59.5948 (13.01.2004)
Täiendatud MSDE andmebaasi koopia tegemise ja tagastamise võimalusi
* Lisatud võimalus kirjeldada automaatne koopiate tegemine
- SAFAdministraator programmis SAF varukoopia aknas valides linnukese Igapäevane koopia ja OK nupu vajutamise järel luuakse igapäevaste koopiate tegemise graafik.


6.03.59.5945 (22.12.2003)
Täiendatud valikuid
* Lisatud


6.03.59.5944 (19.12.2003)
Täiendatud trükiste valikuid
* Trükised(dokument) ekraanile lisatud JAH/EI väli Ära näita
- EI valiku korral seda trükist näidatakse Ctrl+Shift+E/Ctrl+Shift+P aknas trükiste valiku väljas.
- JAH valiku korral seda trükist ei näidata Ctrl+Shift+E/Ctrl+Shift+P aknas trükiste valiku väljas.


6.03.59.5943 (19.12.2003)
Täiendatud SAFAdministraator programmi
* Lisatud Taasta nupp andmete tagastamiseks koopiast
- Accessi all saab tagasi võtta ainult sama failinimega koopiat
- SQL all saab tagasi võtta igasugust SAF koopiat (failinimede erinevuse korral teavitatakse sellest kasutajat)


6.03.59.5943 (19.12.2003)
Täiendatud hinnainventuuri dokumendi funktsionaalsust
* Dokumendi menüüsse lisatud valik Tekita detailne hinnainventuur
- Leitud korrigeerimiskanded jagatakse proportionaalselt väljaminekutele arvestades ka kõiki registreid.


6.03.59.5943 (19.12.2003)
Täiendatud andmete ekspordi võimalusi
* Lisatud võimalus eksportida andmeid teksti(TXT) formaati
- Menüüs Süsteem - Eksport - SAF andmete eksport(TXT)


6.03.59.5941 (18.12.2003)
Lisatud uus trükis
* Müügiarve inglise keelne vorm Invoice


6.03.59.5941 (18.12.2003)
Täiendatud SAFAdministrator programmi
* Lisatud võimalus teha andmebaasis SQL päringuid


6.03.59.5940 (16.12.2003)
Täiendatud ostudokumendi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus lisada jaejuurdehindlust ostetud kaupadele
- Ostuarve ekraanile lisatud peidetud väljad Jaesumma, Jae käibemaks ja Jaemaksusumma
- Valikutesse lisatud Vaikimisi kontodesse Juurdehindluskonto
- Ostuarve konteeringukirjeldust täiendatud nii, et jaesummade täitmise korral tehakse vastavalt kanded D Artikkel.Laokonto K Juurdehindluskonto ; D Artikkel.Laokonto K Jaekäibemaks.Maksukonto; D Artikkel.Laokonto K Hankija ja D Käibemaks.Maksukonto K Hankija


6.03.59.5940 (16.12.2003)
Täiendatud impordi/expordi funktsionaalsust
* Lisatud võimalus importida valuutakursse telehansa programmist


6.03.59.5938 (10.12.2003)
Täiendatud standardandmetega andmebaaside komplekti
* Lisatud andmebaas riigieelarveliste asutuste jaoks vajalike andmetega: http://www.sysdec.ee/fileed/riik2004.exe


6.03.59.5933 (24.11.2003)
Täiendatud SAFi andmete administreerimist - kastajaõiguste muutmist
* Lisatud võimalus keelata kasutajal juurdepääs, muutmine, lisamine, kustutamine ja kinnitamine RParuannetele (Aruande generaatori aruanded)
* Lisatud võimalus keelata kasutajal juurdepääs, muutmine, lisamine, kustutamine ja kinnitamine RPpäringutele (Aruande generaatori päringud)
* Lisatud võimalus keelata kasutajal juurdepääs, muutmine, lisamine ja kustutamine Muudele süsteemsetele andmetele
* Lisatud võimalus keelata kasutajal Ekraanide kujundamine, Trükiste kujundamine, Valikute muutmine ja Filtrite muutmine
* Lisatud võimalus keelata kasutajal dokumentide konteerimine ja dokumendi oleku muutmine


6.03.59.5933 (24.11.2003)
Lisatud uus trükis
* Müügiarve_Selgitusega - Detailiosas kuvatakse ridade asemel dokumendi selgitust


6.03.59.5933 (24.11.2003)
Lisatud uus trükis
* Ostuarvete_loend_võlaga, kus on ostuarvete kaupa välja toodud arve summa, tasutud summa ja arve tasumata jääk


6.03.59.5932 (11.11.2003)
Täiendatud Firmade ekraani
* Lisatud peidetud väljad Tarneaadress ja Juriidiline aadress


6.03.59.5931 (31.10.2003)
Lisatud uus kiirklahvikombinatsioon
* Ctrl+Shift+B - Kliendikaardi menüü. Toimib Müügitellimusel, Saatelehel ja Müügiarvel peale Ctrl+N vajutamist


6.03.59.5929 (23.10.2003)
Täiendatud põhivarade süsteemi
* Lisatud võimalus andmete expordiks Excelisse


6.03.59.5929 (23.10.2003)
Täiendatud saldoandmiku trükist
* Konto_saldo trükisele lisatud valuutasummad ja valuutatähised


6.03.59.5921 (09.10.2003)
Parandatud aruanded
* Sisse viidud uued bilansi ja kasumiaruande vormid


6.03.59.5920 (08.10.2003)
Lisatud trükis Esitatud arvete aruandele
* Meeldetuletus


6.03.59.5920 (08.10.2003)
Muudetud ekraani
* Pearaamatu aruande ridadele on lisatud korrespondeeruvate registrite veerud


6.03.59.5914 (30.09.2003)
Täiendus Pankade ekraanil
* SWIFT kood võib olla max. 11 kohta pikk


6.03.59.5914 (30.09.2003)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsiooni
* Müügitellimusest laoliikumise tellimuse tekitamine
- tekkivad dokumendid grupeeritakse lisaks müügitellimuse ridades olevatele ladudele ka tarnetähtaja järgi


6.03.59.5911 (24.09.2003)
Täiendattud Põhivara kaardi trükist
* Lisatud selgitus


6.03.59.5908 (18.09.2003)
Täiendatud ekraanidel liikumise funktsionaalsust
* Lisatud kiirklahvid alumises loendis (dokumendi ridades) algusesse ja lõppu liikumiseks vastavalt Ctrl+Shift+Home ja Ctrl+Shift+End


6.03.59.5901 (02.09.2003)
Lisatud uus trükis
* Laoliikumise tellimus


6.03.58.5815 (11.08.2003)
Täiendatud lao sissetuleku trükist
* Lisatud ühiku hind


6.03.58.5812 (05.08.2003)
Muudetud toodangu tüüpi artiklite omahinna käitumist
* Ladude ekraanile lisatud hinnakirja väljad Oamhind komplekteerimisel ja Omahind väljaminekul
- Lao väljamineku dokumendile pakutakse toodangu artikli omahind lao taga olevast väljamineku hinnakirjast, kui hinnakirja vastava lao taga pole, siis jääb omahind 0-ks
- Lao liikumise dokumendile pakutakse toodangu artikli omahind saatja lao taga olevast väljamineku hinnakirjast, kui hinnakirja vastava lao taga pole, siis jääb omahind 0-ks
- Komplekteerimise dokumendile pakutakse toodangu komplektiartikli omahind saaja lao taga olevast komplekteerimise hinnakirjast, kui hinnakirja vastava lao taga pole, siis jääb omahind 0-ks
- Komplekteerimise dokumendile pakutakse toodangu tüüpi elemendii omahind saatja lao taga olevast väljamineku hinnakirjast, kui hinnakirja vastava lao taga pole, siis jääb omahind 0-ks


6.03.58.5811 (01.08.2003)
Täiendatud dokumenntide tekitamise funktsiooni
* Dokumentide tekitamisel tõstetakse nüüd üle ka ridade selgitused


6.03.58.5809 (22.07.2003)
Täiendatud andmete eksporti
* lisatud võimalus eksportida excelisse põhivara liikumise aruande tulemus


6.03.58.5805 (16.07.2003)
Lisatud uus trükis päevaraamatu aruandele
* Päevaraamat kuupäev, kus on kokkuvõtted kuupäevade lõikes


6.02.57.5712 (03.07.2003)
Täiendatud laoväljamineku trükiseid
* Lisatud veerg Ühikuhind


6.02.57.5710 (02.07.2003)
Lisatud uus Trükis
* Laoliikumise loend


6.02.57.5703 (27.06.2003)
Täiendatud raamatupidamise aruannete funktsionaalsust
* Pearaamatu aruandele lisatud tulemuse grupeerimise ja järjestamise võimalus
* Päevaraamatu aruandele lisatud tulemuse grupeerimise ja järjestamise võimalus


6.02.57.5702 (25.06.2003)
Lisatud uusa raamatupidamise aruanne
* Päevaraamat


6.02.56.5638 (10.06.2003)
Täiendatud eksporti excelisse
* Lisatud võimalus exportida arvelduste aruandeid


6.02.56.5637 (06.06.2003)
Täiendatud andmete import/exporti
* Lisatud võimalus importida/exportida koostatud filtreid


6.02.56.5637 (06.06.2003)
Lisatud uus trükis kaupade liikumise aruandele
* ArtikliteLiikumineDokument (dokumentide liikumine)


6.02.56.5633 (30.05.2003)
Täiendatud müügiarvete loendi ekraani
* Lisatud veerg Maksetähtaeg


6.02.56.5632 (28.05.2003)
Muudatus ostutellimuse dokumendi menüüs
* Ostutellimuse koostamine ümber nimetatud Ostutellimus laokäibest


6.02.56.5624 (21.05.2003)
Lisatud Eelarve süsteem
* Täpsem kirjeldus helbis (F1) peatükis Raamatupidamine - Eelarve
* Süsteem on kasutatav vastava litsentsiga


6.02.56.5622 (19.05.2003)
Täiendatud Põhivara süsteemi
* Lisatud sissetuleku dokumendi ja põhivara kaardi ekraanidele arvelevõtmise kuupäev.


6.02.56.5622 (19.05.2003)
Täiendatud valikute funktsionaalsust
* Kasutaja valikutes tehtud nähtavaks, kuid mitte redigeeritavaks need valikud, mida on võimalik muuta ainult üldistes valikutes.


6.02.56.5612 (08.05.2003)
Lisatud kontode sulgemise süsteem
* Täpsem kirjeldus helbis (F1) peatükis Raamatupidamine - Kontode sulgemine
* Süsteem on kasutatav vastava litsentsiga


6.02.56.5612 (08.05.2003)
Lisatud uus dokumendi liik
* Laoliikumise tellimus
- Saab tekitada müügitellimuse dokumendist
- Saab tekitada laoliikumise dokumente


6.02.56.5610 (06.05.2003)
Täiendatud trükiste vaatamist/trükkimist
* Lisatud ühilduvus Crystal 9.0 versioonile


6.02.55.5531 (10.04.2003)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsiooni
* Lisatud tekkiva dokumendi ümardamise valikud.


6.02.55.5529 (31.03.2003)
Täiendatud ostu-ja müügidokumentide sisestamist
* Lisatud võimalus täita dokumendil konto automaatselt
- Abi Valikud menüüsse lisatud JAH/EI valik 'Täida konto' JAH valiku puhul täidetakse dokumendil automaatselt konto, kui firma ja artikli registris on vastav konto vaikimisi täidetud.


6.02.55.5528 (27.03.2003)
Täiendatud päringuid
* Lisatud deebeti-kreedeti vahetuse funktsioon


6.02.55.5524 (17.03.2003)
Täiendatud seotud dokumentide(Ctrl+G) akna funktsionaalsust
* Aknas nähtavad ka seotud tasumise dokumendid
* Klahvikombinatsiooniga Shift+F2 saab avada seotud algdokumendi


6.02.55.5517 (05.03.2003)
Täiendatud laodkokumentide vaikimisi valikuid
* Abi-Valikud menüüsse lisatud tehinguoleku valikud


6.02.55.5516 (05.03.2003)
Lisatud uued dokumenditüübid valuutasaldode ümberhindamiseks
* "SAF Panga väljaminek ostuarvete ümberhindlus"
* "SAF Panga sissetulek müügarvete ümberhindlus"


6.02.55.5515 (04.03.2003)
Täiendatud Reskontro ekraani funktsionaalsust
* Lisatud tasumiste ja arvete kokkutõstmise funktsioon


6.02.55.5513 (04.03.2003)
Asendatud aruande ekraan
* Põhivara inventuur


6.02.55.5512 (28.02.2003)
Täiendatud trükiseid
* Kontode saldoandmiku aruande trükistele lisatud kogus


6.02.55.5510 (21.02.2003)
Täiendatud loendi tüüpi ekraanide käitumist
* Läbikukkumisel loendi ekraanile jääb kursor lähima valitud väärtuse juurde


6.02.55.5510 (21.02.2003)
Lisatud uusi trükiseid
* Müügitellimuse aruandele lisatud Täitmata tellimuste trükised


6.02.55.5508 (12.02.2003)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet
* Lisatud võimalus teha valikuid partiide järgi


6.02.55.5508 (12.02.2003)
Täiendatud Kaupade liikumise aruande trükist
* Trükisele "ArtilkiteLiikumineArtikkelPartii" lisatud ka partiide alg ja lõppsaldod


6.02.55.5506 (06.02.2003)
Täiendatud Esitatud arvete aruannet
* Lisatud Jah/Ei väli "Arvestada ettemakseid"


6.02.55.5504 (28.01.2003)
Täiendatud Pangamaksete ekraani
* Lisatud väli " Riigikassa viitenr."
* Lisatud SAFAdministraator programmi Valikud lehel viitenumbri haruse valik "Riigikassa", kus saab kirjeldada riigikassa viitenumbri tekitamise algoritmi


6.02.55.5504 (28.01.2003)
Täiendatud SAFAdministraator programmi
* Lisatud võimalus andmebaasi koopiate tekitamiseks
- Andmebaasi lehele lisatud nupp "Koopia"
- Lisatud automaatne koopiate olemasolu kontroll, mille saab välja lülitada Valikute lehel, Süsteemsete valikute muutmisel


6.02.55.5503 (24.01.2003)
Täiendatud tasumite tekitamise funktsionaalsust
* Lisatud võimalus tekitada makse vastavalt algdokumendi ridadega
- Abi-Valikud menüüsse lisatud Makse haru Jah/Ei valikuga "Read Algdokumendilt"
- Jah valiku korral tekitatakse makse dokument algdokumendi ridadele vastavate ridadega.
* Lisatud algdokumendi päisest konto pakkumine maksedokumendi vastavale reale


6.02.55.5500 (23.01.2003)
Täiendatud trükist
* Laoliikumise dokumendi trükisele lisatud veerg "Partiid"


6.02.54.5425 (16.01.2003)
Täiendatud ostu/müügi/laokäibe aruannete ekraane
* Lisatud kontoregistrite valiku võimalus
* Lisatud korrespondeeruvuseregistrite valiku võimalus
vaikimisi on need valikud peidetud


6.02.54.5425 (16.01.2003)
Täiendatud lao väljamineku ekraani
* Partiide ridade ekraanile lisatud veerg "Sisset.kirjeldus" (partii sissetuleku kirjeldus)


6.02.54.5407 (19.12.2002)
Lisatud uus trükis
* Esitatud arved aruandele
- DKArveldusedKoond


6.02.54.5403 (16.12.2002)
Täiendatud viitenumbrite kontrolli funktsiooni
* Vale kontrolljärgu puhul antakse teada vastava viitenumbri õige kontrolljärgu väärtus


6.02.53.5337 (06.12.2002)
Täiendatud hinnakirjade käitumist
* Hinnakirjade ekraanile lisatud Jah/Ei väli Lisasoodustuseta
- Jah valiku korral sellest hinnakirjast leitud hinnale dokumendil või kuskil mujal kirjeldatud lisasoodustus ei rakendu.


6.02.53.5336 (05.12.2002)
Lisatud uus ajahetke muutuja
* Süsteemi algus
- Leiab süsteemi sisestatud kõige varasema dokumendi kuupäeva.


6.02.53.5333 (03.12.2002)
Täiendatud Ostutellimuse ekraani funktsionaalsust
* Lisatud võimalus valida tellitavaiod kaupu laoseisust Ctrl+K


6.02.53.5333 (03.12.2002)
Lisatud 4 uut trükist
* Raamatupidamine Aruanded Pearaamat(aruanne)
- PearaamatKorrespArtikkel
- PearaamatKorrespDokument
- PearaamatKorrespDokument+Konto
- PearaamatKorrespKonto+Dokument


6.02.53.5331 (29.11.2002)
Täiendatud Laoinventuuri aruannet
* Loendisse lisatud veerg Ühiku hind


6.02.53.5330 (27.11.2002)
Täiendatud esitatud arvete aruannet
* Lisatud kuupäevade valikud arvete tehingukuupäevade järgi


6.02.53.5323 (15.11.2002)
Täiendatud Artiklite ja Komplektide ekraane
* Lisatud väli Ladu
- Komplekteerimise dokumendil pakutakse vaikimisi komplekti saaja laoks Komplekti ekraani päises kirjeldatud ladu ja elementide saatja laoks Komplekti ekraani elementidele kirjeldatud ladu, kui dokumendi päises ei ole laod teisiti kirjeldatud
- Muudel dokumentidel pakutakse vaikimisi laoks artikli juures kirjeldatud ladu, kui dokumendi päises pole kirjeldatud teisiti


6.02.53.5323 (15.11.2002)
Täiendatud Ostutellimuse funktsionaalsust
* Lisatud dokumendi menüüsse punkt 'Osaline sissetulek'
- Võimaldab analoogilisekt müügitellimustele tekitada ja jälgida osalisi sissetuleku saatelehti.


6.02.53.5322 (13.11.2002)
Täiendatud Pangaarvelduste ekraani välismaksekorralduste tegemiseks
* Lisatud peidetud valiku väli Kulud (OUR, BEN, SHR)
* Lisatud peidetud väli Saaja riigi tähis
* Lisatud peidetud väli EP maksebilansi kood


6.02.53.5322 (13.11.2002)
Täiendatud dokumentide eksporti
* Lisatud võimalus eksportida dokumente ka lähtedokumendi ekraanidelt nii dokumendi, kui ka loendi vormilt


6.02.53.5321 (12.11.2002)
Täiendatud Viimased ostud ekraani
* Lisatud väli Ladu


6.02.53.5317 (06.11.2002)
Täiendatud Saatelehe ja Müügiarve ekraanide funktsionaalsust
* Lisatud võimalus keelata müük konkreetsetele firmadele
- Firma ekraanil tuleb selleks lisada Teade välja algusesse sümbolid @$


6.02.53.5314 (02.11.2002)
Täiendatud laokäibe aruannet
* Lisatud võimalus valida aruandesse omahinna korrigeerimise dokumente


6.02.53.5314 (02.11.2002)
Lihtsustatud Abi menüüs Valikute kasutamist
* Dokumentide tekitamisega seotud valikud on tõlgitud ja tehtud valitavaks kombost


6.02.53.5310 (28.10.2002)
Lisatud uus lao omahinna arvestamise meetod
* SAFAdministraator programmi on lisatud Jah/Ei valik 'Jooksev omahind'
- Jah valiku korral pakutakse väljamineku dokumentidele jooksvalt üle laodokumentide ridade arvutatud keskmine omahind. Pakutud omahind on laokeskne.
- Ei valiku korral toimub omahinna kalkuleerimine ja dokumentidele pakkumine endist viisi.


6.02.53.5305 (17.10.2002)
Täiendatud laodokumentide ekraane
* Lisatud veerg 'Laos'
- Kuludokumendile
- Laoliikumise dokumendile


6.02.53.5301 (14.10.2002)
Täiendatud Artiklite ekraani
* Ühiku välja täitmine on muudetud kohustuslikuks


6.02.53.5300 (11.10.2002)
Täiendatud Pangaarvelduste ekraani
* Lisatud väli EP maksebilansi kood


6.02.53.5300 (11.10.2002)
Täiendatud trükiseid
* Lisatud trükistele logo lisamise võimalus
- Trükiste ekraanile lisatud väli Pilt, kuhu saab valida logo faili asukoha
- Logo saab lisada trükistele Saateleht_kompl ja Müügiarve ümbrikusse


6.02.52.5297 (09.10.2002)
Täiendatud laodokumentide funktsionaalsust
* Lisatud tehinguoleku muutmise võimalus
- Kuludokumendile
- Laoliikumise dokumendile
- Komplekteerimise dokumendile


6.02.52.5297 (09.10.2002)
Täiendatud andmete ekspordi moodulit
* Andmete Excelisse ekspordi ekraanile on lisatud täiendava filtri koostamise võimalus


6.02.52.5296 (04.10.2002)
Täiendatud trükiste kasutamise funktsionaalsust
* Trükiste ekraanile on lisatud väli Printer
- Võimaldab siduda trükisega kindel printer Abi-Valikud menüüs kirjeldatud printerite valikust.
- Abi-Valikud menüüs on võimalik kasutajakeskselt kirjeldada printerite valikud


6.02.52.5296 (04.10.2002)
Täiendatud Abi menüüs Valikute funktsionaalsust
* Valikute akna suurus on tehtud muudetavaks
* Kasutajate lehel andmebaasi kombo on asendatud kasutajate komboga, et oleks võimalik teistel kasutajatel valikud muuta(võimalik ainult admin kasutajal)
* Keskkonna lehele lisatud printerite valikud


6.02.52.5296 (04.10.2002)
Täiendatud aruande generaatori standardseid trükiseid
* Bilanss
* Kasumiaruanne
* Rahavood
- Read, mille summa on 0, trükisele ei kuvata ja ülejäänud read koondatakse.


6.02.52.5293 (27.09.2002)
Lisatud uus trükis
* KassaraamatEEK


6.02.52.5290 (16.09.2002)
Täiendatud konteeringukirjelduste funktsionaalsust
* Lisatud võimalus kasutada summade ja koguste väljas lihtsaid tehteid
- valemites ei tohi kasutada sulge, tehete märkide ees ja taga peavad olema tühikud, konstandid on lubatud


6.02.52.5289 (11.09.2002)
Täiendatud esitatud arvete aruannet
*Lisatud kontode tingimus


6.02.52.5289 (11.09.2002)
Lisatud Põhivara süsteem


6.02.52.5289 (11.09.2002)
Lisatud uus valik sissetuleku dokumendile
* Leia viimane ostuhind


6.02.52.5288 (06.09.2002)
Täiendatud laokäibe aruannet
* Lisatud võimalus valida aruandesse dokumente tehingu oleku järgi
- Dokumendid
- Eelreserveeringud
- Reserveeringud


6.02.52.5287 (07.08.2002)
Täiendatud saatelehe ekraani
* Komplekti elementide aknale on lisatud väli Laos


6.02.52.5287 (07.08.2002)
Täiendatud kõik dokumendid ekraani
* Lisatud väli TS
- dokumendi viimane salvestusaeg


6.02.52.5286 (01.08.2002)
Täiendatud viimaste ostude ekraani
* Lisatud väljad Valuuta ja Baassumma


6.02.52.5286 (01.08.2002)
Täiendatud laoliikumise ekraani
* Lisatud komplektide laost lattu liigutamise võimalus
- komplekti liigutamisel liiguvad laost lattu selle komplekti elemendid


6.02.52.5279 (03.07.2002)
Lisatud uus ekraan
* Reskontro ekraan, võimaldab jälgida firma debitoorsid-kreditoorseid arveldusi ja lisada uusi arveid ning tasumisi


6.02.52.5279 (03.07.2002)
Muudetud Pangad ekraani
* Kustutatud väli Asukoht
* Lisatud väli S.W.I.F.T.kood


6.02.52.5279 (03.07.2002)
Muudetud maksekorralduste ekspordi süsteemi
* Maksekorralduste eksport Süsteem menüüst nupust Eksport
* Dialoog aknast valida soovitud formaat
* Doaloog aknast valida eksport faili asukoht
- faili asukoht salvestatakse kasutajakeskselt


6.02.52.5278 (02.07.2002)
Täiendatud trükiste kasutamise võimalusi
* Trükised(dokument) ekraanile lisatud seoseväli Skript
-võimaldab koos trükise vaatamise/trükkimisega käivitada lisaprogramme


6.02.52.5276 (28.06.2002)
Täiendatud registrite salvestamist
* Uue registri salvestamisel täidetakse automaatselt Siffer väli registri koodiga


6.02.52.5276 (28.06.2002)
Täiendatud dokumentide import/eksporti
* Lisatud Aruannete, Päringute ja Perioodide eksportimise ja importimise võimalus


6.02.52.5275 (26.06.2002)
Lisatud MSDE andmebaasi tugi


6.02.52.5271 (11.06.2002)
Täiendatud kuludokumendi funktsionaalsust
* Lisatud dokumendi menüüsse punkt "Inventuur Ctrl+K"
- Avab akna "Inventuur", kuhu saab sisestada tegeliku inventuuri koguse


6.02.52.5268 (05.06.2002)
Täiendatud Ctrl+F otsingut
* Kasutajakeskselt jäetakse meelde viimati kasutatud otsingu tingimus


6.02.52.5268 (05.06.2002)
Täiendatud saatelehe funktsionaalsust
* "Lisa laoseisust" ekraanile lisatud dokumendi menüüsse punkt "Kogu laoseis kogusesse"


6.02.52.5260 (22.05.2002)
Lisatud trükised
* Laokäibe aruandele
-LaoKäibedTöötajad
-LaoKäibedTöötajad12Kuud
*Müügikäibe aruandele
-MüügiKäibedTöötajad
-MüügiKäibedTöötajad12Kuud


6.02.52.5251 (10.05.2002)
Täiendatud käibearuandeid
* Valikutesse lisatud Firma tingimus


6.02.52.5241 (06.05.2002)
Täiendatud laoseisu prognoosi aruande käitumist
* Aruande ekraanile lisatud JAH/EI valik "Arvestada tellimusi"
* "JAH" valiku korral arvestatakse eelreserveeringute hulka ka sisetatud ostu- ja müügitellimuse dokumendid
* "EI" valiku korral arvestatakse ainult lao süsteemis sisestaud dokumente
* Prognoositava lõppsaldo arvutamisel arvestatakse kõiki aruandesse päritud dokumente k.a. eelreserveeringd ja tellimused


6.02.52.5240 (06.05.2002)
Täiendatud kõikide dokumentide ekraane
* Dokumendi päisesse lisatud korrespondeeruvuse registrid
* Päisesse sisestatud registrit pakutakse vaikimisi ka ridadesse


6.02.52.5240 (06.05.2002)
Lisatud nupp "Muuda andmeid" dokumentide parandamise lubamiseks
* SAFAdministraator programmi valikutes Üldised harus lisatud JAH/EI valik "kirje muutmine keelatud"
* valik "JAH" keelab dokumendi juhusliku parandamise/muutmise:
- lisab nupuribale nupu "Muuda andmeid"
- lisab Dokumendi menüüsse korralduse "Muuda Ctrl+M"
- jooksva dokumendi muutmine on võimalik vaid pärast eeltoodud nupuvajutust/menüüvalikut
* valiku "EI" korral toimub dokumendi parandamine endist viisi (lubatud alati)
* valik mõjub vaid dokumendiekraanidele


6.02.52.5234 (26.04.2002)
Täiendatud saatelehest arve automaatse tekitamise võimalusi
* Firmade ekraanile lisatud valiku väli "Saateleht arveta"
* Väärtuse "Jah" korral sellele firmale automaatselt arvet ei tekitata
* Tühja väärtuse korral käitub automaatne saatelehest arve tekitamine vastavalt kasutaja valikutele Abi menüüs


6.02.52.5234 (26.04.2002)
Muudetud Artiklite grupi ekraani
* Ära on kaotatud väli "Tüüp"


6.02.52.5234 (26.04.2002)
Täiendatud müügitellimustest saatelehtede tekitamist
* Müügitellimustele lisatud Dokumendi menüüsse Firmakeskne lähetus
* Firmakeskse lähetuse ekraanile kuvatakse loendit firma kõikide täitmata tellimuste ridadega


6.02.52.5227 (11.04.2002)
Muudetud omahinna korigeerimise dokumenti
* Lisatud võimalus korrigeerida omahinda ainult kasutaja poolt valitud laos.


6.02.52.5227 (11.04.2002)
Laokäibe aruandele lisatud uued trükised
* Käibearuanne päevade lõikes - käibed nädalapäevade lõikes kellaajaliselt
* LaoKäibedKaubad12+12kuud - Käivete võrdlus kuude lõikes
* Müük päevade_kaupluste lõikes - Käivete võrdlus päevade ja ladude lõikes
* Tegevuse aruanne töötajate lõikes - Töötaja kohta sisestatud dokumentide ja ridade arv


6.02.52.5223 (08.04.2002)
Muudetud aruande generaatori aruannet
* Aruande rea tüübiks saab valida 'Saldo' või 'Käive'
* Aruande alumise tingimuse koostamisel on alati valitavad nii deebet kui kreedit pool
* Päringule lisatud alumine tingimus kehtib koondtingimusena, kusjuures vaadatakse ka rea tüüpi
* Aruande salvestamine kontrollib, et ridadel poleks koos tüüp 'Saldo' ja päring.
* Varem tehtud aruanded koverteeritakse ümber.


6.02.52.5218 (28.03.2002)
Muudetud ja täiendatud finantsaasta sulgemise põhimõtteid (SAF Administraatori valikute ekraan):
* lisandunud on sulgemata finantsaasta alguse kuupäev
* dokumente loetakse alates samast kuupäevast
* alamsüsteemide sulgemise kuupäeva võib vabalt muuta alates eelnevast
* dokumentide numeraatori eelnevaks perioodiks loetakse sulgemata finantsaastat, jooksvaks perioodiks jooksvat finantsaastat ja järgnev periood algab jooksva finantsaasta lõpu järgsest päevast


6.02.52.5217 (27.03.2002)
Lisatud võimalus lao sissetuleku dokumendi summade automaatseks täitmiseks kasutades olemasolevat artiklite omahinda:
* Abi - Valikud - Sissetulek lisatud tekstiline valik Täida Summad Omahinnast


6.02.52.5210 (20.03.2002)
Kontrollid dokumendi sisestamisel:
* lisatud kasutajakeskne valik 'Dokument|Dok kuupäeva piir tänasest' näitamaks, kui mitu päeva ette on võimalik dokumendi kuupäev sisestada
* lisatud kasutajakesksed valikud 'Sama dokumendi kontroll' kõikidele dokumendiliikidele


6.02.52.5210 (20.03.2002)
Kaubakoguste sisestamise täiendused:
* kaupade ja ribakoodide ekraanile lisatud väli "sisukogus", mis näitab kauba kogust pakendis (baasühikutes)
* dokumendi tegemisel saab sisukogust kasutada koguse väljas väljakalkulaatoris tähega "s", näiteks sisestades kogusena 10s arvutab SAF koguseks 10*sisukogus. Sisukogus võetakse ribakoodi kasutamisel selle juurest, vastasel korral kauba juurest.


6.02.52.5209 (19.03.2002)
Lisaregistrite kasutamise täiendus:
* lisatud valikud registrite automaatseks pakkumiseks uue dokumendi tegemisel


6.02.52.5205 (13.03.2002)
Lao omahinna arvestuse täiendused:
* lisatud võimalus arvestada omahinda ladude lõikes
* SAF Administraatorisse lisatud valik Omahinna arvutus|Omahind ladude lõikes


6.02.52.5201 (04.03.2002)
Lisatud valikud laodokumendi seisundi muutmistele:
* saateleht.sl-reserveering
* sl-eelreserveering.sl-reserveering
* sl-reserveering.saateleht
* sl-reserveering.sl-eelreserveering


6.02.52.5201 (04.03.2002)
Pangaarvelduse ekraani täiendus:
* ridades saab sama arvet näidata mitu korda, jaotamaks laekunud summat erinevate kontode/artiklite lõikes


6.02.51.5132 (07.02.2002)
Täiendatud ostu- müügi dokumentide salvestamise funktsiooni
* lisatud sarnaste dokumentide sisestamise kontroll:
* ostul kontrollitakse firmat, dokumendi numbrit ja kuupäeva
* müügil kontrollitakse firmat ja kuupäeva


6.02.51.5132 (07.02.2002)
Täiendused inventuuri ja kaupade liikumise aruannetes
* lisatud võimalus arvutada aruannet koos või ilma reserveeritud ja eel-reserveeritud kaupadeta


6.02.51.5132 (07.02.2002)
Kasutaja lisaväljade süsteemi täiendused:
* lisatud võimalus muuta ekraanidel näidatavat välja nime
* lisatud võimalus kasutajavälju indekseerida
* ekraanikujunduse litsentsi olemasolul võimalus kirjeldada ka süsteemsetele ekraanivormidele lisanduvaid kasutaja seoseid ja seosevälju, samuti arvutatavaid välju


6.02.51.5132 (07.02.2002)
Täiendatud importi SAF5.2-st
* Lisatud võimalus SAF5.2-e projektide erinevad tasemed importida lisaks konto ja korrespondeeruvuse registritele ka projekti ja töötaja registritesse.


6.02.51.5132 (07.02.2002)
Täiendatud ostuarve ekraani
* lisatud loendi ekraanile maksetähtaja veerg


6.02.51.5130 (23.01.2002)
Täiendused dokumentide vahelistes seostes
* lisatud seos arve ja kreeditarve vahele
* dokumendiga seotud dokumendtide vaatamiseks on lisatud Vaata menüüsse punkt Seotud dokumendid (Ctrl+G)


6.02.51.5115 (29.11.2001)
Lisatud uus aruanne
* Ladu - Aruanded - Laoseisu prognoos


6.02.51.5110 (27.11.2001)
Täiendatud ABC aruannete trükiseid
* Lisatud registrite nimetused


6.02.51.5110 (27.11.2001)
Lisatud uus trükis
* Kaupade liikumise aruandele trükis ArtikliteLiikumineKoond


6.02.51.5108 (23.11.2001)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsiooni
* Dokumentide tekitamisel kantakse üle tarnetinigimus ja tarnetähtaeg


6.02.51.5107 (22.11.2001)
Täiendatud tellimuste dokumente
* Ctrl+W -ga salvestamisel lisadokumentide tekitamise ja trükkimise võimalused (ostu/müügi keskkond)


6.02.51.5105 (14.11.2001)
Täiendatud kasutajaväljade tegemist
* Lisatud U_väljade indekseerimise võimalus


6.02.51.5105 (14.11.2001)
Vaata menüüsse lisatud menüüpunkt
* Shift+F5 - värskenda kõik


6.02.51.5105 (14.11.2001)
Täiendatud dokumentide iport/export funktsiooni
* Impordi lõpus ilmuvale vigaste kirjete aknale on lisatud faili salvestamise võimalus.


6.02.51.5105 (14.11.2001)
SQLServeris muudetud laoaruandluse mehhanismi
* Versiooniuuenduse järel tuleb SAF Administraatori programmis valikutes näidata Laojäägi leidmine JAH ja seejärel käivitada andmebaasi korrastus, pärast korrastust sama valik jälle EI'ks panna


6.02.50.5099 (29.10.2001)
Täiendatud Trükised dokument ekraani
* Lisatud komboväli 'Väljundi tüüp', valikud Ignoreeri valikut ja tühi


6.02.50.5099 (29.10.2001)
Täiendatud Laoaruandeid
* Inventuuri aruandele lisatuid Hankija kriteerium
* Laoliikumise aruandele lisatud Hankija kriteerium


6.02.50.5099 (29.10.2001)
Täiendatud Kassa/Panga raamatut
* Lisatud võimalus eristada pooliku seisundiga maksed


6.02.50.5099 (29.10.2001)
Täiendatud lisaregistreid
* Lisatud väli šiffer


6.02.50.5092 (17.10.2001)
Täeindus SAF5.2 kirjendite impordil
* lisatud võimalus impordil näidata SAF5.2 projektide erinevate tasemete jaotust SAF6.0 lisaregistritesse


6.02.50.5087 (16.10.2001)
Lisatud uued aruanded
* Ost - Aruanded viide Tellimuste aruanne
* Müük - Aruanded viide Tellimuste aruanne


6.02.50.5087 (16.10.2001)
Lisatud võimalus sisestada laoinventuuri dokument
* Kuludokumendi ekraanil koguse välja sisestada tegelik laojääk ja täht 'i', väljalt lahkudes arvutatakse korrigeeritav kogus


6.02.50.5087 (16.10.2001)
Muudetud logifaili genereerimist
* Programmi häälestus - Logifail uus viide Logifail
* Salvestatakse tegevuse kuupäev; kasutaja; tegevus; dokumendi nr/ registri kood; dokumendi kuupäev; muutunud väärtused.


6.02.50.5087 (16.10.2001)
Lisatud uued trükised
* Ladu - Aruanded - Kaupade liikumine trükis KäibesagedusKaubad
* Ladu - Aruanded - Kaupade liikumine trükis KäibesagedusKaubagrupid


6.02.50.5087 (16.10.2001)
Täiendatud ostuahela ekraane
* lisatud võimalus käibemaksu tagasiarvutuseks


6.02.50.5086 (15.10.2001)
Täiendatud Hinnakirjade tekitamist
* lisatud võimalus tekitada uus hinnakiri olemasoleva hinnakirja alusel kasutades protsendilist koefitsenti


6.02.50.5086 (15.10.2001)
Täiendatud Firmade ekraani
* lisatud võimalus kasutada erinevaid viitenumbreid firma erinevatel arveldusarvetel


6.02.50.5085 (12.10.2001)
Artikli (kauba) kaardile lisatud uus väli
* Viimane ostuhind


6.02.50.5084 (11.10.2001)
Lisatud pangaarvelduste ekspordi-impordi protokollid
* Solo
* Teleteenus


6.02.50.5084 (11.10.2001)
Muudetud kasutajaõiguste süsteemi
* kasutajaõigusi saab määrata dokumentide, registrite, aruannete ja tegevuste lõikes
* õigusi saab määrata nii kõigile kasutajatele korraga kui ka igale konkreetsele kasutajale


6.02.50.5081 (10.10.2001)
Täiendatud hinnakirjade käitumist
* lisatud võimalus kirjeldada koguselist allahindlust


6.02.50.5074 (02.10.2001)
Lisatud uus ekraan
* Valikud - võimaldab kirjeldada vaikimisi kontosid jms valikutesse


6.02.50.5073 (28.09.2001)
Muudatused päringu ja aruandegeneraatori ekraanidel
* Ctrl+W klahvikombinatsiooniga avaneb koheselt aruande trükkimise ekraan


6.02.50.5073 (28.09.2001)
Lisatud uus valik
* Dokumentide tekitamise valikutesse on lisatud viitenr valik, võimalikud väärtused: Current, FromSourceDoc


6.02.50.5073 (28.09.2001)
SAF Administraatori uued valikud
* Registri nimetus - võimalus panna kasutaja poolt nimetused ekraanidel kuvatavatele lisaregistritele


6.02.50.5072 (26.09.2001)
Firmad(dokument) ekraani täiendus
* lisatud "Kommentaar" leheke alumisse loendisse


6.02.50.5072 (26.09.2001)
Lisatud registrite ja aruannete ekspordi võimalus MS Excelisse


6.02.50.5072 (26.09.2001)
Lisatud uued viited
* Raamatupidamine - Aruande generaator - Laiendatud aruanded (dokument)
* Raamatupidamine - Aruande generaator - Päringud - Laiendatud (dokument)


6.02.50.5072 (26.09.2001)
Lisatud registrid
* Registrid - Lisaregistrid - Kontoregistrid Viited Kontoregister1 ... 5 viited ka gruppidele
* Registrid - Lisaregistrid - Korresp. registrid Viited Korresp. register1 ... 5 viited ka gruppidele
* Kasutatavad registrite lisamõõtmetena dokumentidel ja raamatupidamises


6.02.50.5072 (26.09.2001)
Lisatud muudetavad valikud dokumentide tekitamise dialoogile
* Saateleht -> Arve: Viitenumber; Koondada
* Tellimus-> Saateleht; Tellimus -> Arve; Arve -> Saateleht: Viitenumber


6.02.50.5071 (21.09.2001)
SAF Administraatoris uued valikud
* Jah/Ei valik registrite kasutamise ja konteerimise kohta
* Kasutaja nimetus lisaregistritele - nimetus kuvatakse ekraanil vastava lisaregistri väljal


6.02.50.5069 (20.09.2001)
Lisatud viited
* Müük - Aruanded - ABC Aruanne
* Ladu - Aruanded - ABC Aruanne


6.02.50.5068 (19.09.2001)
Lisatud uus trükis
* tasaarvelduste akt


6.02.50.5068 (19.09.2001)
Lisatud uus trükis
* laokulu dokumendile


6.02.50.5067 (17.09.2001)
Muudatused kaubainfo (Ctrl+I) vaatamisel
* avanev ekraan on redigeeritav


6.02.50.5067 (17.09.2001)
Valikute administreerimine
* Abi menüüs üldiseid valikuid saab muuta vaid administraatoriõigustega kasutaja


6.02.50.5064 (05.09.2001)
Dokumentide avanemise kiirus
* lisatud Administraator-Valikud-Andmebaas-Dok. ekraanid järjestamata, mille puhul dokumendiekraanid avatakse kirjete füüsilises järjekorras. Avamine kiirem MS Access 2000 baasis suure kirjete arvu korral


6.02.50.5053 (16.08.2001)
Dokumentide tekitamise funktsionaalsuse muutused:
* korduval arvete tekitamisel tekitatakse üksühele seotud dokumendid uuesti
- arvetega seotud tasumised jäävad seotuks
- arve registrinr jääb samaks, muud väljad kirjutatakse üle lähtedokumendi või valikute järgi
* koondarve tekitamine toimub endistel alustel
- loendist tekitamisel lisatakse uued read koondarvele juurde, kui lähtedokumendil pole varem seotud arvet
- muudel juhtudel koondarvet üle ei kirjutata


6.02.50.5047 (14.08.2001)
Ekraanide funktsionaalsuse täiendused:
* kõik registrite ekraanid avanevad koodi järjekorras, kui viite juures pole teisiti määratud
* kõik ülejäänud ekraanid avanevad andmete sisestuse järjekorras, kui viite juures pole teisiti määratud


6.02.50.5046 (14.08.2001)
Lisatud trükis:
* komplekteerimine


6.02.50.5041 (13.08.2001)
Andmebaasi struktuuri täiendused:
* registrite tabelitele lisatud TimeStamp (TS) väljad viimase muutmise aja fikseerimiseks


6.02.50.5041 (13.08.2001)
Laoarvestuse täiendused:
* saatelehel kauba mittejätkumise korral võimalus tekitada eelreserveering või keelata salvestamine
* vastav valik "Saateleht - Eelreserveering" (Jah/Ei)


6.02.50.5041 (13.08.2001)
Konteerimise kausta ekraanide täiendused:
* lisatud väljade peitmise võimalus


6.02.50.5040 (10.08.2001)
Lisatud uued trükised:
* OmahinnaKorrigeerimine
* Tasaarveldus
* Lausendid
* Dokumendid


6.02.50.5039 (10.08.2001)
Laoarvestuse funktsionaalsuse täiendused:
* võimalus korrigeerida kaupade omahinda automaatselt iga sissetuleku järel
* eelneva lubamiseks valik "Lao sissetulek - Arvuta omahind dokumendi salvestamisel"


6.02.50.5038 (10.08.2001)
Lisatud trükis:
* päringu aruandele lisatud trükis "Päring_registritega"


6.02.50.5036 (09.08.2001)
Pangaarvelduste ekraani muutus:
* dokumentide loendis pangaarve kood asendatud pangaarve nimetusega


6.02.50.5035 (08.08.2001)
Kaupade liikumise aruande täiendus:
* lisatud uus trükis "Seisvad kaubad"


6.02.50.5033 (08.08.2001)
Loendiekraanide funktsionaalsuse täiendus:
* seisundiribal näidatakse loendis valitud kirjete arvu kujul "[valitud]/koguarv"


6.02.50.5033 (08.08.2001)
Panga- ja kassadokumentide ekraanide täiendused:
* ridadesse lisatud (algselt peidetud) väljad "Selgitus" ja "Artikli kommentaar"


6.02.50.5033 (08.08.2001)
Kauba (artikli) hinnapakkumise täiendus:
* hinnaklasside ekraanil lisatud hinnagrupi reale seos hinnakirjale


6.02.50.5030 (31.07.2001)
Lisatud ekraan:
* Skriptid (loend) - lisaprogrammide kirjeldamiseks


6.02.50.5027 (24.07.2001)
Lisatud trükis:
* laoseis koodi järjekorras


6.02.50.5025 (17.07.2001)
Otsinguakna (Ctrl+F) täiendused:
* lisatud otsingu suuna valik (kõik,eelmine,järgmine)
* lisatud otsingu täpsuse valik (sõnaosa, välja algus, täpne vaste)


6.02.50.5025 (17.07.2001)
Lisaprogrammide kasutamise võimalused:
* SAF Administraatoris võimalus kirjeldada lisaprogrammide väljakutsumist menüüst
* lisatud menüüpunkt "Skripti redaktor..." nii lisaprogrammide kui ekraani koodi redaktori avamiseks


6.02.50.5014 (13.06.2001)
Pangaarvelduste süsteemi täiendus:
* lisatud maksete import Telehansast


6.02.50.5001 (04.06.2001)
Dokumentide salvestamise täiendus:
* salvestamisel kustutatakse automaatselt read, millel nii summa kui kogus on täitmata.


6.02.49.4979 (31.05.2001)
Trükis lisatud:
* finantsdistsipliini trükis esitatud arvete aruandel


6.02.49.4979 (31.05.2001)
Dokumendiekraanide muutused:
* saatelehted ja arvete ekraanidele lisatud väli "Tellimus" (algselt peidetud), kus kuvatakse seotud tellimuse andmeid


6.02.49.4979 (31.05.2001)
Lao väljamineku ekraani täiendus:
* lisatud funktsioon "Lisa laoseisust" (kiirklahv Ctrl+K), mis kuvab päises valitud lao seisu (ka real valitud kaubagrupi lõikes), millest saab valida sobivad kaubad ja kogused saatelehe ridade tekitamiseks.


6.02.49.4977 (31.05.2001)
Aruandluse täiendus:
* lisatud ostukäibe ja lao sissetuleku aruanded ja vastavad trükised (analoogilised müügikäibe ja laokäibe aruannetele, välja arvatud filtreerimine hankijate lõikes)


6.02.49.4973 (25.05.2001)
Hinnaklassi trükis lisatud:
* trükis on sisuliselt hinnaklassiga seotud hinnakirja trükis, kus arvestatakse ka hinnaklasside ja hinnagruppide soodustusi.


6.02.49.4969 (22.05.2001)
Hinnakirjade trükise täiendus:
* trükisel näidatakse kõiki artikleid nii valitud hinnakirjast kui ka tema baashinnakirja(de)st kuni kõige kõrgema tasemeni välja, hind võetakse kõige madalamalt tasemelt, kus see kaup eksisteerib (analoogiliselt hinnapakkumisega dokumentidel).


6.02.49.4964 (17.05.2001)
Aruannete ekraanide muutused:
* kõik aruannete ekraanid avanevad baasvaluutas (harilikult EEK), see kuvatakse ka ekraani pealkirjas.


6.02.49.4958 (07.05.2001)
Uue dokumendi tekitamine vana põhjal:
* lisatud valik "Uus vana põhjal kogustega" - jagab summa proportsionaalselt lähtedokumendi ridade koguste numbrilistele väärtustele, tühjendab kogused


6.02.49.4952 (26.04.2001)
Dokumendiekraanide täiendused:
* kõikidele dokumentidele lisatud Maksja, mis täidetakse firmaga seotud "Arveldava firma" andmetega, selle puudumisel firma endaga; aluseks reskontro maksete tekitamisel/sisestamisel


6.02.49.4941 (11.04.2001)
SAF aruandluse täiendus:
* lisatud rahavoogude aruanne


6.02.49.4930 (05.04.2001)
SAF funktsionaalsuse täiendus:
* lisatud võimalus käivitada kasutaja skripte käsurealt
* kasutatavad on süsteemsed skriptid andmete impordiks ja ekspordiks


6.02.49.4930 (05.04.2001)
SAFaruandluse täiendused:
* lisatud laokäibe aruanne (Ladu-Aruanded-Laokäibe aruanne), käive arvutatakse saatelehtedelt, võimalus analüüsida kõikide lisamõõtmete lõikes
* lisatud müügikäibe aruanne (Müük-Aruanded-Müügikäibe aruanne), käive arvutatakse müügiarvetelt, võimalus analüüsida kõikide lisamõõtmete lõikes


6.02.49.4926 (02.04.2001)
Uus trükis lisatud:
* Saldoteatis


6.02.49.4926 (02.04.2001)
Uus trükis lisatud:
* MüügiArveStlRead - näitab arve päist koos temaga seotud saatelehtede ridadega


6.02.49.4925 (02.04.2001)
Aruandeekraanide funktsionaalsuse muutus:
* mahuka tulemuse korral ekraanil ridu ei näidata
* maksimaalne näidatav ridade arv on määratud valikuga
Aruanded-Lubatud ridade arv ekraanil; vaikimisi 500
* trükisel näidatakse alati kõiki ridu


6.02.49.4921 (30.03.2001)
Firma dokumendi ekraan
* lisatud väljad 'Ostuhinnaklass', 'Ostuhinnakiri', 'Ostu %' ja 'E-mail'


6.02.49.4920 (27.03.2001)
Lisatud uued aruanded
* Laokäibe aruanne
* Müügikäibe aruanne


6.02.49.4909 (08.03.2001)
Lao väljamineku ekraanide täiendus:
* dokumentide loendisse on lisatud veerg "Arve nr."


6.02.49.4903 (01.03.2001)
Seotud ("läbikukkuvate") vormide muutused:
* vormid on asendatud viidetega süsteemsetele vormidele; andmeid näidatakse vastavalt kasutaja valikutele (peidetud- ja kasutajaväljade osas)


6.02.49.4900 (28.02.2001)
Saatelehtedest arve tekitamise täiendused:
* lisatud Koondarve valik Saateleht.Müügiarve ja Saateleht.Ostuarve tekitamisele
* eelneva valiku lubamisel koondatakse valitud saatelehed arveks, ignoreerides erinevaid ladusid, osakondi ja projekte; samuti asendatakse arve partner saatelehel näidatud maksjaga, kui see on partnerist erinev
* maksetingimuste valikutesse dokumentide tekitamise dialoogis kuvatakse ka andmebaasis kirjeldatud tingimuste loend


6.02.48.4815 (23.02.2001)
Hinnakirjade süsteemi täiendus:
* firmadele saab näidata täiendava - ostuhinnakirja, mida pakutakse ostuahela dokumentidele
* firmadele saab näidata ostu hinnamuutuse % analoogiliselt eelneva punktiga
* firmadele saab määrata ostuhinnagrupi


6.02.48.4814 (22.02.2001)
Saatelehest reserveeringu tekitamise täiendused:
* lisatud Dok. Nr valik Saateleht.Reserveering tekitamisele, mis võimaldab säilitada dokumendi numbrit (analoogiline Reserveering.Saateleht vastavale valikule)


6.02.48.4811 (20.02.2001)
Konteeringute tekitamise täiendused:
* kui konto juures on mingite lisamõõtmete kohususlikkuseks näidatud "EI", siis konteerimine neid mõõtmeid dokumendilt kandesse kaasa ei võta.


6.02.48.4811 (20.02.2001)
SAF Administraatori täiendus:
* lisatud valikud korrastuse jaoks (Valikute lehel Korrastus):
- Korrastus strukt. uuendamisel - käivitada korrastus andmebaasistruktuuri uuendamisel
- Tabelite seoste korrastus - kontrollida andmete omavahelisi seoseid
- Koopia tekitamine - tekitada koopia korrastuse käigus (MS Access)
- Andmebaasi pakkimine - pakkida andmebaas korrastuse käigus (MS Access)


6.02.48.4807 (14.02.2001)
Trükiste täiendused:
* lisatud kaubagruppide ekraanilt käivitatav kaupade trükis


6.02.48.4801 (05.02.2001)
SAF andmebaasiliidese muutus:
* lisatud võimalus töötada nii MS Access 97 kui ka MS Access 2000 andmebaasiga
* SAF Administraatoriga uue baasi tekitamisel tekib Access2000 formaadis andmebaas
* Access97 baasi tekitamiseks tuleb aluseks võtta olemasolev Access97 formaadis andmebaas


6.02.48.4800 (05.02.2001)
Maketi alusel dokumendi tekitamise ("Uus vaikimisi andmete põhjal") täiendus:
* lisatud valik Dokument - Uued Hinnad Vaikimisi Andmetega, mille lubamisel arvutatakse dokumendi hinnad ümber vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale


6.01.47.4765 (26.01.2001)
Tasaarveldus
* Lisatud kursivahede konteerimine


6.01.47.4765 (26.01.2001)
Reserveeringu muutmine saateleheks:
* valikutesse on lisatud võimalus säilitada reserveeringu dokumendi number


6.01.47.4765 (26.01.2001)
Uue dokumendi tekitamine vana põhjal:
* lisatud "Uus vana põhjal summaga" - jagab summa proportsionaalselt lähtedokumendi ridade summadele, tühjendab kogused
* lisatud "Uus vana põhja kreedit" - tekitab kreeditdokumendi


6.01.47.4760 (22.01.2001)
Süsteemsed ekraanid ja trükised:
* loenditele lisatud süsteemse vormi tunnuse veerg


6.01.47.4760 (22.01.2001)
Lao väljamineku dokument:
* dokumendi ridadesse gruppi 'Hinnakiri' lisatud väli 'Katte %'


6.01.47.4756 (16.01.2001)
Trükise kujundamine:
* lisatud võimalus käivitada trükise kujundus "Trüki ekraanile" aknast (kasutatav juhul, kui installeeritud Crystal Reports v8.0)


6.01.47.4750 (10.01.2001)
SAF Administraatori täiendus:
* andmetabelitele kasutajaväljade lisamise võimalus


6.01.47.4735 (08.12.2000)
Kasutajaväljade automaatne kuvamine ekraanidel
*Kasutaja poolt lisatud U_välju kuvatakse registrite ekraanidel ja dokumentide alumistes loendites, dokumendi päises ja loendis saab lisatud välja nähtavaks teha vormi omaduste alt


6.01.47.4703 (07.11.2000)
Väljundite vaatamise ja trükkimise muutused:
* kasutusele võetud Crystal Reports 8.0
* trüki eelvaatest võimalik väljundit eksportida ja mailida


6.01.47.4702 (06.11.2000)
Menüüsüsteemi täiendused:
* trüki eelvaade avaneb klahvikombinatsiooniga Ctrl+E
* trüki eelvaade trükise ja printeri valikuga avaneb klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+E


6.01.47.4701 (06.11.2000)
Kasutajaliidese täiendus:
* dokumendi päiseosas väljade peitmisel nihutatakse ülejäänud väljad automaatselt kokku


6.00.45.4533 (02.11.2000)
Dokumendiekraani funktsionaalsuse täiendus:
* andmete täielik ülelugemine ja ekraani uuendamine on võimalik klahvikombinatsiooniga Shift+F5


6.00.45.4530 (25.10.2000)
Ostutellimuste ekraani funktsionaalsuse täiendus:
* lisatud funktsioon "Tekita ostuarve"


6.00.44.4492 (26.09.2000)
Trükkimise funktsionaalsuse täiendus:
* trükiste ekraanil saab sisestada vaikimisi koopiate arvu antud trükisele, seda kasutatakse otsetrükil (Ctrl+P või nupuriba abil)


6.00.44.4480 (19.09.2000)
Lao väljamineku ekraani funktsionaalsuse muutus:
* omahinna väli ridades on redigeeritav, automaatselt pakutakse koguse muutmisel


6.00.44.4469 (11.09.2000)
Hinnakirjade süsteemi täiustused:
* hinnakirjade ekraanil saab näidata, millisest hinnakirjast antud hinnakiri tuleneb
* dokumentidel ühiku hinna leidmine kasutab eelnevaid tasemeid, kui valitud hinnakirjas antud kauba hind puudub
* grupi allahindlust arvestatakse juhul, kui leitud hinnakiri ühtib hinnaklassi juures näidatuga


6.00.44.4469 (11.09.2000)
Vaikimisi valikud uue dokumendi tekitamisel:
* lisatud vaikimisi hinnakiri vastavalt dokumendi liigile


6.00.44.4464 (04.09.2000)
Inventuuri aruande täiustus:
* lisatud tingimus "näita 0 koguseid", mis võimaldab näidata ka kaupu, mille laojääk on null


6.00.44.4461 (30.08.2000)
Uued trükised:
* kassade loend
* pankade loend


6.00.44.4454 (28.08.2000)
Dokumentide kinnitamise muutus:
* kinnitamise korralduse valikul menüüst kuvatakse dialoog, kus kasutaja peab kinnitamissoovi aktsepteerima


6.00.44.4451 (23.08.2000)
Raamatupidamisandmete struktuuri ja konteerimise muutused:
* konto- ja korrespondeeruvusregistrid on asendatud firma, lao, osakonna, projekti, artikli ja teostajaga
* kõikidel dokumentidel on täidetav konto ja eelnimetatud registid nii ridades kui ka päises (va artikkel päises)
* konteerimiseeskirjad arvestavad primaarsena dokumendil näidatud kontot, seejärel seotud andmetega (partner, kaup jne) määratud kontosid
* valikutesse lisatud loetelu kontodest (viivised jne), mida konteerimine kasutab


6.00.44.4424 (30.06.2000)
Seotud andmete sisestuse täiendus:
* seoseväljades (firmad, kaubad jne) viibides saab seosevormi alati avada klahvikombinatsiooni Shift+F4 abil


6.00.44.4419 (21.06.2000)
Dokumentide tekitamise funktsionaalsuse täiendus:
* lisatud valikud valuutadokumentide kursi jaoks:
- algdokumendilt
- päevakurss


6.00.44.4417 (13.06.2000)
Uued aruandevormid:
* kasumiaruande vorm ümardamata summadega
* bilansi vorm ümardamata summadega


6.00.44.4412 (30.05.2000)
Käibeandmiku (kogustega) trükise täiendus:
* liastud artikli koodi veerg


6.00.44.4411 (26.05.2000)
Avansiaruande ja RP orderi trükiste täiendused:
* lisatud allkirjade kohad


6.00.44.4410 (26.05.2000)
Tasumiste aruande ekraani muutused:
* päisesse lisatud väljad firmagrupi valikuks ning trükise järjestuse määramiseks
* loendi veerud ümber organiseeritud


6.00.44.4400 (24.05.2000)
Kasutajaliidese täiendus:
* numbriväljades (summa, kogus jms) on võimalik sisestada lihtsaid avaldisi:
- aritmeetilised tehted ja sulud: 100+(30*1,5)-17/2
- protsendid: 100+30% (tulemus 130); 100-30% (tulemus 70); muudes tehetes protsendiga arv lihtsalt väärtusena (15% on 0,15)
- brutosummade sisestus: 118b (tulemus on 100, kui maksuprotsent 18); maksuprotsent leitakse dokumendi realt, hinnakirjades artikli juurest, vaikimisi 18
- ühikuhinna sisestus: 100u (tulemus on 100*kogus); kogus leitakse dokumendi realt
- eelneva kahe kombinatsioon: 200bu tähendab, et 200 on kokkulepitud ühikuhind brutos, ja tulemuseks on kogusumma netos
* väljaarvutatud tulemust näidatakse väljast lahkudes


6.00.43.4359 (24.05.2000)
Kaupade ekraani täiendus:
* lisatud maksukoodi väli


6.00.43.4357 (22.05.2000)
Pearaamatu, käibe- ja saldoandmiku aruannete täiendused:
* arvutustingimustesse lisatud järgnevad väljad:
- kontogrupi valik
- kontoregistrite loend
- kontoregistrite grupi valik
- korrespondeeruvuse registrite loend
- korrespondeeruvuse registrite grupi valik


6.00.43.4357 (22.05.2000)
Arve oleku muutmise algoritmi täiendused reskontros:
* "Lõpetatud" olek tekib:
- arvelt täissummas kassaorderi tekitamisel
- pangaarvelduse salvestamisel, kui seotud arve ja viiviste saldo on null
* "Lõpetatud" olek kustutatakse:
- arve salvestamisel summa muutuse korral
- pangaarvelduse kustutamisel seotud arvetel
- pangaarvelduse real uue arve valikul eelnevalt seotud arvel
- pangaarvelduse salvestamisel, kui arve saldo ei ole null (viiviseid ei arvestata)


6.00.43.4355 (16.05.2000)
SQL loendivormide funktsionaalsuse täiendused:
* kogu loendi värskendamine klahvikombinatsiooniga Shift+F5
* kogu loendi värskendamine selliste funktsioonide kasutamisel, mis muudavad andmeid paljudel ridadel


6.00.43.4355 (16.05.2000)
Tasaarvelduse ekraani muutus:
* firma saldo väli arvestab ainult loendist kustutamata ridade summat


6.00.43.4352 (15.05.2000)
Dokumentide ekraanide täiendus:
* ridadesse lisatud tarnetähtaja väli, see täidetakse vaikimisi päises näidatuga


6.00.43.4350 (09.05.2000)
Mitmeleheliste vormide funktsionaalsuse täiendus:
* vormi omaduste kasutamine filtrite ja järjestuste seadmiseks


6.00.43.4350 (09.05.2000)
Ostutellimuse funktsionaalsuse täiendus:
* lisatud sissetuleku saatelehtede tekitamise funktsioon


6.00.43.4349 (05.05.2000)
Dokumentide sisestamise täiendus:
* päises sisestatud projekti ja osakonda pakutakse ka ridadele


6.00.43.4346 (27.04.2000)
Reskontro aruandeekraanide täiendused:
* ridadesse lisatud partneri kood ja nimi
* ridades dokumendi registreerimisnumber asendatud algdokumendi numbriga


6.00.43.4346 (27.04.2000)
Saatelehe trükise täiendus:
* lisatud seeria/partii number kaupadele, millel see määratud


6.00.43.4343 (18.04.2000)
SAF Administraatori täiendus:
* lisatud olemasoleva kasutaja parooli muutmine


6.00.43.4343 (18.04.2000)
Dokumendi seeriate ekraani täiendus:
* lisatud dokumendi tüübi valik


6.00.43.4342 (17.04.2000)
Lao kuludokumendi ekraani muutused:
* summaväljad loendis omahinna baasil
* müügihinna/summa väljad jäävad täitmata


6.00.43.4341 (14.04.2000)
Arvest pangadokumendi tekitamise muutused:
* ostu/müügiarve viitenumber kandub üle pangadokumendile
* mitmest arvest pangadokumendi tekitamisel grupeeritakse ka viitenumbrite järgi


6.00.43.4341 (14.04.2000)
Lao liikumise aruande ekraani täiendused:
* keskmisesse loendisse lisatud veerud Ladu, Sissetulek summaliselt, Sissetulek koguseliselt, Väljaminek summaliselt, Väljaminek koguseliselt


6.00.43.4340 (11.04.2000)
Lao omahinna korrigeerimise ekraani täiendused:
* loendisse lisatud lao koodi ja nimetuse veerud


6.00.43.4340 (11.04.2000)
Firmade loendi täiendus:
* lisatud kasutajateadete veerg


6.00.43.4339 (10.04.2000)
Artiklite (kaupade) liikumise trükise täiendus:
* grupeerimine ladude kaupa


6.00.43.4339 (10.04.2000)
SAF Administraatori täiendus:
* lisatud andmebaasi korrastuse funktsioon


6.00.43.4338 (06.04.2000)
Tasaarvelduste ekraani täiendused:
* valuutad
* ümardamise vahed ja muud summad analoogiliselt pangaarveldustele
* summade automaatne täitmine kronoloogilises järjekorras


6.00.43.4336 (05.04.2000)
Esitatud arvete ekraani täiendused:
* lisatud kriteeriumid arvete valikuks:
- kliendigrupp, projektid, projektigrupp, osakonnad, töötajad;
- arvete ja firma koondsummade vahemikud
* lisatud väljad tulemuste järjestamiseks ja grupeerimiseks


6.00.43.4336 (05.04.2000)
Esitatud arvete trükise täiendused:
* lisatud tasumise detailsed andmed
* muudetud järjestust ja grupeerimist


6.00.43.4336 (05.04.2000)
Firma saldo ekraani muutused:
* lisatud kliendigrupi valik
* lisatud tulemuste järjestuse väli


6.00.43.4336 (05.04.2000)
Kaupade ekraani muutused:
* Omahinna väli täpsusega 4 kohta peale koma


6.00.43.4334 (28.03.2000)
Klientide ekraani ja kasutamise täiendused:
* Teate väli klientide ekraanil.
Kui see väli on täidetud (vaba tekst), siis antud firma valimisel dokumentide tegemisel näidatakse teadet.